ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 1
8 2548 2
9 2546 1
10 2545 2
11 2544 1
12 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง
ปี พ.ศ. 2554
3 Land treatment โดยการใช้น้ำเสียหลังการบำบัดเบื้องต้นจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบในสวนปาล์มน้ำมัน
4 การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมของการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและน้ำมันปาล์มของประเทศและมาเลเซีย : จากแปลงปลูกถึงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2552
6 การประยุกต์ใช้พืชเพื่อการฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 ระบบเยื่อกรองที่มีแผ่นเยื่อกรองจมตัว : ศึกษาการปรับสภาพน้ำและไฮโดรไดนามิกส์ เพื่อประสิทธิภาพการบำบัดที่สูง และเพื่อควบคุมการเดินระบบในการบำบัดน้ำผิวดินและน้ำเสีย เพื่อผลิตน้ำประปาและนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ปี พ.ศ. 2551
8 การประยุกต์ใช้พืชเพื่อการฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 ระบบเยื่อกรองที่มีแผ่นเยื่อกรองจมตัว : ศึกษาการปรับสภาพน้ำและไฮโดรไดนามิกส์เพื่อประสิทธิภาพการบำบัดที่สูง และเพื่อควบคุมการเดินระบบในการบำบัดน้ำผิวดิน และน้ำเสียเพื่อผลิตน้ำประปาและนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ปี พ.ศ. 2550
10 การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2548
11 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
12 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและครบวงจร เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้น : การจัดการของเสียอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2546
13 การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2545
14 การตรวจสอบการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น
15 การตรวจสอบการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2544
16 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและครบวงจรเพื่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 ระบบเยื่อกรองที่มีแผ่นเยื่อกรองจมตัว : ศึกษาการปรับสภาพน้ำและไฮโดรไดนามิกส์ เพื่อประสิทธิภาพการบำบัดที่สูง และเพื่อควบคุมการเดินระบบในการบำบัดน้ำผิวดินและน้ำเสีย เพื่อผลิตน้ำประปาและนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
18 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและครบวงจร เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้น : การจัดการของเสียอุตสาหกรรมน้ำยางข้น