ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อุดมโชค อาษาวิมลกิจ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 4
2 อุดมศักดิ์ เรืองรอง 4
3 เปรมใจ ไชยมหา 4
4 ไพรัช ตระการศิรินนท์ 4
5 สุรพล ปลื้มใจ 4
6 ปาณิสรา ขวัญชู 1
7 ปรีชา เจ็งเจริญ 1
8 ปวริศร แสงเพชร 1
9 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 1
10 ฐิติรัตน์ อินต๊ะพิงค์ 1
11 จีรวัฒน์ สติคำ 1
12 สุพิชฌาย์ อภัยสุวรรณ 1
13 กรรณิการ์ นิรัติศยกุล 1
14 สุรินทร์ ทาเกิด 1
15 นุชจรี แก้วมะเริง 1
16 สุนีย์ ช่างเจริญ 1
17 เฉลิมเผ่า อจละนันท์ 1
18 จรัส สุวรรณมาลา 1
19 หัสฤมล กันทะพรม 1
20 ทศพล อะทาโส 1
21 ทิพากร ชีวสกุลยง 1
22 สุรีย์พร รุ่งเรือง 1
23 สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว 1
24 ประสิทธิ์ สุทธะนะ 1
25 พัชนี ลีลาดี 1
26 ฉลวย ชีวกิดาการ 1
27 วรนี ตั้งวัฒนากร 1
28 วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร 1
29 เกษณี สุจริตจันทร์ 1
30 สุนิตย์ เทพไพฑูรย์ 1
31 ประมวญ พิรัชพันธ์ 1
32 เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล 1
33 สำราญ ทองแพง 1
34 ธีรพันธ์ อินต๊ะปาน 1
35 มัลลิกา เบ็ญจกุล 1
36 นารีรัตน์ คำธง 1
37 เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ 1
38 บุญมา ทวิภักดิ์ 1
39 สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี 1
40 วลัยรัตนา เสรีอรุโณ 1
41 สรัญญา ตันศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 6
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 8
5 2551 1
6 2541 1
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนธีรกานท์ อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน
2 การกู้เงินนอกระบบและผลกระทบต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
3 การรับรู้ต่ออำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
4 การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5 การประเมินผลการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2554
6 บทบาทผู้นำกลุ่มในการอนุรักษ์อาชีพทอผ้ายกดอก ของกลุ่มอาชีพทอผ้าวัดต้นแก้ว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2554
7 ความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของเทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
8 ผลกระทบจากนโยบายเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2553
ปี พ.ศ. 2553
9 ประสิทธิผลของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดลำปาง
11 ผลของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินมาใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
12 กระบวนการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดน่าน
13 ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่
14 การวิเคราะห์ความพร้อมในการขยายระดับชั้นเรียน ของโรงเรียนเมตตาศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
15 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
16 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
17 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2551
18 การประเมินผลการนำนโยบายการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กในจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2541
19 การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่