ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดม รัฐอมฤต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 5
2 รพี พิกุลงาม 4
3 สุระทิน ชัยทองคำ 4
4 ประธาน วัฒนวาณิชย์ 4
5 ชัยวัฒน์ วัฒนะ 4
6 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 3
7 ประวีร์ยุทธ ภูแสวงศักดิ์กุล 3
8 วีรวัฒน์ จันทโชติ 3
9 สมคิด เลิศไพฑูรย์ 2
10 นัทธี ฤทธิ์ดี 2
11 กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 2
12 วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ 2
13 เดชา สังขวรรณ 2
14 ปกป้อง ศรีสนิท 2
15 จุฑารัตน์ พูลเกษ 2
16 ชาลินี ถนัดงาน 2
17 ถาวร เกษมะณี 1
18 ชยนันท์ กิจโอสถ 1
19 กัญญา อดิตโต 1
20 วรรณชัย บุญบำรุง 1
21 ปภาวรินท์ จีนสลุต 1
22 ปาณิศ วงศ์ทุมมาลา 1
23 ผ่องพรรณ มาบุญมี 1
24 สุกัลยา ตรีเนตร 1
25 ทวัชพงษ์ บุญพูล 1
26 กษมา พรหมทัต 1
27 ปรีชากรณ์ รัตนสิริตระกูล 1
28 ธันยนันท์ พยัคมะเลิง 1
29 ฤทธิ์ศรี โชติกเสถียร 1
30 หทัยภัส กำลังเอก 1
31 ธีรยุทธ โลหะเลิศกิจ 1
32 สุภาวดี วัฒนานนท์ 1
33 ชุติมณฑน์ บริสุทธิ์ 1
34 สุลาวัณย์ สุขปลั่ง 1
35 อภิชาติ พิทยายน 1
36 วีนัส โฆษิตสุรังคกุล 1
37 ฐิวาพร สุชล 1
38 ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 1
39 ธนธรรม เจริญเลิศ 1
40 คมสัน โพธิ์คง 1
41 ปกรณ์ นิลปะพันธ์ 1
42 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1
43 สมศักดิ์ สุขวัฒน์ 1
44 ชาคริต ขันนาโพธิ์ 1
45 เอกศักดิ์ คงตระกูล 1
46 ดาริน ทุเรียนงาม 1
47 เรวัต เฉลียวศิลป์ 1
48 วินัย มีบุตรภักดี 1
49 ดนัย เหลืองแก่นคูณ 1
50 ดนัย สนธิทรัพย์ 1
51 มยุรา วิมลโลหการ 1
52 สมชัย ศรีสุทธิยากร 1
53 จิราภรณ์ เนาวพนานนท์ 1
54 พรทิพย์ อธิจิตวิสุทธิ์ 1
55 พีระพัชร กลัดวัง 1
56 อธิป อินทรบุรี 1
57 มานิต เอกสุวรรณ 1
58 ครรชิต จารุพันธุ์ 1
59 ชลิตา วิลาสรัตน์ 1
60 วีระยุทธ เหลืองประเสริฐ 1
61 สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ 1
62 ปภินวิทย์ จีนสลุต 1
63 จิรพันธ์ แก้วประดิษฐ์ 1
64 พนา โสตถิยาภัย 1
65 กิตติพงษ์ ศุภพงศกร 1
66 พิชญ์ ลือวณิชกิจ 1
67 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
68 ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ 1
69 พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล 1
70 คมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์ 1
71 ศิวาพร ศักดาศิโรรัตน์ 1
72 แคทลียา วิเศษรัตน์ 1
73 สนธยา ยาพิณ 1
74 บุณยกาญจน์ อินทรบุตร 1
75 กฤษฎา ไทรงาม 1
76 ณปภา ตุลารักษ์ 1
77 วรรณพิศ นิยมฤทธิ์ 1
78 ธนัทอร ผูกมิตร 1
79 กาญจน์สุดา เอื้อหยิ่งศักดิ์ 1
80 รัตติยา ทาทอง 1
81 โกวิท หนูโยม 1
82 สุเมธ บุญชัยสกุล 1
83 วรวุฒิ ศรีเชวงทรัพย์ 1
84 สุธี กิติทัศนาสรชัย 1
85 สุวิชา สิรันทวิเนติ 1
86 สุพรัตน์ อินโต 1
87 ธานินทร์ เปรมปรีดิ์ 1
88 นิชุดา ปานฤทธิ์ 1
89 ทัศนีย์ ฉัตรศักดารักษ์ 1
90 ณัฐวดี ยิ่งยมสาร 1
91 สุระศักดิ์ แก้วเจริญ 1
92 วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล 1
93 พัฒนพงศ์ สมานเกียรติสกุล 1
94 ดาริน บุญมาเลิศ 1
95 ฐานิศร์ วรรณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 13
3 2554 6
4 2553 19
5 2552 19
6 2551 20
7 2550 3
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 2
12 2543 1
13 2542 1
14 2530 1
15 1086 4
16 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การบรรยายฟ้องในคดีอาญา : ศึกษาปัญหาฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามแนวคำพิพากษาของศาลไทย
2 การรับโทษหนักขึ้น : ศึกษากรณีการล่วงละเมิดทางเพศของผู้มีอำนาจบังคับบัญชากระทำต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
3 การลดวันต้องโทษจำคุก : ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมายไทยกับฝรั่งเศส
ปี พ.ศ. 2555
4 ความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
5 ผลผูกพันทางกฎหมายของเหตุผลในคำพิพากษาคดีแพ่ง
6 ขอบเขตการให้ข้อมูลข่าวสารในชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล กับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
7 หลักความเป็นอิสระในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน :
8 ศาลพิจารณากับการสืบพยานลับหลังจำเลย
9 ปัญหาการห้ามรับฟังพยานบอกเล่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226
10 การปฎิบัติต่อจำเลยระหว่างพิจารณาคดี :
11 ความเป็นภาวะวิสัยของพนักงานอัยการศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายไทยและฝรั่งเศส
12 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับการอุ้มหาย
13 ความเป็นอิสระภาพในการรับฟังพยานหลักฐานกับบทบัญญัติ มาตรา 226
14 การรับฟังพยานบอกเล่ากับปัญหาการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
15 การดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
16 เหตุตัดอำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา :
ปี พ.ศ. 2554
17 การเปิดเผยพยานหลักฐานของฝ่ายรัฐในชั้นศาล
18 การฟ้องคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
19 การกลั่นกรองคดีก่อนการประทับฟ้อง :
20 การคุ้มครองพยาน: ศึกษาการสืบพยานบุคคลโดยไม่เผชิญหน้าจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา 172 วรรคสาม
21 การตั้งทนายให้แก่ผู้ถูกฟ้องในชั้นประทับฟ้องคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์
22 บทบาทของศาลอุธรณ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2553
23 การสืบพยานต่อหน้าจำเลย : ศึกษาเหตุยกเว้นกรณีการสืบพยานบุคคลก่อนฟ้องคดีต่อศาล
24 ความรับผิดทางอาญากรณีใช้สิ่งเทียมอาวุธปืนกระทำความผิด : เปรียบเทียบกับการกระทำความผิดโดยใช้อาวุธปืน
25 อำนาจรัฐกับการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหาย
26 อำนาจดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหายในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ : ศึกษาเฉพาะคดีที่ขึ้นศาลยุติธรรมปกติ
27 การไม่รับฟังพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 226/1 /
28 การค้นหาความจริงและคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน
29 ขอบเขตและวิธีพิจารณาความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
30 ระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ
31 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
32 การนำตัวผู้ถูกกล่าวหาคดีอาญาออกแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในระบบกฎหมายไทย
33 อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานพินิจกับการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
34 มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ
35 บทบาทของพนักงานอัยการในการอุทธรณ์ฎีกา
36 ปัญหาในการเปรียบเทียบคดี :
37 ปัญหาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
38 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ
39 ระบบต่อสู้กับการดำเนินคดีอาญาในศาลไทย :
40 ขอบเขตของการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผย
41 อำนาจศาลยุติธรรมในการกำจัดสิทธิอุทธรณ์ฎีกา : ศึกษากรณีระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎกาว่าด้วยการไม่รับคดี ซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์ หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2552
42 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน
43 การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
44 บทบาทและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อการแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
45 การนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่คดีอาญา
46 การขัดกันของหน้าที่กับกระบวนการยุติธรรมในชั้นเจ้าพนักงาน
47 การหยุดนับอายุความ : ศึกษากรณีผู้กระทำความผิดหลบหนี
48 อำนาจดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานศุลกากร
49 การสร้างความปรองดองในครอบครัวโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ศึกษากรณีความรุนแรงในครอบครัว
50 บทบาทของพนักงานอัยการในการไกล่เกลี่ยคดีอาญา : ศึกษากรณีก่อนฟ้องคดี
51 การอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย
52 ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ
53 การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการไกล่เกลี่ยคดีของพนักงานสอบสวน
54 พยานผู้เชี่ยวชาญในคดีอาญา
55 การสืบสวนของเจ้าพนักงานปราบปรามยาเสพติด :
56 การตรวจฟ้องในคดีอาญา
57 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในความผิดฐานให้สินบน
58 การจัดการของกลางในคดีอาญาที่เป็นของสดของเสียได้
59 ข้อสันนิษฐานกรณีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
60 สิทธิการได้มาซึ่งสัญชาติ :
ปี พ.ศ. 2551
61 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรฐานโทษทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
62 การนำคดีขึ้นสู่ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 /
63 การระงับข้อพิพาททางอาญาโดยชุมชน
64 การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในคดีอาญา : ศึกษาการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการดำเนินคดี
65 บทบาทของพนักงานอัยการต่อการใช้ดุลพินิจ ของศาลในการกำหนดโทษ
66 การยกเลิกโทษประหารชีวิต
67 เหตุออกหมายจับ : ศึกษากรณีเหตุความร้ายแรงในการออกหมายจับ
68 การรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง
69 มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน :
70 สิทธิที่จะไม่ยอมให้การเป็นพยานของบิดามารดาและบุตรของผู้ถูกกล่าวหา
71 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
72 บทบาทของศาลในคดีล้มละลาย :
73 ข้อห้ามรับฟังพยานเพื่อส่งเสริมนโยบายทางสังคม :
74 ศาลกับการตรวจสอบอำนาจดำเนินคดี
75 บทบาทของศาลในคดีมโนสาเร่
76 หลักความเป็นกลางของศาล
77 บทบาทของอนุญาโตตุลาการในการค้นหาข้อเท็จจริง
78 การรับฟังพยานหลักฐาน : ที่เกี่ยวกับสถานภาพและความประพฤติของบุคคลในคดีอาญา
79 บทบาทองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคกับการมีส่วนร่วมในคดีอาญา
80 การศึกษาทัศนคติของสังคมต่อศาลยุติธรรม ภายหลังการแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2550
81 การศึกษาวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์
82 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสังคมไทย
83 ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา :
ปี พ.ศ. 2548
84 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2547
85 การไต่สวนข้อเท็จจริงคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2546
86 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย
ปี พ.ศ. 2545
87 รายงานการวิจัยเรื่องการปฎิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
88 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย
ปี พ.ศ. 2543
89 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย
ปี พ.ศ. 2542
90 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย
ปี พ.ศ. 2530
91 ปัญหาบางประการเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
92 กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน
93 กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน
94 หนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
95 การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการค้าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
96 การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ