ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 6
3 สุนิศา ธรรมบัญชา 5
4 วราภรณ์ อิ่มบุญ 5
5 ปุณย์จรีย์ กัมปนาทโกศล 5
6 น้อมศรี เคท 2
7 มัลลิกา เจริญพจน์ 2
8 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 2
9 ประคอง สุทธสาร 2
10 จันทน์กฤษณา สุขสวัสดิ์ 1
11 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
12 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
13 ณัฐฐากร ถนอมตน 1
14 พจนี เทียมศักดิ์ 1
15 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
16 อรุณศรี จันทร์ทรง 1
17 ไววิทย์ พุทธารี 1
18 ทัศนีย์ เอี่ยมละออ 1
19 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
20 วาสนา เสียงดัง 1
21 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
22 บุญยารัส อ่อนน้อมพันธุ์ 1
23 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
24 สิริพร สิวราวุฒิ 1
25 สุนีย์ นัยจรัญ 1
26 จินตนา ปัณฑวงศ์ 1
27 ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ 1
28 สุวิชา ทองสิมา 1
29 วัลลภ แย้มเหมือน 1
30 กนกวรรณ บางภิภพ 1
31 สมพร พรมดี 1
32 จินตนา ปรีดานันต์ 1
33 นัยนา อิสสระวิทย์ 1
34 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
35 สายฝน ควรผดุง 1
36 ชมพู โปษกะบุตร 1
37 Varunee Padmasankh 1
38 ประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ 1
39 ประธาน ดาบเพชร 1
40 สมชัย วัฒนการุณ 1
41 จิรภรณ์ วสุวัต 1
42 กระมล ทองธรรมชาติ 1
43 พิมพ์กานต์ ไม้วัฒนา 1
44 บุญฤทธิ์ บุญยงมณีรัตน์ 1
45 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
46 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
47 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 นิตยพรรณ เฉกไพชยนต์ 1
50 ศิริเดช สุชีวะ 1
51 กัญญา ศุภปิติพร 1
52 เพ็ญศรี แสวงเจริญ 1
53 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
54 นภัส ศรีเจริญประมง 1
55 กรกนก ธูปประสม 1
56 กฤตยา วิทูรวิทย์ลักษณ์ 1
57 สุภาวดี ลัภยานุกูล 1
58 Rajalida Lipikorn 1
59 Walaisiri Muangsiri 1
60 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
61 อวย เกตุสิงห์ 1
62 ปิยนุช จุลกนิษฐ์ 1
63 กัลยา จินดารัตน์ ฟราห์ม 1
64 Suchin Arunsawatwong 1
65 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
66 ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล 1
67 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
68 พิจิตรา ลาวัณย์ศิริ 1
69 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
70 พิชญ์ ขำมา 1
71 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
72 Kittisak Likhitwitayawuid 1
73 ธิดา ภูประทาน 1
74 ทิศนา แขมมณี 1
75 Sumphan Wongseripipatana 1
76 สุดารัตน์ พลแพงพา, 2515- 1
77 วัฒนชัย สมิทธากร 1
78 Wilai Anomasiri 1
79 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
80 วรนาฏ สุคนธรัตน์, 2519- 1
81 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
82 ดุจเดือน จิรานนท์, 2522- 1
83 Garnpimol C. Ritthidej 1
84 Vimolmas Lipipun 1
85 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
86 Sompol Sanguanrungsirikul 1
87 Kitpramuk Tantayaporn 1
88 แรมสมร อยู่สถาพร 1
89 อุมา สุคนธมาน 1
90 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
91 สำลี ทองธิว 1
92 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
93 มยุรี ตันติสิระ 1
94 วรรณี ศิริโชติ 1
95 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
96 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
97 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
98 กาญจนา แก้วเทพ 1
99 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
100 อุทัย บุญประเสริฐ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
102 Chulalongkorn University. Graduate School 1
103 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
104 Somying Tumwasorn 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
106 วิไล ชินธเนศ 1
107 ธวัชชัย สันติสุข 1
108 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
109 กุลชา ลี้ไพโรจน์กุล 1
110 คัคนางค์ มณีศรี 1
111 Chariya Uiyyasathian 1
112 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
116 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
117 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
122 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
123 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
125 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
126 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
128 สำเริง แย้มโสภี 1
129 Kasidit Nootong 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
133 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
134 Boonchai Sangpetngam 1
135 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
138 อุไรวาส ปรีดีดิลก 1
139 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 1
140 ดุจเดือน จิรานนท์ 1
141 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
143 Chalermpol Leevailoj 1
144 Srilert Chotpantarat 1
145 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
146 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
147 Panee Boonthavi 1
148 Supa Chantharasakul 1
149 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
150 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
151 Chulalongkorn University.Graduate school 1
152 Jaitip Paiboon 1
153 Vanida Chantarateptawan 1
154 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
155 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
156 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
157 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
158 พัชราภรณ์ พุทธิกุล 1
159 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
160 Ong, Say Kee 1
161 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
162 Acom Sornsute 1
163 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
164 ศุกันยา ห้วยผัด 1
165 Pantharee Boonsatorn 1
166 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
167 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
168 Jittima Chatchawansaisin 1
169 Chonticha Srisawang 1
170 Chayaporn Supachartwong 1
171 Anawatch Mitpratan 1
172 Waraporn Siriterm 1
173 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
174 Thanathon Sesuk 1
175 เอกชัย อดุลยธรรม 1
176 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
177 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
178 Pornpimol Muanjai 1
179 ลัดดา อ่อนลมูล 1
180 Narong Punnim 1
181 Siriporn Sriwarakan 1
182 Thada Jirajaras 1
183 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
184 สุวดี ยาป่าคาย 1
185 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
186 กมลชนก ยวดยง 1
187 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
188 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
189 บรรจง คณะวรรณ 1
190 สุมิตรา พูลทอง 1
191 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
192 ประภัสสร์ รุจิพร 1
193 กำจัด มงคลกุล 1
194 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
195 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
196 กิติยวดี บุญซื่อ 1
197 ชอุ่ม มลิลา 1
198 Chakkaphan Sutthirat 1
199 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
200 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
201 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
202 วารี ถิระจิตร 1
203 วัชรีย์ ร่วมคิด 1
204 Phanphen Wattanaarsakit 1
205 นุตอนงค์ ทัดบัวขำ 1
206 สิทธิพร แอกทอง 1
207 วิมลรัตน์ จตุรานนท์ 1
208 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
209 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
210 ดวงพร หัวเมืองแก้ว 1
211 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
212 ภวยา แสงเพชร 1
213 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
214 รุจิรัตน์ บัวลา 1
215 ศิราภรณ์ ยามดี 1
216 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
217 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
218 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
219 นิรมล สวัสดิบุตร 1
220 พรรณี กาญจนพลู 1
221 สุมา เมืองใย 1
222 นิศา วิชพันธุ์ 1
223 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
224 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
225 ประคอง ชอบเสียง 1
226 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
227 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
228 Naiyana Chaiyabutr 1
229 Ampa Luiengpirom 1
230 Prakong Tangpraprutkul 1
231 Puttipongse Varavudhi 1
232 ละอองทิพย์ เหมะ 1
233 มยุรี จารุปาน 1
234 ๋Janes, Gavin W. 1
235 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
236 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
237 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
238 วิมล เหมะจันทร 1
239 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
240 อำไพ สุจริตกุล 1
241 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
242 วินัย งามแสง 1
243 Yeshey Penjor 1
244 รุ่งราวี ทองกันยา 1
245 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
246 นภสร โกวรรธนะกุล 1
247 Tadchanon Chuman 1
248 รัตนา ธนธนานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 2
9 2547 2
10 2546 4
11 2545 1
12 2544 4
13 2543 1
14 2542 3
15 2540 3
16 2539 4
17 2538 2
18 2537 3
19 2536 1
20 2535 1
21 2534 3
22 2532 4
23 2531 1
24 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้หลักฐานและการอิงสถานที่เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2555
2 สภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนในการเชื่อมต่อการศึกษาระดับอนุบาลกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของการจัดการเรียนการสอนเรื่องน้ำโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อพฤติกรรมการใช้น้ำตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กวัยอนุบาล
4 ผลของการใช้กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งในห้องเรียนตามแนวคิดของจอห์นสันและจอห์นสันที่มีต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของเด็กอนุบาล
5 ผลของการสอนโดยอ้อมตามแนวคิดของคาร์ล โรเจอร์ ที่มีต่อความมีเหตุผลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กอนุบาล
6 สภาพและปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับอนุบาลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2553
7 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาความผูกพันระหว่างมารดาวัยรุ่นกับบุตรช่วงปฐมวัยที่พักอาศัย ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
9 ผลของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอายุ 6-7 ปี
10 ผลของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอายุ 6-7 ปี
11 การศึกษาความผูกพันระหว่างมารดาวัยรุ่นกับบุตรช่วงปฐมวัยที่พักอาศัย ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ปี พ.ศ. 2551
12 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน เรื่องการอนุรักษ์พลังงานในระดับอนุบาลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว
13 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ในระดับอนุบาลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว
ปี พ.ศ. 2550
14 สภาพและปัญหาการดำเนินงานในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 การนำเสนอรูปแบบการบูรณาการเชิงผสานรวมความรู้สู่การจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยภายใต้องค์การบริหารส่วนตำบลหลังการกระจายอำนาจทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการโดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสม เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตและการสื่อความหมายของเด็กอนุบาล
17 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพความผูกพันในการเลี้ยงดูเด็ก
ปี พ.ศ. 2547
18 ผลของการใช้สมุดภาพอิเล็คทรอนิกส์ที่มีต่อความพร้อมทางการอ่านของเด็กอนุบาล
19 ผลของการใช้สมุดภาพอิเล็คทรอนิกส์ ที่มีต่อความพร้อมทางการอ่านของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2546
20 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมครูเรื่องการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางสมอง ในการจัดการเรียนการสอนชั้นเด็กวัยอนุบาล
21 ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้แนวคิดหมวกคิด 6 ใบของ เดอ โบโน ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
22 สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
23 ผลการจัดประสบการณ์ โดยใช้แนวคิดหมวกคิด 6 ใบ ของ เดอโบโน ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2545
24 การศึกษาการดำเนินงานเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะของผู้บริหารและผู้เลี้ยงดูเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็ก
ปี พ.ศ. 2544
25 ผลของการสอนนิทานชาดกเรื่องพระมหาชนกโดยใช้การสอนแบบโครงการ ที่มีต่อความเพียรของเด็กอนุบาล
26 การพัฒนาโปรแกรมการนวดทารกเพื่อส่งเสริมพื้นอารมณ์และการมีปฏิสัมพันธ์ของทารกในสถานสงเคราะห์เด็ก
27 การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
28 ผลของการจัดประสบการณ์การแก้ไขปัญหาขัดแย้งตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ต่อความรอบรู้ทางอารมณ์ของเด็กวัยอนุบาล
ปี พ.ศ. 2543
29 ผลของการส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ของเด็กวัยอนุบาลโดยการใช้การอภิปรายเพื่อแก้สถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้งทางจริยธรรมในนิทานที่มีสองแพร่ง
ปี พ.ศ. 2542
30 ผลของการจัดกิจกรรมความรู้ทางกายภาพตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีต่อมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กวัยเตาะแตะ
31 การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในการสอนของครูอนุบาลในกรุงเทพมหานคร
32 การพัฒนาการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาล
ปี พ.ศ. 2540
33 การศึกษาบทบาทของครูในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของเด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกจังหวัดนนทบุรี
34 การศึกษาผลของการใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านความสามารถในการเล่าเรื่อง และความสนใจในการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยต่างกัน
35 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิส โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการ
ปี พ.ศ. 2539
36 พัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2411-2538
37 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่องศูนย์การเรียนสำหรับครูอนุบาล สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
38 ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
39 ผลของการเล่นเป็นกลุ่มแบบกำหนดวิธีเล่นเอง ที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเอง ของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2538
40 การศึกษาความต้องการและคุณลักษณะของบุคลากรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
41 ผลของการจัดประสบการณ์ด้วยการระดมสมอง ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2537
42 บทบาทของห้องสมุดของเล่นในสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่มีต่อความพร้อมทางภาษา ของเด็กปฐมวัยและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย
43 ผลของการใช้คำถามปลายเปิดแบบเร้า ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
44 ผลของการใช้กิจกรรมซินเนคติกส์ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2536
45 ผลการใช้ชุดการฝึกสำหรับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการประสานกันของตาและมือให้กับเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2535
46 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2534
47 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
48 สภาพการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน กรุงเทพมหานคร
49 การศึกษามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอนุบาล ที่เรียนแบบศูนย์การเรียน
ปี พ.ศ. 2532
50 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ด้านการวัดและการสื่อสารความหมายของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบใช้เกมประกอบการสาธิต กับแบบปฏิบัติการทดลอง
51 ความต้องการการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูชั้นเด็กเล็กในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6
52 การพัฒนาทักษะการใช้คำถามของครูปฐมวัย ด้วยบทเรียนแบบโปรแกรม
53 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการฟังนิทานด้วยการเล่าโดยใช้หุ่นกับรูปภาพ
ปี พ.ศ. 2531
54 การศึกษาพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ในโครงการสอนลูกให้ฉลาดของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย