ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดม เกิดพิบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ. 1991
ปี พ.ศ. 2551
2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของกัมพูชาในปัจจุบัน
3 การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ.1991
ปี พ.ศ. 2550
4 การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ. 1991
ปี พ.ศ. 2549
5 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของกัมพูชาในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2540
6 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนืออันเนื่องมาจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐบาลและเอกชน กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7 ผลกระทบของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (แบบใหม่) ที่มีต่อวิธีชีวิต (ปัจจุบัน) ของประชากรในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2538
8 ผลกระทบของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (แบบใหม่) ที่มีต่อวิธีชีวิต (ปัจจุบัน) ของประชากรในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2535
9 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนืออันเนื่องมาจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐบาลและเอกชน กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10 การศึกษาถึงแบบแผนของวงจรต่อเนื่องระหว่างการผลิตกับการตลาดของผักและผลไม้ส่งออกของจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
11 การศึกษาถึงแบบแผนของวงจรต่อเนื่อง ระหว่างการผลิตกับการตลาด ของผักและผลไม้ส่งออก ของจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2517
12 การคาดคะเนเกี่ยวกับอุปสงค์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกบางประเภทของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2516
13 การศึกษาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมบางชนิดเพื่อทดแทนสินค้าเข้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การศึกษาถึงแบบแผนของวงจรต่อเนื่องระหว่างการผลิตกับการตลาดของผักและผลไม้ส่งออกของจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย