ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดม พานทอง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิจัยด้านศักยภาพเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ด้านกำลังคนผดุงครรภ์ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2551
2 การสร้างเสริมพลังการพัฒนาศักยภาพสู่สุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งลาน ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
3 การพัฒนาชมรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2546
4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์กับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในภาคใต้
5 วิวัฒนาการและการปรับบทบาทของผดุงครรภ์โบราณในภาคใต้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การวิจัยด้านศักยภาพเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ด้านกำลังคนผดุงครรภ์ในภาคใต้