ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศราวัลย์ บุญศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
3 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 2
4 ประภาพร หอมจันทร์จีรัง 2
5 วีรนุช ทองงาม 2
6 ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์ 2
7 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
10 สราลี อรรฆยะพิศุทธิ์ 1
11 ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร 1
12 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
13 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
14 สุชาวดี หุตะสิงห์ 1
15 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
16 ธวัชชัย สันติสุข 1
17 คัคนางค์ มณีศรี 1
18 วิไล ชินธเนศ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
20 อุทัย บุญประเสริฐ 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
22 สำเริง แย้มโสภี 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
24 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
27 สมพร พรมดี 1
28 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
29 เฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย 1
30 วาสนา เสียงดัง 1
31 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
32 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
33 ไววิทย์ พุทธารี 1
34 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
35 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
36 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข 1
37 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
39 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 1
40 สุวิชา ทองสิมา 1
41 สิริเนตร วิชชุชาญ 1
42 สิริพร สิวราวุฒิ 1
43 สายฝน ควรผดุง 1
44 ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 1
45 วัลลภ แย้มเหมือน 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
47 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
48 Panee Boonthavi 1
49 Kittisak Likhitwitayawuid 1
50 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
51 วัฒนชัย สมิทธากร 1
52 Jaitip Paiboon 1
53 Wilai Anomasiri 1
54 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
55 Supa Chantharasakul 1
56 Sumphan Wongseripipatana 1
57 มยุรี ตันติสิระ 1
58 บรรจง คณะวรรณ 1
59 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
60 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
61 Vimolmas Lipipun 1
62 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
63 Garnpimol C. Ritthidej 1
64 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
65 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
66 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
67 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
68 Boonchai Sangpetngam 1
69 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
70 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
71 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
73 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
74 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
75 Chalermpol Leevailoj 1
76 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
77 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
78 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
79 กาญจนา แก้วเทพ 1
80 Vanida Chantarateptawan 1
81 ศิริชัย ศิริกายะ 1
82 Srilert Chotpantarat 1
83 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
84 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
85 Somying Tumwasorn 1
86 Rajalida Lipikorn 1
87 สุมิตรา พูลทอง 1
88 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
89 กำจัด มงคลกุล 1
90 Yeshey Penjor 1
91 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
92 ๋Janes, Gavin W. 1
93 ชอุ่ม มลิลา 1
94 รุ่งราวี ทองกันยา 1
95 นภสร โกวรรธนะกุล 1
96 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
97 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
98 Jittima Chatchawansaisin 1
99 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
100 Chonticha Srisawang 1
101 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
102 วินัย งามแสง 1
103 Phanphen Wattanaarsakit 1
104 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
105 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
106 ประคอง ชอบเสียง 1
107 Kitpramuk Tantayaporn 1
108 ละอองทิพย์ เหมะ 1
109 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
110 Puttipongse Varavudhi 1
111 Sompol Sanguanrungsirikul 1
112 Ampa Luiengpirom 1
113 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
114 Naiyana Chaiyabutr 1
115 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
116 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
117 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
118 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
119 Chakkaphan Sutthirat 1
120 พรรณี กาญจนพลู 1
121 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
122 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
123 วิมล เหมะจันทร 1
124 สุมา เมืองใย 1
125 Chayaporn Supachartwong 1
126 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
127 Suchin Arunsawatwong 1
128 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
129 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
130 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
131 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
132 Thanathon Sesuk 1
133 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
134 สุวดี ยาป่าคาย 1
135 กมลชนก ยวดยง 1
136 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
137 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
138 Walaisiri Muangsiri 1
139 Pornpimol Muanjai 1
140 เอกชัย อดุลยธรรม 1
141 ประธาน ดาบเพชร 1
142 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
143 อวย เกตุสิงห์ 1
144 Thada Jirajaras 1
145 กระมล ทองธรรมชาติ 1
146 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
147 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
148 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
149 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
150 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
151 Kasidit Nootong 1
152 Anawatch Mitpratan 1
153 สิทธิพร แอกทอง 1
154 Waraporn Siriterm 1
155 Chariya Uiyyasathian 1
156 Acom Sornsute 1
157 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
158 ศุกันยา ห้วยผัด 1
159 สมชัย วัฒนการุณ 1
160 Pantharee Boonsatorn 1
161 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
162 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
163 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
164 Varunee Padmasankh 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2543 2
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่าความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก
3 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
5 ความแข็งแรงยึดระหว่างเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมพอสิตหลังการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี
6 การเปรียบเทียบค่าแรงยึดอยู่ของฟันเทียมบนหลักยึดเฉพาะบุคคลชนิดดัดแปลงที่มีความคอดเว้าแตกต่างกันก่อนและหลังวงจรถอดใส่
7 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
8 List assignment problems
9 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บรูณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
11 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
12 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
ปี พ.ศ. 2548
13 เปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการกำจัดซีเมนต์ชั่วคราวบนพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม
14 การเปรียบเทียบความเรียบผิวของแคดแคมพอร์ซเลนบล็อกที่ขัดด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
15 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
16 กำลังยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ ที่ยึดระหว่างพอร์ซเลนกับแกนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกาวไพรเมอร์ต่อความแข็งแรงของแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะหล่อผสม
ปี พ.ศ. 2543
18 แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียม
19 การเปรียบเทียบเสถียรภาพของสีเฟลสปาติกพอร์ซเลนที่ขัดผิวด้วยวิธีการต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ