ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศราวัลย์ บุญศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4
2 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
3 ประภาพร หอมจันทร์จีรัง 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
5 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 2
6 วีรนุช ทองงาม 2
7 ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์ 2
8 ๋Janes, Gavin W. 1
9 รุ่งราวี ทองกันยา 1
10 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
11 ชอุ่ม มลิลา 1
12 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
13 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
14 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
15 Chakkaphan Sutthirat 1
16 ประคอง ชอบเสียง 1
17 นภสร โกวรรธนะกุล 1
18 วินัย งามแสง 1
19 Phanphen Wattanaarsakit 1
20 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
21 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
22 พรรณี กาญจนพลู 1
23 สุมิตรา พูลทอง 1
24 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
25 กำจัด มงคลกุล 1
26 Yeshey Penjor 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
29 Naiyana Chaiyabutr 1
30 Sompol Sanguanrungsirikul 1
31 Ampa Luiengpirom 1
32 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
33 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
34 มยุรี ตันติสิระ 1
35 บรรจง คณะวรรณ 1
36 Puttipongse Varavudhi 1
37 Kitpramuk Tantayaporn 1
38 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
39 วิมล เหมะจันทร 1
40 สุมา เมืองใย 1
41 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 ละอองทิพย์ เหมะ 1
44 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
45 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
46 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
47 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
48 สุวดี ยาป่าคาย 1
49 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
50 Thanathon Sesuk 1
51 กระมล ทองธรรมชาติ 1
52 ศุกันยา ห้วยผัด 1
53 สมชัย วัฒนการุณ 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
56 Suchin Arunsawatwong 1
57 อวย เกตุสิงห์ 1
58 Thada Jirajaras 1
59 ประธาน ดาบเพชร 1
60 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
61 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
62 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
63 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
64 กมลชนก ยวดยง 1
65 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
66 Pantharee Boonsatorn 1
67 Anawatch Mitpratan 1
68 สิทธิพร แอกทอง 1
69 Waraporn Siriterm 1
70 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
71 Chayaporn Supachartwong 1
72 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
73 Jittima Chatchawansaisin 1
74 Vimolmas Lipipun 1
75 Kasidit Nootong 1
76 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
77 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
78 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
79 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
80 Acom Sornsute 1
81 Chariya Uiyyasathian 1
82 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
83 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
84 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
85 Chonticha Srisawang 1
86 Supa Chantharasakul 1
87 สำเริง แย้มโสภี 1
88 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
89 สุชาวดี หุตะสิงห์ 1
90 วัลลภ แย้มเหมือน 1
91 สุวิชา ทองสิมา 1
92 สิริเนตร วิชชุชาญ 1
93 สมพร พรมดี 1
94 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 1
95 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
96 ธวัชชัย สันติสุข 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
99 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
100 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
102 สราลี อรรฆยะพิศุทธิ์ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
104 ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 1
107 Varunee Padmasankh 1
108 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
109 ไววิทย์ พุทธารี 1
110 Pornpimol Muanjai 1
111 Walaisiri Muangsiri 1
112 เอกชัย อดุลยธรรม 1
113 Rajalida Lipikorn 1
114 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
115 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
116 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
117 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข 1
118 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
119 สายฝน ควรผดุง 1
120 วาสนา เสียงดัง 1
121 เฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย 1
122 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
123 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
124 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
126 คัคนางค์ มณีศรี 1
127 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
128 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
129 Jaitip Paiboon 1
130 กาญจนา แก้วเทพ 1
131 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
132 ศิริชัย ศิริกายะ 1
133 Vanida Chantarateptawan 1
134 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
135 Wilai Anomasiri 1
136 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
137 Sumphan Wongseripipatana 1
138 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
139 Garnpimol C. Ritthidej 1
140 Kittisak Likhitwitayawuid 1
141 Panee Boonthavi 1
142 วัฒนชัย สมิทธากร 1
143 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
144 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
145 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
146 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
147 Somying Tumwasorn 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
149 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
151 อุทัย บุญประเสริฐ 1
152 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
153 วิไล ชินธเนศ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
156 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
157 Chalermpol Leevailoj 1
158 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
159 Srilert Chotpantarat 1
160 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
161 Boonchai Sangpetngam 1
162 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
163 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
164 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2543 2
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่าความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก
3 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
5 ความแข็งแรงยึดระหว่างเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมพอสิตหลังการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี
6 การเปรียบเทียบค่าแรงยึดอยู่ของฟันเทียมบนหลักยึดเฉพาะบุคคลชนิดดัดแปลงที่มีความคอดเว้าแตกต่างกันก่อนและหลังวงจรถอดใส่
7 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
8 List assignment problems
9 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บรูณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
11 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
12 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
ปี พ.ศ. 2548
13 เปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการกำจัดซีเมนต์ชั่วคราวบนพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม
14 การเปรียบเทียบความเรียบผิวของแคดแคมพอร์ซเลนบล็อกที่ขัดด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
15 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
16 กำลังยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ ที่ยึดระหว่างพอร์ซเลนกับแกนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกาวไพรเมอร์ต่อความแข็งแรงของแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะหล่อผสม
ปี พ.ศ. 2543
18 แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียม
19 การเปรียบเทียบเสถียรภาพของสีเฟลสปาติกพอร์ซเลนที่ขัดผิวด้วยวิธีการต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ