ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดม คำขาด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2550 1
4 2546 1
5 2545 1
6 2529 1
7 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรบ้านทรายขาว ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตุถ์
2 การพัฒนาชุดโจทย์และข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
3 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของผู้นำชุมชนที่เอื้อต่อการฟื้นฟูและเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการโรงเรียนบ้านผาสุก อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2546
5 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ผลิตภัณฑ์เถาวัลย์บ้านใหม่ อ.วังชิ้น จ.แพร่
ปี พ.ศ. 2545
6 กระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน กรณีผลิตภัณฑ์เถาวัลย์บ้านใหม่ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2529
7 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคเหนือ