ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัยรัตน์ ณ นคร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิทย์ ธารชลานุกิจ 13
2 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 10
3 สุภาวดี พุ่มพวง 8
4 ยนต์ มุสิก 6
5 สุบรรณ เสถียรจิตร 6
6 กรณิการ์ พันพอน 4
7 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 3
8 สาทิต ฉัตรชัยพันธ์ 3
9 สมพร อิศวิลานนท์ 3
10 ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน 2
11 วราห์ เทพาหุดี 2
12 สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล 2
13 วรวิทย์ พรหมปากดี 2
14 ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ 2
15 สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า 2
16 อรพินท์ จินตสถาพร 2
17 วงศ์ปฐม กมลรัตน์ 2
18 ชิดชนก นิยมไทย 2
19 อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ 2
20 แจ่มจันทร์ เพชรศิริ 2
21 กฤษณะ เรืองคล้าย 2
22 สุวดี พิมพขันธ์ 2
23 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 1
24 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
25 ธีระพงศ์ ด้วงดี 1
26 อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ 1
27 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
28 อลงกต อินทรชาติ 1
29 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
30 ชัชรี นฤทุม 1
31 สมชัย พรบันลือลาภ 1
32 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
33 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
34 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
35 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
36 อัญลักษณ์ วชิรไชยการ 1
37 เรณู ยาชิโร 1
38 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 1
39 นิพนธ์ เสนอินทร์ 1
40 สาคร ชินวงค์ 1
41 ชวิน ตันพิทยคุปต์ 1
42 จิตราภรณ์ ฟองอิสสระ 1
43 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
44 ชลอ ลิ้มสุวรรณ 1
45 ทิสยา ทิศเสถียร 1
46 พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า 1
47 กนกพร พูลประพันธ์ 1
48 มาลี สกุลนิยมพร 1
49 ศุภิสรา เกียรติสันติสุข 1
50 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
51 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
52 น.ส.เนตรชนก ธรรมเนียมดี ธรรมเนียมดี 1
53 ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 1
54 น.ส.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ 1
55 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
56 เจษฎา แก้วกัลยา 1
57 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 1
58 นายศิราวุธ กลิ่นบุหงา กลิ่นบุหงา 1
59 วิกรม รังสินธุ์ 1
60 Uthairat Na-Nakorn 1
61 เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ 1
62 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 1
63 ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 1
64 สุมิตร สุวรรณ 1
65 ธนภณ พันธเสน 1
66 สคาร ทีจันทึก 1
67 รัชด ชมภูนิช 1
68 สันติ ทองพำนัก 1
69 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
70 มยุรี ถนอมสุข 1
71 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
72 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
73 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
74 บัญชา ขวัญยืน 1
75 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
76 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
77 สุพิตร สมาหิโต 1
78 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 5
3 2553 1
4 2552 4
5 2551 5
6 2550 4
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 3
10 2545 1
11 2544 3
12 2531 1
13 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2
2 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
3 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
6 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน-2
7 การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อการจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังหงส์, cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828)
ปี พ.ศ. 2553
8 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2552
9 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน-2
10 ผลของ Lignin ต่อการต้านทานเชื้อไวรัส MrNV ในกุ้งก้ามกราม
11 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
12 โครงการวิจัยการใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาแรดเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี
14 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
15 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
16 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตปลาแรดในจังหวัดอุทัยธานี ปีการผลิต 2548
17 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ปลาดุกยักษ์ (Clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2550
18 ความหลากหลายทางพันธุกรรมเชิงพื้นที่และเวลาของหอยแมลงภู่ในอ่าวไทย
19 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
20 การศึกษาสถานภาพ และศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาแรด เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าสำคัญ ของจังหวัดอุทัยธานี
21 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาเทโพ (Pangasius larnaudii) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
22 Genetic Characterization of threatened Pangasiid catfishes in Thailand
23 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
24 ความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลากัด (Betta spp.) ในประเทศไทยโดยอาศัย Random Amplified Polymorphic DNAs
ปี พ.ศ. 2547
25 Genetic Characterization of Threatened Pangsiid Catfishes in Thailand.
26 Genetic Marker-assisted Breeding of Catfish (Clarias spp.) : Phase II.
ปี พ.ศ. 2546
27 การศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยเชลล์ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงเชิงพาณิชย์
28 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
29 การศึกษาทางพันธุศาสตร์ และการปรับปรุงพันธุ์ปลากัด, Betta splendens
ปี พ.ศ. 2545
30 โครงการประมวลองค์ความรู้ การศึกษาสถานภาพงานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2544
31 การวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายวันที่แท้จริงบริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศไทยด้วยข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดจำนวนมาก MODIS/Terra (EOS AM-1)
32 ความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคการเพิ่มชุดโครโมโซมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
33 การจำแนกเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด AFLP เพื่อสร้างแผนที่โครโมโซม ในปลาดุกอุย
ปี พ.ศ. 2531
34 การปรับปรุงพันธุกรรมปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther) ที่มีความต้านทานต่อโรค ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย