ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศราวัลย์ บุญศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
3 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 2
4 ประภาพร หอมจันทร์จีรัง 2
5 วีรนุช ทองงาม 2
6 ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์ 2
7 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
8 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
9 Pornpimol Muanjai 1
10 Rajalida Lipikorn 1
11 Walaisiri Muangsiri 1
12 อวย เกตุสิงห์ 1
13 Varunee Padmasankh 1
14 Thada Jirajaras 1
15 ประธาน ดาบเพชร 1
16 เอกชัย อดุลยธรรม 1
17 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
18 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
19 เฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย 1
20 วาสนา เสียงดัง 1
21 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
22 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
23 ไววิทย์ พุทธารี 1
24 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
25 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
26 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
27 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
28 สมชัย วัฒนการุณ 1
29 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
30 กระมล ทองธรรมชาติ 1
31 ศุกันยา ห้วยผัด 1
32 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
33 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
34 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
35 Pantharee Boonsatorn 1
36 Thanathon Sesuk 1
37 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
38 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข 1
39 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
40 กมลชนก ยวดยง 1
41 Suchin Arunsawatwong 1
42 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
43 สุวดี ยาป่าคาย 1
44 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
45 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
46 สิริพร สิวราวุฒิ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
48 อุทัย บุญประเสริฐ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
50 วิไล ชินธเนศ 1
51 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
52 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
54 คัคนางค์ มณีศรี 1
55 Somying Tumwasorn 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
57 Boonchai Sangpetngam 1
58 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
59 Chalermpol Leevailoj 1
60 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
61 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
62 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
64 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
67 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 1
68 สุวิชา ทองสิมา 1
69 วัลลภ แย้มเหมือน 1
70 สมพร พรมดี 1
71 สิริเนตร วิชชุชาญ 1
72 สายฝน ควรผดุง 1
73 ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 1
74 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
75 สำเริง แย้มโสภี 1
76 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
77 ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
79 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
81 สราลี อรรฆยะพิศุทธิ์ 1
82 สุชาวดี หุตะสิงห์ 1
83 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
84 ธวัชชัย สันติสุข 1
85 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
86 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
87 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
88 มยุรี ตันติสิระ 1
89 บรรจง คณะวรรณ 1
90 Vimolmas Lipipun 1
91 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
92 Sumphan Wongseripipatana 1
93 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
94 Garnpimol C. Ritthidej 1
95 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
96 Ampa Luiengpirom 1
97 ละอองทิพย์ เหมะ 1
98 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
99 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
100 Kitpramuk Tantayaporn 1
101 Puttipongse Varavudhi 1
102 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
103 Naiyana Chaiyabutr 1
104 Sompol Sanguanrungsirikul 1
105 Supa Chantharasakul 1
106 Kittisak Likhitwitayawuid 1
107 Vanida Chantarateptawan 1
108 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
109 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
110 ศิริชัย ศิริกายะ 1
111 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
112 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
113 Srilert Chotpantarat 1
114 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
115 กาญจนา แก้วเทพ 1
116 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
117 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
118 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
119 Panee Boonthavi 1
120 วัฒนชัย สมิทธากร 1
121 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
122 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
123 Jaitip Paiboon 1
124 Wilai Anomasiri 1
125 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
126 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
127 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
128 Jittima Chatchawansaisin 1
129 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
130 Chonticha Srisawang 1
131 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
132 วินัย งามแสง 1
133 Phanphen Wattanaarsakit 1
134 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
135 Chayaporn Supachartwong 1
136 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
137 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
138 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
139 Chariya Uiyyasathian 1
140 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
141 Kasidit Nootong 1
142 Anawatch Mitpratan 1
143 สิทธิพร แอกทอง 1
144 Waraporn Siriterm 1
145 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
146 นภสร โกวรรธนะกุล 1
147 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
148 Chakkaphan Sutthirat 1
149 ประคอง ชอบเสียง 1
150 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
151 พรรณี กาญจนพลู 1
152 วิมล เหมะจันทร 1
153 สุมา เมืองใย 1
154 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
155 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
156 ๋Janes, Gavin W. 1
157 สุมิตรา พูลทอง 1
158 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
159 กำจัด มงคลกุล 1
160 Yeshey Penjor 1
161 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
162 ชอุ่ม มลิลา 1
163 รุ่งราวี ทองกันยา 1
164 Acom Sornsute 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2543 2
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่าความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก
3 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
5 ความแข็งแรงยึดระหว่างเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมพอสิตหลังการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี
6 การเปรียบเทียบค่าแรงยึดอยู่ของฟันเทียมบนหลักยึดเฉพาะบุคคลชนิดดัดแปลงที่มีความคอดเว้าแตกต่างกันก่อนและหลังวงจรถอดใส่
7 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
8 List assignment problems
9 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บรูณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
11 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
12 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
ปี พ.ศ. 2548
13 เปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการกำจัดซีเมนต์ชั่วคราวบนพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม
14 การเปรียบเทียบความเรียบผิวของแคดแคมพอร์ซเลนบล็อกที่ขัดด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
15 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
16 กำลังยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ ที่ยึดระหว่างพอร์ซเลนกับแกนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกาวไพรเมอร์ต่อความแข็งแรงของแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะหล่อผสม
ปี พ.ศ. 2543
18 แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียม
19 การเปรียบเทียบเสถียรภาพของสีเฟลสปาติกพอร์ซเลนที่ขัดผิวด้วยวิธีการต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ