ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม,
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุลวดี อภิชาติบุตร 3
2 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 2
3 จุดารัตน์ ชิดทอง 2
4 คัทลียา ศิริภัทรากูร 2
5 สุภารัตน์ วังศรีคูณ 2
6 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2
7 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
8 มาลี เอื้ออำนวย 2
9 พิกุล นันทชัยพันธ์ 2
10 อัญชลี เชี่ยวโสธร 2
11 อดิศักดิ์ พวงสมบัติ 2
12 อรพิน พรหมตัน 2
13 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
14 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 2
15 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
16 สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2
17 อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 2
18 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 2
19 ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ 2
20 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 2
21 อรอนงค์ กวินกุล 2
22 ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา 1
23 อัจฉรา อินทร์ทอง 1
24 อรอนงค์ วิชัยคำ 1
25 อาจารี ศิริ 1
26 อมรา มโนยศ 1
27 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 1
28 ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ 1
29 ทรียาพรรณ สุภามณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 4
3 2551 1
4 2550 1
5 2548 1
6 2544 1
7 2543 1
8 2541 1
9 2536 1
10 2523 1
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
2 ประโยชน์และอุปสรรค ในการเรียนรู้ผ่านอี-เลิร์นนิง ของนักศึกษาพยาบาล ในกระบวนวิชาปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล
3 คุณภาพชีวิตการทำงานกับพฤติกรรมจริยธรรม ของพยาบาลในหน่วยไตเทียม ในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ
4 การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
5 ปัจจัยความเครียดในงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาลห้องผ่าตัด
ปี พ.ศ. 2551
6 ประโยชน์และอุปสรรค ในการเรียนรู้ผ่านอี-เลิร์นนิ่ง ของนักศึกษาพยาบาล ในกระบวนวิชาปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2550
7 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคใต้
ปี พ.ศ. 2548
8 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
9 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2543
10 การับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2541
11 การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
12 การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
13 โครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาล ในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่