ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศราวัลย์ บุญศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4
2 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 2
3 ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์ 2
4 วีรนุช ทองงาม 2
5 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
7 ประภาพร หอมจันทร์จีรัง 2
8 Chariya Uiyyasathian 1
9 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
10 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
11 Acom Sornsute 1
12 Kasidit Nootong 1
13 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 สมชัย วัฒนการุณ 1
18 กระมล ทองธรรมชาติ 1
19 Thanathon Sesuk 1
20 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
21 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
22 Waraporn Siriterm 1
23 Pantharee Boonsatorn 1
24 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
25 ศุกันยา ห้วยผัด 1
26 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
27 Chayaporn Supachartwong 1
28 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
29 วินัย งามแสง 1
30 Phanphen Wattanaarsakit 1
31 นภสร โกวรรธนะกุล 1
32 กำจัด มงคลกุล 1
33 Yeshey Penjor 1
34 สุมิตรา พูลทอง 1
35 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
36 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
37 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
38 สุวดี ยาป่าคาย 1
39 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
40 Anawatch Mitpratan 1
41 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
42 Jittima Chatchawansaisin 1
43 Chonticha Srisawang 1
44 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
45 สิทธิพร แอกทอง 1
46 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
47 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข 1
48 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
49 สายฝน ควรผดุง 1
50 วาสนา เสียงดัง 1
51 เฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย 1
52 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
53 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
54 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
55 ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 1
56 สิริพร สิวราวุฒิ 1
57 สำเริง แย้มโสภี 1
58 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
59 สุชาวดี หุตะสิงห์ 1
60 วัลลภ แย้มเหมือน 1
61 สุวิชา ทองสิมา 1
62 สิริเนตร วิชชุชาญ 1
63 สมพร พรมดี 1
64 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 1
65 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
66 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
67 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
68 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
69 อวย เกตุสิงห์ 1
70 กมลชนก ยวดยง 1
71 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
72 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
73 Suchin Arunsawatwong 1
74 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
75 Thada Jirajaras 1
76 ประธาน ดาบเพชร 1
77 Varunee Padmasankh 1
78 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
79 ไววิทย์ พุทธารี 1
80 Pornpimol Muanjai 1
81 Walaisiri Muangsiri 1
82 เอกชัย อดุลยธรรม 1
83 Rajalida Lipikorn 1
84 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
85 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
86 ประคอง ชอบเสียง 1
87 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
88 Chalermpol Leevailoj 1
89 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
90 Boonchai Sangpetngam 1
91 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
93 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
94 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
95 Srilert Chotpantarat 1
96 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
97 กาญจนา แก้วเทพ 1
98 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
99 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
100 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
101 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
103 ศิริชัย ศิริกายะ 1
104 Vanida Chantarateptawan 1
105 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
108 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
110 ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 ธวัชชัย สันติสุข 1
114 สราลี อรรฆยะพิศุทธิ์ 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
116 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
117 อุทัย บุญประเสริฐ 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
119 Somying Tumwasorn 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
121 วิไล ชินธเนศ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
123 คัคนางค์ มณีศรี 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
125 Jaitip Paiboon 1
126 Wilai Anomasiri 1
127 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
128 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
129 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
130 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 Puttipongse Varavudhi 1
134 Kitpramuk Tantayaporn 1
135 วิมล เหมะจันทร 1
136 สุมา เมืองใย 1
137 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
138 ๋Janes, Gavin W. 1
139 ชอุ่ม มลิลา 1
140 Chakkaphan Sutthirat 1
141 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
142 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
143 พรรณี กาญจนพลู 1
144 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
145 Naiyana Chaiyabutr 1
146 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
147 Kittisak Likhitwitayawuid 1
148 Supa Chantharasakul 1
149 Sumphan Wongseripipatana 1
150 Panee Boonthavi 1
151 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
152 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
153 วัฒนชัย สมิทธากร 1
154 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
155 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
156 Garnpimol C. Ritthidej 1
157 บรรจง คณะวรรณ 1
158 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
159 Ampa Luiengpirom 1
160 มยุรี ตันติสิระ 1
161 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
162 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
163 Vimolmas Lipipun 1
164 รุ่งราวี ทองกันยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2543 2
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่าความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก
3 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
5 ความแข็งแรงยึดระหว่างเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมพอสิตหลังการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี
6 การเปรียบเทียบค่าแรงยึดอยู่ของฟันเทียมบนหลักยึดเฉพาะบุคคลชนิดดัดแปลงที่มีความคอดเว้าแตกต่างกันก่อนและหลังวงจรถอดใส่
7 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
8 List assignment problems
9 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บรูณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
11 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
12 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
ปี พ.ศ. 2548
13 เปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการกำจัดซีเมนต์ชั่วคราวบนพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม
14 การเปรียบเทียบความเรียบผิวของแคดแคมพอร์ซเลนบล็อกที่ขัดด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
15 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
16 กำลังยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ ที่ยึดระหว่างพอร์ซเลนกับแกนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกาวไพรเมอร์ต่อความแข็งแรงของแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะหล่อผสม
ปี พ.ศ. 2543
18 แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียม
19 การเปรียบเทียบเสถียรภาพของสีเฟลสปาติกพอร์ซเลนที่ขัดผิวด้วยวิธีการต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ