ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราพร วรวงศ์ 6
2 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 4
3 Udomsak Mahaveerawat 2
4 ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 2
5 Mahasarakharm University. Faculty of Public Health 2
6 สุคนธรักษ์ คนใจบุญ 2
7 วิรัลพัชร สีสุมาตย์ 2
8 สิยะตรา เกาประโคน 2
9 สุวิมล สงกลาง 2
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
11 ปณต มิคะเสน 2
12 ชลอ อินทรขาว 2
13 สุพรรณ ยั่งยืน 2
14 ปราณีต ผ่องแผ้ว 2
15 รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร 2
16 เบญจลักษณ์ ยลรัตน์ 2
17 ดนัย บวรเกียรติกุล 2
18 รตีวรรณ อ่อนรัศมี 2
19 จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย 1
20 น้ำผึ้ง แดงสำราญ 1
21 ธิดารัตน์ สมดี 1
22 อาจารย์นักวิจัย 1
23 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 1
24 งบประมาณรายได้ ประจำปี 2550 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 1
25 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 4
3 2555 5
4 2554 2
5 2553 3
6 2552 5
7 2551 3
8 2550 1
9 2547 1
10 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 Application of Geographic information system (GIS) for Iodine concentration and Distribution in Naturural and Surrounding Environment of the Selected communities in Ban non Subdistrict, Sumsung District of Khon kaen Provine
3 อาหารเสริมปลาสวายลดภาวะเครียดในผู้ป่วยชายจิตเวชระยะฟื้นฟู โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา
4 อาหารเสริมปลาสวายลดภาวะเครียดในผู้ป่วยชายจิตเวชระยะฟื้นฟู โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 Application of GIS to analyze health status of selected communities kalasin province, Thailand
7 -
8 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
9 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง ร่วมกับ แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อลดน้ำหนักในสตรีวัยกลางคนที่มีภาวะอ้วน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
10 ผลการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการมาตรวจมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2554
11 The Adipokines Resistin and Visfatin in Overnourished and Obese Adolescentsld of a Population at High Risk to Develop Diabetes Mellitus Type 2.
12 -
ปี พ.ศ. 2553
13 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานะสุขภาพชุมชน ของบ้านไค้นุ่น ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยน้ำผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
14 The impact of professional knowledge and personal ethics on audit quality and sustainable reputation of Thai-public accountants.
15 -
ปี พ.ศ. 2552
16 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีมวลกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินในเด็กวัยอ้วนอายุ 16-18 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม
17 ความตระหนักในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของวัยรุ่น
18 A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF TYPE 2 DIABETIC PATIENTS USING A SELF-HELP GROUP PROGRAM
19 Application of GIS to analyze health status of selected communities kalasin province, Thailand
20 -
ปี พ.ศ. 2551
21 The adipokines resistin and visfatin in overnourished and obese adolescentsld of a population at high risk to develop diabetes mellitus type 2
22 Quality of life and compliance among type 2 diabetic patients
23 -
ปี พ.ศ. 2550
24 การรับรู้อาการพร่องฮอร์โมนเพศชายและภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของชายวัยทองในจังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2547
25 พฤติกรรมและการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างเคลื่อนที่ในเขตก่อสร้าง จ.สมุทรปราการภายใต้นโยบายการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ระยะที่ 1