ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัยรัตน์ ณ นคร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิทย์ ธารชลานุกิจ 13
2 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 10
3 สุภาวดี พุ่มพวง 8
4 ยนต์ มุสิก 6
5 สุบรรณ เสถียรจิตร 6
6 กรณิการ์ พันพอน 4
7 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 3
8 สาทิต ฉัตรชัยพันธ์ 3
9 สมพร อิศวิลานนท์ 3
10 ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน 2
11 วราห์ เทพาหุดี 2
12 สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล 2
13 วรวิทย์ พรหมปากดี 2
14 ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ 2
15 สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า 2
16 อรพินท์ จินตสถาพร 2
17 วงศ์ปฐม กมลรัตน์ 2
18 ชิดชนก นิยมไทย 2
19 อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ 2
20 แจ่มจันทร์ เพชรศิริ 2
21 กฤษณะ เรืองคล้าย 2
22 สุวดี พิมพขันธ์ 2
23 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
24 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
25 อลงกต อินทรชาติ 1
26 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 1
27 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
28 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
29 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
30 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
31 อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ 1
32 สาคร ชินวงค์ 1
33 ชัชรี นฤทุม 1
34 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
35 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
36 เรณู ยาชิโร 1
37 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
38 ชลอ ลิ้มสุวรรณ 1
39 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 1
40 มยุรี ถนอมสุข 1
41 อัญลักษณ์ วชิรไชยการ 1
42 นิพนธ์ เสนอินทร์ 1
43 ศุภิสรา เกียรติสันติสุข 1
44 มาลี สกุลนิยมพร 1
45 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
46 สมชัย พรบันลือลาภ 1
47 พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า 1
48 ทิสยา ทิศเสถียร 1
49 กนกพร พูลประพันธ์ 1
50 ธีระพงศ์ ด้วงดี 1
51 บัญชา ขวัญยืน 1
52 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 1
53 นายศิราวุธ กลิ่นบุหงา กลิ่นบุหงา 1
54 ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 1
55 น.ส.เนตรชนก ธรรมเนียมดี ธรรมเนียมดี 1
56 น.ส.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ 1
57 ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 1
58 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 1
59 ชวิน ตันพิทยคุปต์ 1
60 จิตราภรณ์ ฟองอิสสระ 1
61 Uthairat Na-Nakorn 1
62 วิกรม รังสินธุ์ 1
63 เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ 1
64 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
65 เจษฎา แก้วกัลยา 1
66 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
67 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
68 รัชด ชมภูนิช 1
69 สคาร ทีจันทึก 1
70 สันติ ทองพำนัก 1
71 สุพิตร สมาหิโต 1
72 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
73 ธนภณ พันธเสน 1
74 สุมิตร สุวรรณ 1
75 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
76 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
77 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
78 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 5
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 5
6 2551 10
7 2550 8
8 2548 3
9 2547 2
10 2546 5
11 2545 1
12 2544 3
13 2542 1
14 2540 1
15 2534 5
16 2533 2
17 2532 1
18 2531 2
19 2528 2
20 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2
2 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555
3 การทำคลังข้อมูลและการเหมืองสารสนเทศงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
4 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม
5 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
7 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน-2
8 การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อการจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังหงส์, cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828)
ปี พ.ศ. 2554
9 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาและทะเลอันดามัน โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2553
10 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
11 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2552
12 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน-2
13 ผลของ Lignin ต่อการต้านทานเชื้อไวรัส MrNV ในกุ้งก้ามกราม
14 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
15 โครงการวิจัยการใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
16 ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนที่พบในแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ในบริเวณอ่าวศรีราชา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2551
17 การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาแรดเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี
18 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาและทะเลอันดามัน โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ
19 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
20 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
21 การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาแรด เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี
22 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อยกระดับผลผลิตปลาดุก โดยอาศัยข้อมูลจากเครื่องหมายพันธุกรรม
23 การจัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิต
24 Cloning Expression and Rational Design of Engineered Fish Growth Hormones that are more Potent and Able to Stimulate Growth on Variety of Fish
25 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตปลาแรดในจังหวัดอุทัยธานี ปีการผลิต 2548
26 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ปลาดุกยักษ์ (Clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2550
27 ความหลากหลายทางพันธุกรรมเชิงพื้นที่และเวลาของหอยแมลงภู่ในอ่าวไทย
28 การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาแรด เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี
29 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน -2
30 การศึกษาทางพันธุศาสตร์ และการปรับปรุงพันธุ์ปลากัด Betta splendens
31 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากัด จากโรงเพาะฟัก
32 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
33 การศึกษาสถานภาพ และศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาแรด เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าสำคัญ ของจังหวัดอุทัยธานี
34 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาเทโพ (Pangasius larnaudii) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
35 Genetic Characterization of threatened Pangasiid catfishes in Thailand
36 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
37 ความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลากัด (Betta spp.) ในประเทศไทยโดยอาศัย Random Amplified Polymorphic DNAs
ปี พ.ศ. 2547
38 Genetic Characterization of Threatened Pangsiid Catfishes in Thailand.
39 Genetic Marker-assisted Breeding of Catfish (Clarias spp.) : Phase II.
ปี พ.ศ. 2546
40 การศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยเชลล์ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงเชิงพาณิชย์
41 การศึกษาทางพันธุศาสตร์ และการปรับปรุงพันธุ์ปลากัด Betta splendens
42 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากัด จากโรงเพาะฟัก
43 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
44 การศึกษาทางพันธุศาสตร์ และการปรับปรุงพันธุ์ปลากัด, Betta splendens
ปี พ.ศ. 2545
45 โครงการประมวลองค์ความรู้ การศึกษาสถานภาพงานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2544
46 การวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายวันที่แท้จริงบริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศไทยด้วยข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดจำนวนมาก MODIS/Terra (EOS AM-1)
47 ความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคการเพิ่มชุดโครโมโซมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
48 การจำแนกเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด AFLP เพื่อสร้างแผนที่โครโมโซม ในปลาดุกอุย
ปี พ.ศ. 2542
49 การศึกษาผลของช่วงความยาวแสงในรอบวัน และอุณหภูมิต่อการฟื้นตัวของรังไข่หลังการวางไข่ในปลาดุกอุย
ปี พ.ศ. 2540
50 การศึกษาผลของช่วงความยาวแสงในรอบวัน และอุณหภูมิต่อการฟื้นตัวของรังไข่หลังการวางไข่ในปลาดุกอุย
ปี พ.ศ. 2534
51 ผลของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง HCG และ LHRHA ต่อการเจริญของไข่ปลาดุกด้าน Clarias batrachus L.
52 การเหนี่ยวนำให้เพิ่มจำนวนชุดของโครโมโซม ด้วยความเย็นในปลาดุกด้าน
53 โครงการปรับปรุงพันธุ์ปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ : ผลของการทำเครื่องหมายที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกด้าน
54 การปรับปรุงพันธุกรรมปลาดุกอุย (Charias macrocephalus Gunther) ที่มีความต้านทานต่อโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
55 การทดลองเพาะขยายพันธุ์ปลากดคลัง
ปี พ.ศ. 2533
56 โครงการปรับปรุงพันธุ์ปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ : การทดลองเบื้องต้น ในการเพาะพันธุ์ปลาดุกด้านโดยการฉีด ฮอร์โมนและปล่อยให้ผสมพันธุ์ในบ่อ
57 โครงการปรับปรุงพันธุ์ปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ : การศึกษาลักษณะและจำนวนโครโมโซมของปลาดุกด้าน
ปี พ.ศ. 2532
58 การทดลองเพาะขยายพันธุ์ปลากดคลัง
ปี พ.ศ. 2531
59 การปรับปรุงพันธุกรรมปลาดุกอุย (Charias macrocephalus Gunther) ที่มีความต้านทานต่อโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
60 การปรับปรุงพันธุกรรมปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther) ที่มีความต้านทานต่อโรค ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2528
61 โครงการปรับปรุงพันธุ์ปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ : การทดลองเบื้องต้น ในการเพาะพันธุ์ปลาดุกด้านโดยการฉีด ฮอร์โมนและปล่อยให้ผสมพันธุ์ในบ่อ
62 โครงการปรับปรุงพันธุ์ปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ : การศึกษาลักษณะและจำนวนโครโมโซมของปลาดุกด้าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
63 ผลของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง HCG และ LHRHA ต่อการเจริญของไข่ปลาดุกด้าน Clarias batrachus L.
64 การเหนี่ยวนำให้เพิ่มจำนวนชุดของโครโมโซม ด้วยความเย็นในปลาดุกด้าน
65 โครงการปรับปรุงพันธุ์ปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ : ผลของการทำเครื่องหมายที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกด้าน