ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศรา ศานติศาสน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อิศรา ศาสติศาสน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นริศรา เจริญพันธุ์ 4
2 ศุภฉัตรา ประพนธ์ศิลป์ 4
3 จิตรลดา สันหมาด 3
4 ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล 2
5 ปาซียะห์ แวกือจิ 2
6 ศรัณยา ศานติศาสน์ 2
7 สุธรรม อยู่ในธรรม 2
8 สุมนา กลิ่นสุคนธ์ 2
9 ขวัญรวี ศรีสงวน 2
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
11 พชร สิทธิชัย 2
12 ประภาพร พรหมเมตจิต 2
13 อังคณา สิทธิการ 2
14 สุริยะ เจียมประชานรากร 1
15 ทานตะวัน มโนรมย์ 1
16 ณัฏฐพล ยั่งยืน 1
17 อาคม ใจเหล็ก 1
18 กุสุมา อาฌาศัย 1
19 ชื่นชนก โควินท์ 1
20 พรรณนภา ช่างเพ็ชร 1
21 เกศินี ทองทวีวิวัฒน์ 1
22 ศิริมา บุนนาค 1
23 ปุณณสิน มณีนันทน์ 1
24 ไพชยนต์ เมทนีดลภูมิ 1
25 เปล่งยศ สกลกิติวัฒน์ 1
26 บัณฑิต พิทักษ์ไชยวงศ์ 1
27 นิลุบล สุนทรารัณย์ 1
28 มนัสชนก รัตนธรรมาภรณ์ 1
29 สุรีย์พร โกกิลานนท์ 1
30 ชัยอนันต์ พลเสน 1
31 นวโดม ชัยลอม 1
32 ปิยกานต์ ใครน้ำ 1
33 กรองแก้ว ณ ลำปาง 1
34 ณัฐวุฒิ ชีวะภัทร์ 1
35 นวลน้อย ตรีรัตน์ 1
36 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
37 นับเนื่อง บุนนาค 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
39 Isra Sarntisart 1
40 มณีศรี พันธุลาภ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 3
4 2553 4
5 2552 7
6 2551 3
7 2550 2
8 2549 4
9 2547 2
10 2546 3
11 2545 2
12 2544 3
13 2543 2
14 2542 1
15 2539 1
16 2538 3
17 2530 1
18 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาอุปสงค์เพื่อการปรับตัวทางด้านอุปทานของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง
ปี พ.ศ. 2555
2 ประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2553 เรื่อง "จีน อินเดีย และตะวันออกกลาง: ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก?" (Chindia and Middle East: World Economic Centre?)
3 ภาษีโรงเรียนกวดวิชา : ข้อยกเว้นเพื่อผลประโยชน์ของใคร
ปี พ.ศ. 2554
4 ประชุมวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำปี 2552
5 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศในตะวันออกกลาง
6 ค่าใช้จ่ายทางทหารกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
7 ผลกระทบของการขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ต่ออุปสงค์บุหรี่ผิดกฎหมาย
8 ผลกระทบของนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำต่อการกระจายรายได้ของแรงงานไร้ทักษะทั้งในระบบและนอกระบบ
9 ผลกระทบของนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำต่อการกระจายรายได้ ของแรงงานไร้ทักษะทั้งในระบบและนอกระบบ
10 ผลกระทบของการขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ต่ออุปสงค์บุหรี่ผิดกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2552
11 ไทย - ตะวันออกกลาง
12 ผลกระทบของการขึ้นภาษีบุหรี่ต่ออุปสงค์ยาเส้น
13 ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
14 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ศึกษากรณีแผนจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
15 โลกาภิวัฒน์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทย
16 ผลกระทบของการขึ้นภาษีบุหรี่ต่ออุปสงค์ยาเส้น
17 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ : ศึกษากรณี แผนจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ปี พ.ศ. 2551
18 ผลกระทบจากการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดประเทศไทยของกระจกนำเข้าจากอินโดนีเซีย
19 มูลค่าการส่งออกหรือมูลค่าเพิ่มการส่งออก กรณีศึกษา ไทย-ตะวันออกกลาง
20 ผลกระทบจากการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดประเทศไทยของกระจกนำเข้าจากอินโดนีเซีย
ปี พ.ศ. 2550
21 การหลีกเลี่ยงความสูญเสียด้วยมุมมองอันคับแคบกับพฤติกรรมการก่อหนี้ภาคครัวเรือน
22 นโยบายและผลกระทบของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน อุตสาหกรรมฮาลาลของไทย
ปี พ.ศ. 2549
23 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย
24 ผลกระทบของนโยบายประชานิยมที่มีต่ออุปสงค์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่
25 การประเมินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง
26 สิทธิและผลประโยชน์ของชุมชนในสังคมไทย : กรณีศึกษากรรมสิทธิ์ที่ดินหลังสึนามิของชาวมอแกลนหมู่บ้านทุ่งหว้า ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2547
27 การวิเคราะห์ผลประโยชน์และระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
28 ผลกระทบของนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนมดิบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
29 ผลกระทบต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของการคุ้มครองอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศมาเลเซีย และอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย
30 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของการควบคุมบุหรี่ในประเทศไทย
31 การวิเคราะห์ผลของนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษา ที่มีต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทย ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ถึง 8 (พ.ศ. 2530-2544)
ปี พ.ศ. 2545
32 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้น้ำมันเครื่องอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
33 ผลของการว่างงานและเงินเฟ้อต่อความไม่เท่าเทียมกันในรายได้และความยากจน
ปี พ.ศ. 2544
34 การศึกษาการลักลอบทำการค้าชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาของ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา และน่าน)
35 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีต่อการผลิตข้าว : กรณีศึกษาของประเทศไทย
36 ผลกระทบของภาษีต่ออุปสงค์ผลไม้ไทยและสุราผลไม้ต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2543
37 ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตลำไยนอกฤดูกาล
38 โครงการประมวลองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการวิจัยเศรษฐกิจมหภาค
ปี พ.ศ. 2542
39 ผลกระทบต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ของการคุ้มครองอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
40 การประเมินราคาทางศุลกากร การตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก และอุปสรรคทางด้านเทคนิค : อุปสรรคแฝงทางการค้า
ปี พ.ศ. 2538
41 การประมาณค่าอุปสงค์ของผู้บริโภค ค่าผู้ใหญ่สมมูลย์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทย พ.ศ. 2531, 2533 และ 2535 : รายงานผลการวิจัย
42 โครงสร้างอุตสาหกรรมกระจกในประเทศไทย
43 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมยางพารา และการโยกย้ายแรงงานในสวนยางพารา : กรณีศึกษา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2530
44 คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย