ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิสริยา บุญญะศิริ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินปัญหาความยากจน โอกาสการเข้าถึงองค์กรทางการเงิน และผลกระทบขององค์กรทางการเงินต่อวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่สูง ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของข้าวไทย : กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
3 การศึกษาการขยายตลาดผลไม้สดไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน
4 การประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
5 การวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะที่ส่งผลต่อราคาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
ปี พ.ศ. 2554
6 การประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
7 สิทธิการถือครองที่ดินและความมั่นคงด้านอาหาร
8 การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดลำไยเพื่อป้องกันการทุจริต
9 การวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ของอุตสาหกรรมอาหารของไทย
10 พฤติกรรมการออมเพื่อการดำรงชีพยามชราภาพของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 ศักยภาพในการออมของครัวเรือนเกษตรไทย
ปี พ.ศ. 2553
12 โครงการเพื่อพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค
13 พฤติกรรมการซื้อประกันภัยจากภัยแล้งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดพเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
14 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต และการส่งออกข้าวของประเทศไทย
15 ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกข้าวของไทย
ปี พ.ศ. 2552
16 การวิเคราะห์ความผันผวนราคาสินค้าเกษตร