ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 ปุณย์จรีย์ กัมปนาทโกศล 5
3 สุนิศา ธรรมบัญชา 5
4 วราภรณ์ อิ่มบุญ 5
5 มัลลิกา เจริญพจน์ 2
6 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
7 ภวยา แสงเพชร 1
8 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
9 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
10 Chariya Uiyyasathian 1
11 นุตอนงค์ ทัดบัวขำ 1
12 รุจิรัตน์ บัวลา 1
13 วัชรีย์ ร่วมคิด 1
14 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
15 วิมลรัตน์ จตุรานนท์ 1
16 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
17 ศิราภรณ์ ยามดี 1
18 รัตนา ธนธนานนท์ 1
19 Suchin Arunsawatwong 1
20 ศิริเดช สุชีวะ 1
21 เพ็ญศรี แสวงเจริญ 1
22 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
23 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
24 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
25 นิตยพรรณ เฉกไพชยนต์ 1
26 ดวงพร หัวเมืองแก้ว 1
27 กระมล ทองธรรมชาติ 1
28 Kasidit Nootong 1
29 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
30 สมชัย วัฒนการุณ 1
31 ประภัสสร์ รุจิพร 1
32 แรมสมร อยู่สถาพร 1
33 สุมิตรา พูลทอง 1
34 กำจัด มงคลกุล 1
35 อุมา สุคนธมาน 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
38 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
39 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
40 วรรณี ศิริโชติ 1
41 ชอุ่ม มลิลา 1
42 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
43 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
44 Phanphen Wattanaarsakit 1
45 กิติยวดี บุญซื่อ 1
46 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
47 จิรภรณ์ วสุวัต 1
48 สิทธิพร แอกทอง 1
49 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
50 วารี ถิระจิตร 1
51 อำไพ สุจริตกุล 1
52 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
53 นิรมล สวัสดิบุตร 1
54 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
55 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
56 พิมพ์กานต์ ไม้วัฒนา 1
57 ประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ 1
58 วัลลภ แย้มเหมือน 1
59 สำเริง แย้มโสภี 1
60 นัยนา อิสสระวิทย์ 1
61 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
62 พจนี เทียมศักดิ์ 1
63 สุวิชา ทองสิมา 1
64 สิริพร สิวราวุฒิ 1
65 จันทน์กฤษณา สุขสวัสดิ์ 1
66 สมพร พรมดี 1
67 ณัฐฐากร ถนอมตน 1
68 ชมพู โปษกะบุตร 1
69 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
71 กรกนก ธูปประสม 1
72 กุลชา ลี้ไพโรจน์กุล 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
74 คัคนางค์ มณีศรี 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
76 กนกวรรณ บางภิภพ 1
77 จินตนา ปัณฑวงศ์ 1
78 ธวัชชัย สันติสุข 1
79 ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
81 อรุณศรี จันทร์ทรง 1
82 สายฝน ควรผดุง 1
83 กัลยา จินดารัตน์ ฟราห์ม 1
84 Varunee Padmasankh 1
85 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
86 ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล 1
87 ไววิทย์ พุทธารี 1
88 นภัส ศรีเจริญประมง 1
89 Walaisiri Muangsiri 1
90 ประธาน ดาบเพชร 1
91 ทิศนา แขมมณี 1
92 Rajalida Lipikorn 1
93 บุญฤทธิ์ บุญยงมณีรัตน์ 1
94 ปิยนุช จุลกนิษฐ์ 1
95 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
96 ทัศนีย์ เอี่ยมละออ 1
97 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
98 วาสนา เสียงดัง 1
99 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
100 บุญยารัส อ่อนน้อมพันธุ์ 1
101 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
102 พิจิตรา ลาวัณย์ศิริ 1
103 กฤตยา วิทูรวิทย์ลักษณ์ 1
104 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
105 สุภาวดี ลัภยานุกูล 1
106 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
107 อวย เกตุสิงห์ 1
108 พิชญ์ ขำมา 1
109 กมลชนก ยวดยง 1
110 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
111 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
112 Thada Jirajaras 1
113 เอกชัย อดุลยธรรม 1
114 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
115 สุวดี ยาป่าคาย 1
116 Pantharee Boonsatorn 1
117 ศุกันยา ห้วยผัด 1
118 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
119 Thanathon Sesuk 1
120 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
121 Pornpimol Muanjai 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
123 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
124 วิไล ชินธเนศ 1
125 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
126 อุทัย บุญประเสริฐ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
128 ดุจเดือน จิรานนท์ 1
129 ลัดดา อ่อนลมูล 1
130 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
131 พัชราภรณ์ พุทธิกุล 1
132 อุไรวาส ปรีดีดิลก 1
133 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
134 Acom Sornsute 1
135 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
136 พรรณี กาญจนพลู 1
137 ประคอง ชอบเสียง 1
138 ๋Janes, Gavin W. 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 สุมา เมืองใย 1
141 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
142 Naiyana Chaiyabutr 1
143 Puttipongse Varavudhi 1
144 ละอองทิพย์ เหมะ 1
145 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
146 Yeshey Penjor 1
147 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
148 Waraporn Siriterm 1
149 Anawatch Mitpratan 1
150 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
151 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
152 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
153 Chayaporn Supachartwong 1
154 Jittima Chatchawansaisin 1
155 นภสร โกวรรธนะกุล 1
156 วินัย งามแสง 1
157 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
158 Chonticha Srisawang 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
160 Somying Tumwasorn 1
161 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
162 Garnpimol C. Ritthidej 1
163 Vimolmas Lipipun 1
164 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
165 มยุรี ตันติสิระ 1
166 Supa Chantharasakul 1
167 Sumphan Wongseripipatana 1
168 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
169 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
170 Kittisak Likhitwitayawuid 1
171 Panee Boonthavi 1
172 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
173 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
174 วิมล เหมะจันทร 1
175 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
176 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
177 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
178 ธิดา ภูประทาน 1
179 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
180 Kitpramuk Tantayaporn 1
181 บรรจง คณะวรรณ 1
182 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
183 Ampa Luiengpirom 1
184 Sompol Sanguanrungsirikul 1
185 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
186 วัฒนชัย สมิทธากร 1
187 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
188 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
189 Boonchai Sangpetngam 1
190 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
191 Chalermpol Leevailoj 1
192 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
193 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
194 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
195 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
196 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
197 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
198 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
199 Srilert Chotpantarat 1
200 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
201 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
202 Wilai Anomasiri 1
203 Jaitip Paiboon 1
204 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
205 กาญจนา แก้วเทพ 1
206 ศิริชัย ศิริกายะ 1
207 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
208 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
209 Vanida Chantarateptawan 1
210 Chakkaphan Sutthirat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 2
9 2547 2
10 2546 4
11 2545 1
12 2544 4
13 2543 1
14 2542 3
15 2540 3
16 2539 4
17 2538 2
18 2537 3
19 2536 1
20 2535 1
21 2534 3
22 2532 4
23 2531 1
24 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้หลักฐานและการอิงสถานที่เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2555
2 สภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนในการเชื่อมต่อการศึกษาระดับอนุบาลกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของการจัดการเรียนการสอนเรื่องน้ำโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อพฤติกรรมการใช้น้ำตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กวัยอนุบาล
4 ผลของการใช้กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งในห้องเรียนตามแนวคิดของจอห์นสันและจอห์นสันที่มีต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของเด็กอนุบาล
5 ผลของการสอนโดยอ้อมตามแนวคิดของคาร์ล โรเจอร์ ที่มีต่อความมีเหตุผลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กอนุบาล
6 สภาพและปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับอนุบาลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2553
7 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาความผูกพันระหว่างมารดาวัยรุ่นกับบุตรช่วงปฐมวัยที่พักอาศัย ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
9 ผลของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอายุ 6-7 ปี
10 ผลของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอายุ 6-7 ปี
11 การศึกษาความผูกพันระหว่างมารดาวัยรุ่นกับบุตรช่วงปฐมวัยที่พักอาศัย ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ปี พ.ศ. 2551
12 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน เรื่องการอนุรักษ์พลังงานในระดับอนุบาลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว
13 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ในระดับอนุบาลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว
ปี พ.ศ. 2550
14 สภาพและปัญหาการดำเนินงานในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 การนำเสนอรูปแบบการบูรณาการเชิงผสานรวมความรู้สู่การจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยภายใต้องค์การบริหารส่วนตำบลหลังการกระจายอำนาจทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการโดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสม เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตและการสื่อความหมายของเด็กอนุบาล
17 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพความผูกพันในการเลี้ยงดูเด็ก
ปี พ.ศ. 2547
18 ผลของการใช้สมุดภาพอิเล็คทรอนิกส์ที่มีต่อความพร้อมทางการอ่านของเด็กอนุบาล
19 ผลของการใช้สมุดภาพอิเล็คทรอนิกส์ ที่มีต่อความพร้อมทางการอ่านของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2546
20 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมครูเรื่องการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางสมอง ในการจัดการเรียนการสอนชั้นเด็กวัยอนุบาล
21 ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้แนวคิดหมวกคิด 6 ใบของ เดอ โบโน ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
22 สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
23 ผลการจัดประสบการณ์ โดยใช้แนวคิดหมวกคิด 6 ใบ ของ เดอโบโน ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2545
24 การศึกษาการดำเนินงานเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะของผู้บริหารและผู้เลี้ยงดูเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็ก
ปี พ.ศ. 2544
25 ผลของการสอนนิทานชาดกเรื่องพระมหาชนกโดยใช้การสอนแบบโครงการ ที่มีต่อความเพียรของเด็กอนุบาล
26 การพัฒนาโปรแกรมการนวดทารกเพื่อส่งเสริมพื้นอารมณ์และการมีปฏิสัมพันธ์ของทารกในสถานสงเคราะห์เด็ก
27 การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
28 ผลของการจัดประสบการณ์การแก้ไขปัญหาขัดแย้งตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ต่อความรอบรู้ทางอารมณ์ของเด็กวัยอนุบาล
ปี พ.ศ. 2543
29 ผลของการส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ของเด็กวัยอนุบาลโดยการใช้การอภิปรายเพื่อแก้สถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้งทางจริยธรรมในนิทานที่มีสองแพร่ง
ปี พ.ศ. 2542
30 ผลของการจัดกิจกรรมความรู้ทางกายภาพตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีต่อมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กวัยเตาะแตะ
31 การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในการสอนของครูอนุบาลในกรุงเทพมหานคร
32 การพัฒนาการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาล
ปี พ.ศ. 2540
33 การศึกษาบทบาทของครูในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของเด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกจังหวัดนนทบุรี
34 การศึกษาผลของการใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านความสามารถในการเล่าเรื่อง และความสนใจในการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยต่างกัน
35 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิส โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการ
ปี พ.ศ. 2539
36 พัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2411-2538
37 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่องศูนย์การเรียนสำหรับครูอนุบาล สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
38 ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
39 ผลของการเล่นเป็นกลุ่มแบบกำหนดวิธีเล่นเอง ที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเอง ของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2538
40 การศึกษาความต้องการและคุณลักษณะของบุคลากรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
41 ผลของการจัดประสบการณ์ด้วยการระดมสมอง ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2537
42 บทบาทของห้องสมุดของเล่นในสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่มีต่อความพร้อมทางภาษา ของเด็กปฐมวัยและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย
43 ผลของการใช้คำถามปลายเปิดแบบเร้า ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
44 ผลของการใช้กิจกรรมซินเนคติกส์ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2536
45 ผลการใช้ชุดการฝึกสำหรับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการประสานกันของตาและมือให้กับเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2535
46 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2534
47 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
48 สภาพการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน กรุงเทพมหานคร
49 การศึกษามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอนุบาล ที่เรียนแบบศูนย์การเรียน
ปี พ.ศ. 2532
50 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ด้านการวัดและการสื่อสารความหมายของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบใช้เกมประกอบการสาธิต กับแบบปฏิบัติการทดลอง
51 ความต้องการการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูชั้นเด็กเล็กในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6
52 การพัฒนาทักษะการใช้คำถามของครูปฐมวัย ด้วยบทเรียนแบบโปรแกรม
53 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการฟังนิทานด้วยการเล่าโดยใช้หุ่นกับรูปภาพ
ปี พ.ศ. 2531
54 การศึกษาพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ในโครงการสอนลูกให้ฉลาดของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย