ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2 ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 สภาวะการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2542
6 ศึกษาบทบาทขององค์กรทางวัฒนธรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมไทยตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาการบริหารงานฝ่ายบริการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11