ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศราวัลย์ บุญศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
3 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 2
4 ประภาพร หอมจันทร์จีรัง 2
5 วีรนุช ทองงาม 2
6 ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์ 2
7 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
8 สิริพร สิวราวุฒิ 1
9 สมพร พรมดี 1
10 ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 1
11 สิริเนตร วิชชุชาญ 1
12 วาสนา เสียงดัง 1
13 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 1
14 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข 1
15 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
16 สายฝน ควรผดุง 1
17 สุชาวดี หุตะสิงห์ 1
18 ธวัชชัย สันติสุข 1
19 สราลี อรรฆยะพิศุทธิ์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
21 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
22 เฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย 1
23 วัลลภ แย้มเหมือน 1
24 สำเริง แย้มโสภี 1
25 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
26 สุวิชา ทองสิมา 1
27 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
28 เอกชัย อดุลยธรรม 1
29 Rajalida Lipikorn 1
30 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
31 ประธาน ดาบเพชร 1
32 Thada Jirajaras 1
33 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
34 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
35 อวย เกตุสิงห์ 1
36 Walaisiri Muangsiri 1
37 Pornpimol Muanjai 1
38 ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร 1
39 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
40 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
41 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
42 ไววิทย์ พุทธารี 1
43 Varunee Padmasankh 1
44 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
45 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
47 ศิริชัย ศิริกายะ 1
48 Vanida Chantarateptawan 1
49 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
50 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
51 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
52 Chalermpol Leevailoj 1
53 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
54 Srilert Chotpantarat 1
55 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
56 กาญจนา แก้วเทพ 1
57 วัฒนชัย สมิทธากร 1
58 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
59 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
60 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
61 Wilai Anomasiri 1
62 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
63 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
64 Jaitip Paiboon 1
65 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
66 Boonchai Sangpetngam 1
67 คัคนางค์ มณีศรี 1
68 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
69 วิไล ชินธเนศ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
71 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
72 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
74 กมลชนก ยวดยง 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
76 อุทัย บุญประเสริฐ 1
77 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
78 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
79 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
81 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
83 Somying Tumwasorn 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
86 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
87 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
88 พรรณี กาญจนพลู 1
89 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
90 สุมา เมืองใย 1
91 วิมล เหมะจันทร 1
92 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
93 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
94 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
95 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
96 Chakkaphan Sutthirat 1
97 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
98 Yeshey Penjor 1
99 สุมิตรา พูลทอง 1
100 รุ่งราวี ทองกันยา 1
101 ชอุ่ม มลิลา 1
102 ประคอง ชอบเสียง 1
103 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
106 ละอองทิพย์ เหมะ 1
107 Garnpimol C. Ritthidej 1
108 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
109 Vimolmas Lipipun 1
110 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
111 Sumphan Wongseripipatana 1
112 Panee Boonthavi 1
113 Kittisak Likhitwitayawuid 1
114 Supa Chantharasakul 1
115 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
116 มยุรี ตันติสิระ 1
117 Sompol Sanguanrungsirikul 1
118 Puttipongse Varavudhi 1
119 Kitpramuk Tantayaporn 1
120 Naiyana Chaiyabutr 1
121 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
122 บรรจง คณะวรรณ 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 Ampa Luiengpirom 1
125 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
126 กำจัด มงคลกุล 1
127 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
128 Pantharee Boonsatorn 1
129 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
132 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
133 Chariya Uiyyasathian 1
134 Acom Sornsute 1
135 ศุกันยา ห้วยผัด 1
136 สมชัย วัฒนการุณ 1
137 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
138 Suchin Arunsawatwong 1
139 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
140 สุวดี ยาป่าคาย 1
141 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
142 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
143 กระมล ทองธรรมชาติ 1
144 Thanathon Sesuk 1
145 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
146 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
147 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
148 Chonticha Srisawang 1
149 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
150 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
151 Phanphen Wattanaarsakit 1
152 นภสร โกวรรธนะกุล 1
153 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
154 วินัย งามแสง 1
155 Jittima Chatchawansaisin 1
156 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
157 Waraporn Siriterm 1
158 Kasidit Nootong 1
159 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
160 สิทธิพร แอกทอง 1
161 Anawatch Mitpratan 1
162 Chayaporn Supachartwong 1
163 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
164 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2543 2
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่าความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก
3 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
5 ความแข็งแรงยึดระหว่างเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมพอสิตหลังการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี
6 การเปรียบเทียบค่าแรงยึดอยู่ของฟันเทียมบนหลักยึดเฉพาะบุคคลชนิดดัดแปลงที่มีความคอดเว้าแตกต่างกันก่อนและหลังวงจรถอดใส่
7 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
8 List assignment problems
9 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บรูณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
11 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
12 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
ปี พ.ศ. 2548
13 เปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการกำจัดซีเมนต์ชั่วคราวบนพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม
14 การเปรียบเทียบความเรียบผิวของแคดแคมพอร์ซเลนบล็อกที่ขัดด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
15 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
16 กำลังยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ ที่ยึดระหว่างพอร์ซเลนกับแกนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกาวไพรเมอร์ต่อความแข็งแรงของแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะหล่อผสม
ปี พ.ศ. 2543
18 แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียม
19 การเปรียบเทียบเสถียรภาพของสีเฟลสปาติกพอร์ซเลนที่ขัดผิวด้วยวิธีการต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ