ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัยรัตน์ ณ นคร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิทย์ ธารชลานุกิจ 13
2 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 10
3 สุภาวดี พุ่มพวง 8
4 ยนต์ มุสิก 6
5 สุบรรณ เสถียรจิตร 6
6 กรณิการ์ พันพอน 4
7 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 3
8 สาทิต ฉัตรชัยพันธ์ 3
9 สมพร อิศวิลานนท์ 3
10 ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน 2
11 วราห์ เทพาหุดี 2
12 สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล 2
13 วรวิทย์ พรหมปากดี 2
14 ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ 2
15 สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า 2
16 อรพินท์ จินตสถาพร 2
17 วงศ์ปฐม กมลรัตน์ 2
18 ชิดชนก นิยมไทย 2
19 อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ 2
20 แจ่มจันทร์ เพชรศิริ 2
21 กฤษณะ เรืองคล้าย 2
22 สุวดี พิมพขันธ์ 2
23 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
24 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
25 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 1
26 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
27 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
28 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
29 ชัชรี นฤทุม 1
30 มยุรี ถนอมสุข 1
31 อลงกต อินทรชาติ 1
32 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
33 สาคร ชินวงค์ 1
34 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
35 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
36 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 1
37 ชลอ ลิ้มสุวรรณ 1
38 ศุภิสรา เกียรติสันติสุข 1
39 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
40 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
41 นิพนธ์ เสนอินทร์ 1
42 เรณู ยาชิโร 1
43 มาลี สกุลนิยมพร 1
44 กนกพร พูลประพันธ์ 1
45 สมชัย พรบันลือลาภ 1
46 ธีระพงศ์ ด้วงดี 1
47 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
48 พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า 1
49 ทิสยา ทิศเสถียร 1
50 อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ 1
51 ธนภณ พันธเสน 1
52 นายศิราวุธ กลิ่นบุหงา กลิ่นบุหงา 1
53 ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 1
54 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 1
55 ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 1
56 น.ส.เนตรชนก ธรรมเนียมดี ธรรมเนียมดี 1
57 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 1
58 เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ 1
59 จิตราภรณ์ ฟองอิสสระ 1
60 อัญลักษณ์ วชิรไชยการ 1
61 ชวิน ตันพิทยคุปต์ 1
62 Uthairat Na-Nakorn 1
63 วิกรม รังสินธุ์ 1
64 น.ส.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ 1
65 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
66 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
67 สุพิตร สมาหิโต 1
68 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
69 รัชด ชมภูนิช 1
70 สคาร ทีจันทึก 1
71 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
72 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
73 สุมิตร สุวรรณ 1
74 เจษฎา แก้วกัลยา 1
75 บัญชา ขวัญยืน 1
76 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
77 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
78 สันติ ทองพำนัก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 5
3 2553 1
4 2552 4
5 2551 5
6 2550 4
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 3
10 2545 1
11 2544 3
12 2531 1
13 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2
2 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
3 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
6 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน-2
7 การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อการจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังหงส์, cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828)
ปี พ.ศ. 2553
8 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2552
9 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน-2
10 ผลของ Lignin ต่อการต้านทานเชื้อไวรัส MrNV ในกุ้งก้ามกราม
11 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
12 โครงการวิจัยการใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาแรดเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี
14 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
15 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
16 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตปลาแรดในจังหวัดอุทัยธานี ปีการผลิต 2548
17 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ปลาดุกยักษ์ (Clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2550
18 ความหลากหลายทางพันธุกรรมเชิงพื้นที่และเวลาของหอยแมลงภู่ในอ่าวไทย
19 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
20 การศึกษาสถานภาพ และศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาแรด เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าสำคัญ ของจังหวัดอุทัยธานี
21 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาเทโพ (Pangasius larnaudii) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
22 Genetic Characterization of threatened Pangasiid catfishes in Thailand
23 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
24 ความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลากัด (Betta spp.) ในประเทศไทยโดยอาศัย Random Amplified Polymorphic DNAs
ปี พ.ศ. 2547
25 Genetic Characterization of Threatened Pangsiid Catfishes in Thailand.
26 Genetic Marker-assisted Breeding of Catfish (Clarias spp.) : Phase II.
ปี พ.ศ. 2546
27 การศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยเชลล์ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงเชิงพาณิชย์
28 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
29 การศึกษาทางพันธุศาสตร์ และการปรับปรุงพันธุ์ปลากัด, Betta splendens
ปี พ.ศ. 2545
30 โครงการประมวลองค์ความรู้ การศึกษาสถานภาพงานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2544
31 การวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายวันที่แท้จริงบริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศไทยด้วยข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดจำนวนมาก MODIS/Terra (EOS AM-1)
32 ความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคการเพิ่มชุดโครโมโซมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
33 การจำแนกเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด AFLP เพื่อสร้างแผนที่โครโมโซม ในปลาดุกอุย
ปี พ.ศ. 2531
34 การปรับปรุงพันธุกรรมปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther) ที่มีความต้านทานต่อโรค ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย