ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศราวัลย์ บุญศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
3 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 2
4 ประภาพร หอมจันทร์จีรัง 2
5 วีรนุช ทองงาม 2
6 ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์ 2
7 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
8 วาสนา เสียงดัง 1
9 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
10 เฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย 1
11 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข 1
12 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
13 สายฝน ควรผดุง 1
14 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
15 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
16 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
17 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 1
18 วัลลภ แย้มเหมือน 1
19 สำเริง แย้มโสภี 1
20 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
21 สุวิชา ทองสิมา 1
22 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
23 สิริพร สิวราวุฒิ 1
24 สิริเนตร วิชชุชาญ 1
25 สมพร พรมดี 1
26 ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 1
27 Pornpimol Muanjai 1
28 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
29 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
30 อวย เกตุสิงห์ 1
31 กมลชนก ยวดยง 1
32 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
33 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
34 Suchin Arunsawatwong 1
35 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
36 Thada Jirajaras 1
37 ประธาน ดาบเพชร 1
38 สุชาวดี หุตะสิงห์ 1
39 Varunee Padmasankh 1
40 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
41 Walaisiri Muangsiri 1
42 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
43 เอกชัย อดุลยธรรม 1
44 Rajalida Lipikorn 1
45 ไววิทย์ พุทธารี 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
47 Chalermpol Leevailoj 1
48 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
49 Srilert Chotpantarat 1
50 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
51 Boonchai Sangpetngam 1
52 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
53 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
54 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
55 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
56 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
57 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
58 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
59 Jaitip Paiboon 1
60 กาญจนา แก้วเทพ 1
61 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
62 ศิริชัย ศิริกายะ 1
63 Vanida Chantarateptawan 1
64 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
66 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
67 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
71 ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร 1
72 ธวัชชัย สันติสุข 1
73 สราลี อรรฆยะพิศุทธิ์ 1
74 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
75 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
78 Somying Tumwasorn 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
80 อุทัย บุญประเสริฐ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 คัคนางค์ มณีศรี 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
84 วิไล ชินธเนศ 1
85 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
86 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
87 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
88 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
89 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
90 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
91 ละอองทิพย์ เหมะ 1
92 Sompol Sanguanrungsirikul 1
93 Puttipongse Varavudhi 1
94 Kitpramuk Tantayaporn 1
95 วิมล เหมะจันทร 1
96 สุมา เมืองใย 1
97 ประคอง ชอบเสียง 1
98 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
99 ๋Janes, Gavin W. 1
100 Chakkaphan Sutthirat 1
101 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
102 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
103 พรรณี กาญจนพลู 1
104 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
105 Naiyana Chaiyabutr 1
106 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
107 Panee Boonthavi 1
108 Kittisak Likhitwitayawuid 1
109 Supa Chantharasakul 1
110 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
111 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
112 Wilai Anomasiri 1
113 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
114 วัฒนชัย สมิทธากร 1
115 Sumphan Wongseripipatana 1
116 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
117 บรรจง คณะวรรณ 1
118 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
119 Ampa Luiengpirom 1
120 มยุรี ตันติสิระ 1
121 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
122 Garnpimol C. Ritthidej 1
123 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
124 Vimolmas Lipipun 1
125 ชอุ่ม มลิลา 1
126 รุ่งราวี ทองกันยา 1
127 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
128 Chariya Uiyyasathian 1
129 Acom Sornsute 1
130 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
131 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 Kasidit Nootong 1
134 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
135 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
136 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
137 กระมล ทองธรรมชาติ 1
138 Thanathon Sesuk 1
139 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
140 สมชัย วัฒนการุณ 1
141 ศุกันยา ห้วยผัด 1
142 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
143 Pantharee Boonsatorn 1
144 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
145 สิทธิพร แอกทอง 1
146 Anawatch Mitpratan 1
147 นภสร โกวรรธนะกุล 1
148 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
149 วินัย งามแสง 1
150 กำจัด มงคลกุล 1
151 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
152 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
153 Yeshey Penjor 1
154 สุมิตรา พูลทอง 1
155 Phanphen Wattanaarsakit 1
156 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
157 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
158 Chayaporn Supachartwong 1
159 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
160 Jittima Chatchawansaisin 1
161 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
162 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
163 Chonticha Srisawang 1
164 สุวดี ยาป่าคาย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2543 2
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่าความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก
3 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
5 ความแข็งแรงยึดระหว่างเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมพอสิตหลังการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี
6 การเปรียบเทียบค่าแรงยึดอยู่ของฟันเทียมบนหลักยึดเฉพาะบุคคลชนิดดัดแปลงที่มีความคอดเว้าแตกต่างกันก่อนและหลังวงจรถอดใส่
7 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
8 List assignment problems
9 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บรูณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
11 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
12 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
ปี พ.ศ. 2548
13 เปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการกำจัดซีเมนต์ชั่วคราวบนพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม
14 การเปรียบเทียบความเรียบผิวของแคดแคมพอร์ซเลนบล็อกที่ขัดด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
15 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
16 กำลังยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ ที่ยึดระหว่างพอร์ซเลนกับแกนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกาวไพรเมอร์ต่อความแข็งแรงของแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะหล่อผสม
ปี พ.ศ. 2543
18 แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียม
19 การเปรียบเทียบเสถียรภาพของสีเฟลสปาติกพอร์ซเลนที่ขัดผิวด้วยวิธีการต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ