ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิสระ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายศิริ ด่านวัฒนะ 5
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
3 โอปอล์ ประภาวดี 2
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
5 ไม่มีข้อมูล 2
6 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
8 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
9 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
11 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
12 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
13 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
14 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
15 สุภาวัลย์ จำปาหอม 1
16 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
17 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
18 ฐิติมา นวชินกุล 1
19 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
20 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
21 รวิพร สายแสนทอง 1
22 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 1
23 วิพุธ พูลเจริญ 1
24 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
26 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 1
27 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 1
28 พสุภา ชินวรโสภาค 1
29 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
30 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
31 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
32 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
33 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 1
34 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 1
35 กฤติกา พนาธนสาร 1
36 ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 1
37 จเร วิชาไทย 1
38 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
39 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
40 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
41 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
42 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 1
43 ธีระ วรธนารัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 2
3 2554 4
4 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
2 อิฐก้อนแรก : บทเรียนอนามัยไปท้องถิ่น
3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการสิทธิบัตรยาที่จัดเป็น evergreening patent ในประเทศไทยและการคาดประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น
5 ยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์
ปี พ.ศ. 2554
6 บริหารจัดการและปฏิบัติงานสื่อสารความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสุขภาพ
7 บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ กรณีศึกษา 8 ประเทศ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
8 นโยบายพรรคการเมืองด้านสุขภาพ ในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนกรกฎาคม 2554
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน
ปี พ.ศ. 2552
10 รายงานสังเคราะห์กรณีศึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยหรือความรู้ 3 กรณีศึกษา