ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมพร จามรมาน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อุทุมพร จามรมาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 8
3 สุวิมล ว่องวาณิช 4
4 ชุมพร ยงกิตติกุล 4
5 ทศพร ศิริสัมพันธ์ 4
6 อุทุมพร จามรมาน 2
7 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 2
8 จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 2
9 วัชรี ทรัพย์มี 2
10 เทียนฉาย กีระนันทน์ 2
11 สุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร 2
12 อัญฑิกา ดิษเจริญ 1
13 เทียนพร รังษีอนุวัตรกูร 1
14 Utumporn Chamornman 1
15 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย 1
16 นิคม ทองบุรี 1
17 เพ็ญพรรณ กรึงไกร 1
18 สรชัย พิศาลบุตร 1
19 ผดุงชัย ภู่พัฒน์ 1
20 ชอบ ลีซอ 1
21 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 1
22 อรุณี เร้าอรุณ 1
23 สุภางค์ จันทวานิช 1
24 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 1
25 ลดาวรรณ บัวผัน 1
26 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
27 ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ 1
28 วารุณี พูลสวัสดิ์ 1
29 สุรีพร ศิริมาลย์ 1
30 ชอบ ลีซอ 1
31 สุดใจ ขันทองคำ 1
32 โศภิต พุฒขาว 1
33 นิตยา พลดงนอก 1
34 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 1
35 สมชัย วงษ์นายะ 1
36 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 1
37 อวยพร วิบูลย์กาญจน์ 1
38 อัญญา กรคณิตนันท์ 1
39 ภัทรา พรประศาสน์สุข 1
40 ยุวดี บุณยศรีสวัสดิ์ 1
41 เบญจา ชลธาร์นนท์ 1
42 กิตติศักดิ์ อุบล 1
43 เอื้อพงศ์ จตุรธำรง 1
44 นภา กาญจนกิจโสภณ 1
45 วินัย รังสินันท์ 1
46 วานิช มาลัย 1
47 สมพร บุญอิ่ม 1
48 ชุมพล เขมาปทุมศักดิ์ 1
49 นวนิตย์ อินทรามะ 1
50 ทิพย์วัลย์ ตุลยะสุข 1
51 นวนิตย์ อินทรามะ 1
52 ประนอม โอทกานนท์ 1
53 อุดมพร จามรมาน 1
54 ทัศนีย์ พีรมนตร์ 1
55 อมรกุล ศรีงามผ่อง 1
56 อวยพร เรืองตระกูล 1
57 สุภางค์ จันทวานิช 1
58 มนตรี อนันตรักษ์ 1
59 แสงทอง พากย์สุขี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2544 2
3 2543 3
4 2542 1
5 2541 1
6 2540 3
7 2539 2
8 2538 4
9 2536 3
10 2534 2
11 2533 2
12 2532 2
13 2530 1
14 2529 4
15 2528 1
16 2527 2
17 2526 4
18 2524 1
19 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2544
2 โครงการวิจัยและพัฒนาดัชนี เกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
3 ระบบกลไก และประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
4 ระบบกลไกและประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน : รายงานการวิจัย
5 การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
6 โครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2542
7 การเปรียบเทียบผลการทำนายของโมเดลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างวิธีการสอบร่วมกับวิธีการคัดเลือกเองของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2541
8 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
9 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิต นักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการวิจัย
10 การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายของครูประถมศึกษา
11 การพัฒนาแบบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2539
12 การพัฒนาเครื่องมือระบุเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสาตร์ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
13 การพัฒนาแบบสอบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2538
14 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ : รายงานการวิจัย
15 การสำรวจลักษณะการอ่านและความเร็วในการอ่านของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 ความรู้ชายแดนด้านการวัดผลการศึกษา
17 การตรวจสอบความตรงของผลการวัดสติปัญญาตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก
ปี พ.ศ. 2536
18 การเปรียบเทียบคะแนนของแบบสอบความเรียงที่ได้จากวิธีการตรวจต่างแบบ
19 การเปรียบเทียบค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบเลือกตอบต่างแบบ
20 ผลของการละคำต่างตำแหน่งของแบบทดสอบโคลชที่มีต่อคะแนนสอบ ของนักเรียนต่างระดับการศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
21 การเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ จากแบบแผนการสุ่มตัวอย่างต่างแบบ
22 การพัฒนาแบบวัดความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2533
23 การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง
24 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางสุขภาพกับสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
25 การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาเฉพาะกรณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 การพัฒนาแบบสอบภาคปฏิบัติหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2530
27 การวิเคราะห์ความลำเอียงของแบบสอบวิชาคณิตศาสตร์ โครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2526
ปี พ.ศ. 2529
28 การเปรียบเทียบคะแนนสอบระหว่างการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อเท่ากัน ตามทฤษฎีมาตรฐานเดิม กับการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อต่างกันตามทฤษฎีการสนองตอบข้อกระทง
29 การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง
30 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง : การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ
31 การศึกษาความคงที่ของค่าพารามิเตอร์ความยากในการวิเคราะห์ ข้อกระทงด้วยราสช์โมเดล
ปี พ.ศ. 2528
32 ความถนัดทั่วไปของนักเรียนมัธยมศึกษาที่พิการทางกาย
ปี พ.ศ. 2527
33 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ประชากร และวิธีศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
34 ความสัมพันธ์ระหว่างอันดับการเลือกและคะแนนสอบคัดเลือก กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจำนวนปีที่ใช้ในการศึกษา ของนิสิตสาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2518-2521
ปี พ.ศ. 2526
35 การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์แบบสอบอุปมาอุปไมย ด้วยคลาสสิคอลโมเดลกับราสชโมเดล
36 ผลของการเรียงลำดับตัวเลือก และการวางรูปแบบการพิมพ์ของข้อกระทงต่อคะแนนสอบ และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ
37 ลักษณะปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทางวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5
38 บทบาทบรรณารักษ์ในการออกแบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
39 การสำรวจวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2486-2520