ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดม ฟ้ารุ่งสาง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง 11
2 สมศิริ แสงโชติ 10
3 จินตนา ชะนะ 8
4 เฉลิมลาภ ช่วยประสิทธิ์ 4
5 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 4
6 เจริญ ขุนพรม 4
7 กนิษฐา สังคะหะ 2
8 สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง 2
9 ภาณี ทองพำนัก 2
10 จริงแท้ ศิริพานิช 2
11 สมชัย จันทร์สว่าง 2
12 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 2
13 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 2
14 ชไมพร กิตติธรรมกุล 2
15 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 2
16 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
17 กิติศักดิ์ อำนวยกิจ 2
18 นายเทพราช รังสิต 1
19 น.ส.อุษา เทียนทอง 1
20 นพพล เกตุประสาท 1
21 น.ส.จิราพร จาตุรัตน์ 1
22 น.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ 1
23 กณิษฐา สังคะหะ 1
24 รัตนะ สุวรรณเลิศ 1
25 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
26 นายประเทือง เพิ่มวัฒนา 1
27 นายชลอ คุ้มล้วนล้อม 1
28 ยุพิน อ่อนศิริ 1
29 ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ 1
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สมทรง 1
31 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
32 สมนึก ทองบ่อ 1
33 สมนึก พรมแดง 1
34 ไพร มัทธวรัตน์ 1
35 อตินุช แซ่จิว 1
36 วุฒิชัย ทองดอนแอ 1
37 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2552 1
4 2551 1
5 2545 2
6 2544 2
7 2530 1
8 2529 1
9 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาระบบการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้งครบวงจร
ปี พ.ศ. 2554
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย
3 ชนิดและแหล่งที่มาของราบนผลมะพร้าวน้ำหอมที่ผ่านขบวนการจัดการเปลือกเพื่อการส่งออก และแนวทางการจัดการ
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลของการใช้ไคโตซานต่อคุณภาพและการควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวของพริก
ปี พ.ศ. 2545
6 ความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงรับประทานสุกบางพันธุ์
7 ความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงรับประทานสุกบางพันธุ์
ปี พ.ศ. 2544
8 ระบบการเรียนการสอนทางสัตวบาล
9 ระบบคอมพิวเตอร์แบบยั่งยืนภูมิปัญญาไทย
ปี พ.ศ. 2530
10 การศึกษาโรคที่สำคัญของพืชผัก เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1
ปี พ.ศ. 2529
11 การศึกษาโรคที่สำคัญของพืชผักเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์