ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดร รัตนภักดิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อำพร ศรียาภัย 4
2 สิริพร ศศิมณฑลกุล 4
3 สุพิตร สมาหิโต 4
4 พรเพ็ญ ลาโพธิ์ 3
5 บรรจบ ภิรมย์คำ 3
6 ศิริชัย ศรีพรหม 3
7 คมกริช เชาว์พานิช 2
8 นันทวัน เทียนแก้ว 2
9 วัลลีย์ ภัทโรภาส 2
10 ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ 1
11 อภิลักษณ์ เทียนทอง 1
12 อ.เอกวิทย์ 1
13 รศ.วัลลีย์ 1
14 ราตรี เรืองไทย 1
15 อุทุมพร ทับชู 1
16 ผศ.เพิ่มศักดิ์ 1
17 ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์ 1
18 คทาวุธ นาคสุทธิ์ 1
19 สิทธิศักดิ์ นิระทัย 1
20 สุนทร ณ รังษี 1
21 มยุรี ถนอมสุข 1
22 นายนิรอมลี มะกาเจ 1
23 นายบบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล 1
24 ผศ.เกษม สุริยกัณฑ์ 1
25 ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ 1
26 อ.ชิตินทรีย์ บุญมา 1
27 ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ 1
28 บัณฑิต เทียบทอง 1
29 วินัย พูลศรี 1
30 ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล 1
31 สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม 1
32 ธารินทร์ ก้านเหลือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 6
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 1
5 2549 1
6 2533 1
7 2522 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียน-องค์กรท้องถิ่นและชุมชน
2 การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี
3 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ในโรงเรียนทดลอง BBL ปีการศึกษา 2552
4 ผลการฝึกความแข็งแรงของลำตัวร่วมกับการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความเร็วของการว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 25 เมตร
5 ผลของการพักฟื้นโดยการแช่น้ำร้อน การแช่น้ำเย็น และการแช่น้ำร้อนสลับการแช่น้ำเย็น หลังการออกกำลังกายแบบไม่ต่อเนื่อง ที่มีกรดแลคติกในเลือดและความแคล่วคล่องว่องไว
6 ผลของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในระยะเฉียบพลันแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่ และแบบกระตุ้นระบบประสาทที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า
ปี พ.ศ. 2552
7 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี
ปี พ.ศ. 2551
8 ผลของการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกับการฝึกจินตภาพที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
ปี พ.ศ. 2550
9 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาของนักกีฬาบาสเกตบอล
ปี พ.ศ. 2549
10 โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี
ปี พ.ศ. 2533
11 การบริหารโรงเรียนมัธยม เพื่อพัฒนาชนบท กลุ่มที่ 2
ปี พ.ศ. 2522
12 แนวความคิดเรื่องโลกในปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ