ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิสระ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายศิริ ด่านวัฒนะ 5
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
3 ไม่มีข้อมูล 2
4 โอปอล์ ประภาวดี 2
5 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
6 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
7 วิพุธ พูลเจริญ 1
8 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
9 ธีระ วรธนารัตน์ 1
10 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
12 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
13 จเร วิชาไทย 1
14 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
15 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
16 รวิพร สายแสนทอง 1
17 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 1
18 สุภาวัลย์ จำปาหอม 1
19 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
20 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
22 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
23 ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 1
24 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
25 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
26 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
27 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
28 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 1
29 ฐิติมา นวชินกุล 1
30 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
31 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
32 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
33 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
34 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
35 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
36 กฤติกา พนาธนสาร 1
37 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 1
38 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
39 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 1
40 พสุภา ชินวรโสภาค 1
41 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 1
42 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 1
43 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 2
3 2554 4
4 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
2 อิฐก้อนแรก : บทเรียนอนามัยไปท้องถิ่น
3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการสิทธิบัตรยาที่จัดเป็น evergreening patent ในประเทศไทยและการคาดประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น
5 ยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์
ปี พ.ศ. 2554
6 บริหารจัดการและปฏิบัติงานสื่อสารความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสุขภาพ
7 บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ กรณีศึกษา 8 ประเทศ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
8 นโยบายพรรคการเมืองด้านสุขภาพ ในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนกรกฎาคม 2554
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน
ปี พ.ศ. 2552
10 รายงานสังเคราะห์กรณีศึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยหรือความรู้ 3 กรณีศึกษา