ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุทธนา บรรจง 23
2 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 23
3 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 23
4 ประภัสสร รักถาวร 16
5 เทพา ผุดผ่อง 11
6 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 5
7 นายวัฒนา อาจวิชัย 3
8 นายชัยมงคล ตะนะสอน 3
9 วิเชียร กีรตินิจกาล 3
10 โสภิดา ชิดชื่นเชย 3
11 สุพนิดา วินิจฉัย 3
12 น.ส.อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล 2
13 นษภร ลีบุญญานนท์ 2
14 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 2
15 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 2
16 สรัญญา วัชโรทัย 2
17 วารุณี ธนะแพสย์ 2
18 วิชมณี ยืนยงพุทธกาล 2
19 นวลปรางค์ ไชยตะขบ 2
20 ศศิธร มั่นเจริญ 2
21 ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล 2
22 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
23 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
24 งามจิตร โล่วิทูร 1
25 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
26 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
27 จันทิมา หอมกลบ 1
28 ปฐมา จาตกานนท์ 1
29 ดร.กุลฤดี แสงสีทอง 1
30 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
31 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
32 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
33 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
34 วินัศ ภูมินาถ 1
35 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 1
36 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
37 วรพล เพ็งพินิจ 1
38 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
39 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
40 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
41 อภิญญา จุฑางกูร 1
42 ลลิตา คชารัตน์ 1
43 พรพรรณ สิระมนต์ 1
44 สุธีรา วิทยากาญจน์ 1
45 ชัยพร สามพุ่มพวง 1
46 เกสรี กลิ่นสุคนธ์ 1
47 วีระศรี เมฆตรง (หวังการ) 1
48 วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล 1
49 นคร เหลืองประเสริฐ 1
50 วิสิฐ กิจสมพร 1
51 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
52 รังสินี โสธรวิทย์ 1
53 ประกิต สุขใย 1
54 ดร.ทรงพล สมศรี 1
55 นางสมนึก ชัยดรุณ 1
56 อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล 1
57 นายอิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร 1
58 Dr. Seiichiro Isobe 1
59 ณัฐดนัย หาญการสุจริต 1
60 ลัดดาวัลย์ โกวิทย์เจริญ 1
61 Dr. Makiko Takenaka 1
62 เมทินี กลัดมุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 4
3 2556 2
4 2554 4
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 4
8 2548 1
9 2544 1
10 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีน ร่วมกับนาโนเซลลูโลสสาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2557
2 Evaluation of change in functional ingredients of Thai tropical fruits during processing and its application in food product
3 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
4 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย
5 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชธรรมชาติ
7 การพัฒนาแผ่นปิดแผลด้านเชื้อจุลินทรีย์จากไฮโดรเจลของแป้งมันสำปะหลังผสมสารสกัดจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2554
8 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ทำความสะอาดร่างกายและเส้นผม น้ำมันนวด การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
11 การพัฒนาคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสมุนไพรบางชนิด
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบฉลากเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
13 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมจากธรรมชาติสำหรับโครงการภูฟ้าพัฒนา
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
15 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังและผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด
17 โครงการย่อยที่ 2 อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง
18 การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2548
19 การพัฒนากระดาษฟางขาวเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุการเก็บผลไม้กวน (ทุนวิจัยประเภทเครือข่ายภาคกลางตอนบน)
ปี พ.ศ. 2544
20 การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบน้ำมันพลูเพื่อยืดอายุการเก็บทุเรียนกวน