ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิสระ พุทธสิมมา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อิสระ พุทธสิมา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วินัย ศรวัต 6
2 ปรีชา กาเพ็ชร 5
3 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 4
4 ประพิศ วองเทียม 3
5 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
6 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
7 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
8 จงรักษ์ จารุเนตร 3
9 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
10 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
11 อานนท์ มลิพันธ์ 3
12 แฉล้ม มาศวรรณา 3
13 กิติพร เจริญสุข 3
14 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
15 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
16 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
17 อนุชา เหลาเคน 3
18 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
19 วัลลีย์ อมรพล 3
20 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
21 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
22 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
23 มณี หาชานนท์ 3
24 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
25 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
26 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
27 บุญญาภา ศรีหาตา 3
28 สมพงษ์ ทองช่วย 3
29 ปรีชา แสงโสดา 3
30 เอมอร เพชรทอง 3
31 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
32 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
33 สุภาพร สุขโต 3
34 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
35 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
36 สุมนำ งามผ่องใส 3
37 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
38 กุลชาติ นำคจันทึก 3
39 โอภำษ บุญเส็ง 3
40 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
41 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
42 เมธาพร พุฒขำว 3
43 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
44 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
45 จารุวรรณ บางแวก 3
46 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
47 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
48 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
49 สาคร โรจนัย 3
50 ศักดา พุทธพาธ 3
51 จำนง ชัญถาวร 3
52 สุชาติ คำอ่อน 3
53 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
54 สันติ พรหมคำ 3
55 เสาวรี บำรุง 3
56 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 3
57 สุภาวดี สมภาค 3
58 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
59 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
60 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
61 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
62 ฉลอง เกิดศรี 3
63 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
64 โอภาษ บุญเส็ง 3
65 ประนอม ใจอ้าย 3
66 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
67 สุกิจ รัตนศรีวงษ์ 2
68 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 2
69 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
70 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
71 สมปอง นิลพันธ์ 2
72 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
73 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
74 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
75 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
76 บุญญภา ศรีหาตา 2
77 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
78 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
79 มัทนา วานิชย์ 2
80 อัมพร ทองปลิว 2
81 กิ่งแก้ว คุณเขต 2
82 รัชนี โสภา 2
83 เกริก ปั้นเหน่งเพชร 2
84 นฤทัย วรสถิตย์ 2
85 สหัสชัย คงทน 2
86 สมชาย บุญประดับ 2
87 สุพัตรา ดลโสภณ 2
88 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
89 นิลุบล ทวีกุล 2
90 แคทลียา เอกอุ่น 2
91 ชิษณุชา บุดดาบุญ 2
92 วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล 2
93 วีระพล พลรักดี 2
94 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
95 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
96 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
97 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
98 ลินดา วิมลเก็จ 1
99 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
100 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
101 สันนิภา สุรทัตต์ 1
102 อลงกร อมรศิลป์ 1
103 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
104 สัญชัย พยุงภร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2547 1
3 543 7