ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศราวัลย์ บุญศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
3 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 2
4 ประภาพร หอมจันทร์จีรัง 2
5 วีรนุช ทองงาม 2
6 ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์ 2
7 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
8 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
9 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
10 สำเริง แย้มโสภี 1
11 สุชาวดี หุตะสิงห์ 1
12 สมพร พรมดี 1
13 ธวัชชัย สันติสุข 1
14 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 1
15 สุวิชา ทองสิมา 1
16 วัลลภ แย้มเหมือน 1
17 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
19 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
22 สิริเนตร วิชชุชาญ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
24 ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 สราลี อรรฆยะพิศุทธิ์ 1
27 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
28 ไววิทย์ พุทธารี 1
29 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
30 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
31 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
32 Varunee Padmasankh 1
33 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
34 Walaisiri Muangsiri 1
35 Pornpimol Muanjai 1
36 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
37 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
38 คัคนางค์ มณีศรี 1
39 สายฝน ควรผดุง 1
40 ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 1
41 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข 1
42 วาสนา เสียงดัง 1
43 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
44 เฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย 1
45 สิริพร สิวราวุฒิ 1
46 อุทัย บุญประเสริฐ 1
47 Jaitip Paiboon 1
48 Wilai Anomasiri 1
49 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
50 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
51 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
52 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
53 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
54 กาญจนา แก้วเทพ 1
55 วัฒนชัย สมิทธากร 1
56 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
57 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
58 Garnpimol C. Ritthidej 1
59 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
60 Sumphan Wongseripipatana 1
61 Supa Chantharasakul 1
62 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
63 Panee Boonthavi 1
64 Kittisak Likhitwitayawuid 1
65 Vanida Chantarateptawan 1
66 ศิริชัย ศิริกายะ 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
68 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
70 Somying Tumwasorn 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
72 วิไล ชินธเนศ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
74 Rajalida Lipikorn 1
75 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
76 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
77 Srilert Chotpantarat 1
78 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
79 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
80 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
81 Chalermpol Leevailoj 1
82 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
83 Boonchai Sangpetngam 1
84 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
86 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
87 ๋Janes, Gavin W. 1
88 ชอุ่ม มลิลา 1
89 รุ่งราวี ทองกันยา 1
90 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
91 ประคอง ชอบเสียง 1
92 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
93 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
94 Chakkaphan Sutthirat 1
95 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
96 Yeshey Penjor 1
97 วินัย งามแสง 1
98 Phanphen Wattanaarsakit 1
99 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
100 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
101 นภสร โกวรรธนะกุล 1
102 สุมิตรา พูลทอง 1
103 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
104 กำจัด มงคลกุล 1
105 พรรณี กาญจนพลู 1
106 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
107 Ampa Luiengpirom 1
108 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
109 Naiyana Chaiyabutr 1
110 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
111 บรรจง คณะวรรณ 1
112 Vimolmas Lipipun 1
113 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
114 มยุรี ตันติสิระ 1
115 Sompol Sanguanrungsirikul 1
116 Puttipongse Varavudhi 1
117 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
118 วิมล เหมะจันทร 1
119 สุมา เมืองใย 1
120 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
121 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
122 Kitpramuk Tantayaporn 1
123 ละอองทิพย์ เหมะ 1
124 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
125 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
126 Chonticha Srisawang 1
127 Thanathon Sesuk 1
128 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
129 สุวดี ยาป่าคาย 1
130 กระมล ทองธรรมชาติ 1
131 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
132 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
133 ศุกันยา ห้วยผัด 1
134 สมชัย วัฒนการุณ 1
135 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
136 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
137 อวย เกตุสิงห์ 1
138 Thada Jirajaras 1
139 ประธาน ดาบเพชร 1
140 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
141 กมลชนก ยวดยง 1
142 Suchin Arunsawatwong 1
143 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
144 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
147 Anawatch Mitpratan 1
148 สิทธิพร แอกทอง 1
149 Waraporn Siriterm 1
150 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
151 Chayaporn Supachartwong 1
152 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
153 Jittima Chatchawansaisin 1
154 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
155 Kasidit Nootong 1
156 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
157 Acom Sornsute 1
158 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
159 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
160 Chariya Uiyyasathian 1
161 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
162 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
163 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
164 เอกชัย อดุลยธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2543 2
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่าความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก
3 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
5 ความแข็งแรงยึดระหว่างเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมพอสิตหลังการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี
6 การเปรียบเทียบค่าแรงยึดอยู่ของฟันเทียมบนหลักยึดเฉพาะบุคคลชนิดดัดแปลงที่มีความคอดเว้าแตกต่างกันก่อนและหลังวงจรถอดใส่
7 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
8 List assignment problems
9 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บรูณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
11 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
12 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
ปี พ.ศ. 2548
13 เปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการกำจัดซีเมนต์ชั่วคราวบนพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม
14 การเปรียบเทียบความเรียบผิวของแคดแคมพอร์ซเลนบล็อกที่ขัดด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
15 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
16 กำลังยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ ที่ยึดระหว่างพอร์ซเลนกับแกนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกาวไพรเมอร์ต่อความแข็งแรงของแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะหล่อผสม
ปี พ.ศ. 2543
18 แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียม
19 การเปรียบเทียบเสถียรภาพของสีเฟลสปาติกพอร์ซเลนที่ขัดผิวด้วยวิธีการต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ