ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรพรรณ สิระมนต์ 11
2 พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ 11
3 ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น 11
4 ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ 11
5 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 2
6 เทพา ผุดผ่อง 2
7 ลดาวัลย์ พวงจิตร 2
8 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
9 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 2
10 ดร.สุภาพร จันทร์บัวทอง 2
11 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 2
12 ดร.ขนิษฎา พันธุ์เมือง 1
13 นายอาทิตย์ สุขเกษม 1
14 นายธีรพล เปล่งสันเที๊ย 1
15 นายรัฐนนท์ เจริญชาศรี 1
16 ณัฐพร ประคองเก็บ 1
17 นิคม แหลมสัก 1
18 ณัฐพล จิตมาตย์ 1
19 ดร.นฤมล จันทร์จิราวุฒิกุล 1
20 ดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล 1
21 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
22 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
23 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
24 พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์ 1
25 ประกาย เทพหาร 1
26 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
27 สายัณห์ ทัดศรี 1
28 ยุทธนา บรรจง 1
29 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
30 นิพนธ์ ทวีชัย 1
31 บัญชา ชิณศรี 1
32 นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง 1
33 นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ 1
34 นายดุริยะ สถาพร 1
35 รุ่งเรือง พูลศิริ 1
36 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
37 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
38 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 1
39 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
40 นายบรรดิษฐ์ หงส์ทอง 1
41 สุภาพร กลิ่นคง 1
42 ปาริชาติ พรมโชติ 1
43 เจตษฎา อุตรพันธ์ 1
44 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะ ดวงพัตรา 1
45 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 1
46 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
47 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 1
48 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
49 รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 8
4 2555 1
5 2554 1
6 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดแทนนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการทดสอบประสิทธิภาพของสารอินทรีย์ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของข้าว
ปี พ.ศ. 2556
3 การควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังโดยการใช้ยาสูบรมควัน
4 การพัฒนาข้าวสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมแบบ 2 สายพันธุ์
5 การพัฒนาสายพันธุ์แม่ที่มีเพศผู้เป็นหมันสำหรับการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์
6 การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา
7 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 4
8 การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม
9 โครงการการพัฒนาการตรวจสอบและการควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว (Bacterial Blight of Rice) ในเมล็ดพันธุ์ด้วยสาร Bacbicure 25%WP
10 โครงการทดสอบประสิทธิภาพของสารอินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืชของมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2555
11 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
12 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553