ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดม รัฐอมฤต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 5
2 รพี พิกุลงาม 4
3 สุระทิน ชัยทองคำ 4
4 ประธาน วัฒนวาณิชย์ 4
5 ชัยวัฒน์ วัฒนะ 4
6 ประวีร์ยุทธ ภูแสวงศักดิ์กุล 3
7 วีรวัฒน์ จันทโชติ 3
8 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 3
9 วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ 2
10 ชาลินี ถนัดงาน 2
11 นัทธี ฤทธิ์ดี 2
12 ปกป้อง ศรีสนิท 2
13 สมคิด เลิศไพฑูรย์ 2
14 เดชา สังขวรรณ 2
15 กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 2
16 จุฑารัตน์ พูลเกษ 2
17 ดนัย เหลืองแก่นคูณ 1
18 พีระพัชร กลัดวัง 1
19 ธันยนันท์ พยัคมะเลิง 1
20 วินัย มีบุตรภักดี 1
21 ดนัย สนธิทรัพย์ 1
22 มยุรา วิมลโลหการ 1
23 พรทิพย์ อธิจิตวิสุทธิ์ 1
24 ปาณิศ วงศ์ทุมมาลา 1
25 เรวัต เฉลียวศิลป์ 1
26 สุกัลยา ตรีเนตร 1
27 วรรณชัย บุญบำรุง 1
28 สมชัย ศรีสุทธิยากร 1
29 อภิชาติ พิทยายน 1
30 ชยนันท์ กิจโอสถ 1
31 ถาวร เกษมะณี 1
32 ปภาวรินท์ จีนสลุต 1
33 ทวัชพงษ์ บุญพูล 1
34 กัญญา อดิตโต 1
35 ผ่องพรรณ มาบุญมี 1
36 ชาคริต ขันนาโพธิ์ 1
37 คมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์ 1
38 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
39 ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ 1
40 พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล 1
41 ศิวาพร ศักดาศิโรรัตน์ 1
42 บุณยกาญจน์ อินทรบุตร 1
43 พิชญ์ ลือวณิชกิจ 1
44 แคทลียา วิเศษรัตน์ 1
45 สนธยา ยาพิณ 1
46 สมศักดิ์ สุขวัฒน์ 1
47 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1
48 ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 1
49 ดาริน ทุเรียนงาม 1
50 เอกศักดิ์ คงตระกูล 1
51 ธนธรรม เจริญเลิศ 1
52 คมสัน โพธิ์คง 1
53 สุภาวดี วัฒนานนท์ 1
54 ปกรณ์ นิลปะพันธ์ 1
55 ฐิวาพร สุชล 1
56 วีนัส โฆษิตสุรังคกุล 1
57 ฐานิศร์ วรรณสุข 1
58 นิชุดา ปานฤทธิ์ 1
59 ทัศนีย์ ฉัตรศักดารักษ์ 1
60 ณปภา ตุลารักษ์ 1
61 ธานินทร์ เปรมปรีดิ์ 1
62 ณัฐวดี ยิ่งยมสาร 1
63 พัฒนพงศ์ สมานเกียรติสกุล 1
64 ดาริน บุญมาเลิศ 1
65 สุระศักดิ์ แก้วเจริญ 1
66 กฤษฎา ไทรงาม 1
67 ปภินวิทย์ จีนสลุต 1
68 ครรชิต จารุพันธุ์ 1
69 ชลิตา วิลาสรัตน์ 1
70 กิตติพงษ์ ศุภพงศกร 1
71 มานิต เอกสุวรรณ 1
72 วีระยุทธ เหลืองประเสริฐ 1
73 จิรพันธ์ แก้วประดิษฐ์ 1
74 พนา โสตถิยาภัย 1
75 สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ 1
76 วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล 1
77 สุพรัตน์ อินโต 1
78 ฤทธิ์ศรี โชติกเสถียร 1
79 จิราภรณ์ เนาวพนานนท์ 1
80 สุเมธ บุญชัยสกุล 1
81 กษมา พรหมทัต 1
82 ปรีชากรณ์ รัตนสิริตระกูล 1
83 สุลาวัณย์ สุขปลั่ง 1
84 ธีรยุทธ โลหะเลิศกิจ 1
85 หทัยภัส กำลังเอก 1
86 วรวุฒิ ศรีเชวงทรัพย์ 1
87 สุธี กิติทัศนาสรชัย 1
88 อธิป อินทรบุรี 1
89 กาญจน์สุดา เอื้อหยิ่งศักดิ์ 1
90 สุวิชา สิรันทวิเนติ 1
91 ธนัทอร ผูกมิตร 1
92 วรรณพิศ นิยมฤทธิ์ 1
93 โกวิท หนูโยม 1
94 วรรธนพงศ์ คำดี 1
95 รัตติยา ทาทอง 1
96 ชุติมณฑน์ บริสุทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 13
3 2554 6
4 2553 19
5 2552 18
6 2551 20
7 2550 1
8 2547 1
9 2545 1
10 2530 1
11 1086 3
12 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การบรรยายฟ้องในคดีอาญา : ศึกษาปัญหาฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามแนวคำพิพากษาของศาลไทย
2 การรับโทษหนักขึ้น : ศึกษากรณีการล่วงละเมิดทางเพศของผู้มีอำนาจบังคับบัญชากระทำต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
3 การลดวันต้องโทษจำคุก : ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมายไทยกับฝรั่งเศส
ปี พ.ศ. 2555
4 ความเหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
5 ผลผูกพันทางกฎหมายของเหตุผลในคำพิพากษาคดีแพ่ง
6 ขอบเขตการให้ข้อมูลข่าวสารในชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล กับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
7 หลักความเป็นอิสระในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน :
8 ศาลพิจารณากับการสืบพยานลับหลังจำเลย
9 ปัญหาการห้ามรับฟังพยานบอกเล่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226
10 การปฎิบัติต่อจำเลยระหว่างพิจารณาคดี :
11 ความเป็นภาวะวิสัยของพนักงานอัยการศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายไทยและฝรั่งเศส
12 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับการอุ้มหาย
13 ความเป็นอิสระภาพในการรับฟังพยานหลักฐานกับบทบัญญัติ มาตรา 226
14 การรับฟังพยานบอกเล่ากับปัญหาการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
15 การดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
16 เหตุตัดอำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา :
ปี พ.ศ. 2554
17 การเปิดเผยพยานหลักฐานของฝ่ายรัฐในชั้นศาล
18 การฟ้องคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
19 การกลั่นกรองคดีก่อนการประทับฟ้อง :
20 การคุ้มครองพยาน: ศึกษาการสืบพยานบุคคลโดยไม่เผชิญหน้าจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา 172 วรรคสาม
21 การตั้งทนายให้แก่ผู้ถูกฟ้องในชั้นประทับฟ้องคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์
22 บทบาทของศาลอุธรณ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2553
23 การสืบพยานต่อหน้าจำเลย : ศึกษาเหตุยกเว้นกรณีการสืบพยานบุคคลก่อนฟ้องคดีต่อศาล
24 ความรับผิดทางอาญากรณีใช้สิ่งเทียมอาวุธปืนกระทำความผิด : เปรียบเทียบกับการกระทำความผิดโดยใช้อาวุธปืน
25 อำนาจรัฐกับการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหาย
26 อำนาจดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหายในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ : ศึกษาเฉพาะคดีที่ขึ้นศาลยุติธรรมปกติ
27 การไม่รับฟังพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 226/1 /
28 การค้นหาความจริงและคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน
29 ขอบเขตและวิธีพิจารณาความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
30 ระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ
31 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
32 การนำตัวผู้ถูกกล่าวหาคดีอาญาออกแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในระบบกฎหมายไทย
33 อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานพินิจกับการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
34 มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ
35 บทบาทของพนักงานอัยการในการอุทธรณ์ฎีกา
36 ปัญหาในการเปรียบเทียบคดี :
37 ปัญหาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
38 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ
39 ระบบต่อสู้กับการดำเนินคดีอาญาในศาลไทย :
40 ขอบเขตของการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผย
41 อำนาจศาลยุติธรรมในการกำจัดสิทธิอุทธรณ์ฎีกา : ศึกษากรณีระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎกาว่าด้วยการไม่รับคดี ซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์ หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2552
42 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน
43 บทบาทและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อการแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
44 การนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่คดีอาญา
45 การขัดกันของหน้าที่กับกระบวนการยุติธรรมในชั้นเจ้าพนักงาน
46 การหยุดนับอายุความ : ศึกษากรณีผู้กระทำความผิดหลบหนี
47 อำนาจดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานศุลกากร
48 การสร้างความปรองดองในครอบครัวโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ศึกษากรณีความรุนแรงในครอบครัว
49 บทบาทของพนักงานอัยการในการไกล่เกลี่ยคดีอาญา : ศึกษากรณีก่อนฟ้องคดี
50 การอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย
51 ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ
52 การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการไกล่เกลี่ยคดีของพนักงานสอบสวน
53 พยานผู้เชี่ยวชาญในคดีอาญา
54 การสืบสวนของเจ้าพนักงานปราบปรามยาเสพติด :
55 การตรวจฟ้องในคดีอาญา
56 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในความผิดฐานให้สินบน
57 การจัดการของกลางในคดีอาญาที่เป็นของสดของเสียได้
58 ข้อสันนิษฐานกรณีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
59 สิทธิการได้มาซึ่งสัญชาติ :
ปี พ.ศ. 2551
60 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรฐานโทษทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
61 การนำคดีขึ้นสู่ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 /
62 การระงับข้อพิพาททางอาญาโดยชุมชน
63 การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในคดีอาญา : ศึกษาการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการดำเนินคดี
64 บทบาทของพนักงานอัยการต่อการใช้ดุลพินิจ ของศาลในการกำหนดโทษ
65 การยกเลิกโทษประหารชีวิต
66 เหตุออกหมายจับ : ศึกษากรณีเหตุความร้ายแรงในการออกหมายจับ
67 การรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง
68 มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน :
69 สิทธิที่จะไม่ยอมให้การเป็นพยานของบิดามารดาและบุตรของผู้ถูกกล่าวหา
70 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
71 บทบาทของศาลในคดีล้มละลาย :
72 ข้อห้ามรับฟังพยานเพื่อส่งเสริมนโยบายทางสังคม :
73 ศาลกับการตรวจสอบอำนาจดำเนินคดี
74 บทบาทของศาลในคดีมโนสาเร่
75 หลักความเป็นกลางของศาล
76 บทบาทของอนุญาโตตุลาการในการค้นหาข้อเท็จจริง
77 การรับฟังพยานหลักฐาน : ที่เกี่ยวกับสถานภาพและความประพฤติของบุคคลในคดีอาญา
78 บทบาทองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคกับการมีส่วนร่วมในคดีอาญา
79 การศึกษาทัศนคติของสังคมต่อศาลยุติธรรม ภายหลังการแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2550
80 ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา :
ปี พ.ศ. 2547
81 การไต่สวนข้อเท็จจริงคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2545
82 รายงานการวิจัยเรื่องการปฎิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปี พ.ศ. 2530
83 ปัญหาบางประการเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
84 กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน
85 กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน
86 หนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน