ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิสริยา วุฒิสินธุ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาและประเมินผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษบริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2555
3 แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างยั่งยืน
4 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร -สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
5 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
6 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มการทับถมของตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำโดยภูมิปัญญาชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาความเข้มข้นของโปแตสเซียมและแมกนีเซียมในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบความเค็มต่ำ : การดูดซับดดยดินก้นบ่อและผลต่อการรอดตายและผลผลิตกุ้งขาว
8 การศึกษาการดูดซับแมกนีเซียมและโปแตสเซียมของชนิดดินบ่อเลี้ยงกุ้ง ความเค็มต่ำและผลของแมกนีเซียมและโปแตสเซียมต่อการรอดตาย และผลผลิตกุ้งขาวที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำในประเทศไทย
9 ทรัพยากรและการประมงปลาจะละเม็ดขาว (Pampus argenteus Euphrasen, 1788) ในบริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2551
10 การติดตามตรวจสอบและการควบคุมมลพิษจากแผ่นดิน หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด