ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมศักดิ์ กิจทวี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบกลิ้งโดยใช้เทคนิคการสอนบรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์
2 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์จากวัตถุดิบเถ้าแกลบเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
ปี พ.ศ. 2558
3 การยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์หมูหันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
4 การเตรียมผงเคราตินมูลค่าสูงจากขนหมูเหลือทิ้ง
5 การพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตหมูหัน จ.นครปฐม
6 การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับเนื้อหาวิชาพลศาสตร์เชิงฟิสิกส์
ปี พ.ศ. 2557
7 การยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์หมูหันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตอำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม
8 การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบย่างสุกรทั้งตัวแบบเคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2556
9 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหมูหันชุมชนใน ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
10 แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอร์ฟและระบบลดทอนสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวเองสำหรับระบบรู้จำสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
11 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหมูหันชุมชนใน ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
ปี พ.ศ. 2554
12 การช้ำของเปลือกมังคุดและเปลือกผลมะพร้าวอ่อนเมื่อรับภาระเชิงกล
ปี พ.ศ. 2551
13 การผลิตสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ ในรูปแบบซีดีรอมสื่อผสม
ปี พ.ศ. 2547
14 การรับรู้ความแน่นเนื้อของผลมะม่วงภายใต้ การกระทำกระแทก
15 การรับรู้ความแน่นเนื้อของผลมะม่วงภายใต้ การกระทำกระแทก
ปี พ.ศ. 2546
16 การรับรู้ความแน่นเนื้อของผลมะม่วงภายใต้การกระทำกระแทก