ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมพร จามรมาน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อุทุมพร จามรมาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 8
3 ชุมพร ยงกิตติกุล 4
4 ทศพร ศิริสัมพันธ์ 4
5 สุวิมล ว่องวาณิช 4
6 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 2
7 วัชรี ทรัพย์มี 2
8 อุทุมพร จามรมาน 2
9 เทียนฉาย กีระนันทน์ 2
10 สุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร 2
11 จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 2
12 ทิพย์วัลย์ ตุลยะสุข 1
13 นวนิตย์ อินทรามะ 1
14 แสงทอง พากย์สุขี 1
15 ชอบ ลีซอ 1
16 ประนอม โอทกานนท์ 1
17 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 1
18 ผดุงชัย ภู่พัฒน์ 1
19 มนตรี อนันตรักษ์ 1
20 ทัศนีย์ พีรมนตร์ 1
21 อุดมพร จามรมาน 1
22 นวนิตย์ อินทรามะ 1
23 เทียนพร รังษีอนุวัตรกูร 1
24 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย 1
25 Utumporn Chamornman 1
26 สรชัย พิศาลบุตร 1
27 สมชัย วงษ์นายะ 1
28 สุดใจ ขันทองคำ 1
29 นิคม ทองบุรี 1
30 สุภางค์ จันทวานิช 1
31 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 1
32 เพ็ญพรรณ กรึงไกร 1
33 อรุณี เร้าอรุณ 1
34 อัญฑิกา ดิษเจริญ 1
35 ชอบ ลีซอ 1
36 ภัทรา พรประศาสน์สุข 1
37 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 1
38 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
39 ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ 1
40 วารุณี พูลสวัสดิ์ 1
41 ลดาวรรณ บัวผัน 1
42 สุรีพร ศิริมาลย์ 1
43 โศภิต พุฒขาว 1
44 นิตยา พลดงนอก 1
45 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 1
46 สุภางค์ จันทวานิช 1
47 เอื้อพงศ์ จตุรธำรง 1
48 นภา กาญจนกิจโสภณ 1
49 ยุวดี บุณยศรีสวัสดิ์ 1
50 สมพร บุญอิ่ม 1
51 ชุมพล เขมาปทุมศักดิ์ 1
52 อมรกุล ศรีงามผ่อง 1
53 อัญญา กรคณิตนันท์ 1
54 อวยพร วิบูลย์กาญจน์ 1
55 วินัย รังสินันท์ 1
56 วานิช มาลัย 1
57 กิตติศักดิ์ อุบล 1
58 เบญจา ชลธาร์นนท์ 1
59 อวยพร เรืองตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2544 1
3 2543 3
4 2542 1
5 2541 1
6 2540 3
7 2539 2
8 2538 4
9 2536 3
10 2534 2
11 2533 2
12 2532 2
13 2530 1
14 2529 4
15 2528 1
16 2527 2
17 2526 4
18 2524 1
19 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2544
2 โครงการวิจัยและพัฒนาดัชนี เกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2543
3 ระบบกลไกและประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน : รายงานการวิจัย
4 การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
5 โครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2542
6 การเปรียบเทียบผลการทำนายของโมเดลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างวิธีการสอบร่วมกับวิธีการคัดเลือกเองของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2541
7 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
8 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิต นักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการวิจัย
9 การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายของครูประถมศึกษา
10 การพัฒนาแบบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2539
11 การพัฒนาเครื่องมือระบุเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสาตร์ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
12 การพัฒนาแบบสอบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2538
13 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ : รายงานการวิจัย
14 การสำรวจลักษณะการอ่านและความเร็วในการอ่านของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 ความรู้ชายแดนด้านการวัดผลการศึกษา
16 การตรวจสอบความตรงของผลการวัดสติปัญญาตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก
ปี พ.ศ. 2536
17 การเปรียบเทียบคะแนนของแบบสอบความเรียงที่ได้จากวิธีการตรวจต่างแบบ
18 การเปรียบเทียบค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบเลือกตอบต่างแบบ
19 ผลของการละคำต่างตำแหน่งของแบบทดสอบโคลชที่มีต่อคะแนนสอบ ของนักเรียนต่างระดับการศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
20 การเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ จากแบบแผนการสุ่มตัวอย่างต่างแบบ
21 การพัฒนาแบบวัดความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2533
22 การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง
23 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางสุขภาพกับสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
24 การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาเฉพาะกรณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 การพัฒนาแบบสอบภาคปฏิบัติหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2530
26 การวิเคราะห์ความลำเอียงของแบบสอบวิชาคณิตศาสตร์ โครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2526
ปี พ.ศ. 2529
27 การเปรียบเทียบคะแนนสอบระหว่างการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อเท่ากัน ตามทฤษฎีมาตรฐานเดิม กับการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อต่างกันตามทฤษฎีการสนองตอบข้อกระทง
28 การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง
29 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง : การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ
30 การศึกษาความคงที่ของค่าพารามิเตอร์ความยากในการวิเคราะห์ ข้อกระทงด้วยราสช์โมเดล
ปี พ.ศ. 2528
31 ความถนัดทั่วไปของนักเรียนมัธยมศึกษาที่พิการทางกาย
ปี พ.ศ. 2527
32 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ประชากร และวิธีศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33 ความสัมพันธ์ระหว่างอันดับการเลือกและคะแนนสอบคัดเลือก กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจำนวนปีที่ใช้ในการศึกษา ของนิสิตสาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2518-2521
ปี พ.ศ. 2526
34 การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์แบบสอบอุปมาอุปไมย ด้วยคลาสสิคอลโมเดลกับราสชโมเดล
35 ผลของการเรียงลำดับตัวเลือก และการวางรูปแบบการพิมพ์ของข้อกระทงต่อคะแนนสอบ และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ
36 ลักษณะปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทางวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5
37 บทบาทบรรณารักษ์ในการออกแบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
38 การสำรวจวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2486-2520