ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศราวัลย์ บุญศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4
2 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
3 ประภาพร หอมจันทร์จีรัง 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
5 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 2
6 วีรนุช ทองงาม 2
7 ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์ 2
8 ประคอง ชอบเสียง 1
9 ๋Janes, Gavin W. 1
10 Chakkaphan Sutthirat 1
11 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
12 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
13 ชอุ่ม มลิลา 1
14 พรรณี กาญจนพลู 1
15 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
16 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
17 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
18 นภสร โกวรรธนะกุล 1
19 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
20 วินัย งามแสง 1
21 กำจัด มงคลกุล 1
22 สุมา เมืองใย 1
23 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
24 Yeshey Penjor 1
25 สุมิตรา พูลทอง 1
26 รุ่งราวี ทองกันยา 1
27 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
28 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
29 Ampa Luiengpirom 1
30 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
31 บรรจง คณะวรรณ 1
32 มยุรี ตันติสิระ 1
33 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
34 Vimolmas Lipipun 1
35 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
36 Naiyana Chaiyabutr 1
37 Sompol Sanguanrungsirikul 1
38 Phanphen Wattanaarsakit 1
39 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
40 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
41 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
42 ละอองทิพย์ เหมะ 1
43 Puttipongse Varavudhi 1
44 Kitpramuk Tantayaporn 1
45 วิมล เหมะจันทร 1
46 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
47 กระมล ทองธรรมชาติ 1
48 Thanathon Sesuk 1
49 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
50 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
51 สมชัย วัฒนการุณ 1
52 Pantharee Boonsatorn 1
53 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
54 ศุกันยา ห้วยผัด 1
55 สุวดี ยาป่าคาย 1
56 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
57 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
58 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
59 อวย เกตุสิงห์ 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
62 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
63 Suchin Arunsawatwong 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
66 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
67 Chayaporn Supachartwong 1
68 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
69 Anawatch Mitpratan 1
70 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
71 Jittima Chatchawansaisin 1
72 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
73 Chonticha Srisawang 1
74 Garnpimol C. Ritthidej 1
75 สิทธิพร แอกทอง 1
76 Waraporn Siriterm 1
77 Chariya Uiyyasathian 1
78 Acom Sornsute 1
79 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
80 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
81 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
82 Kasidit Nootong 1
83 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
84 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
85 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
86 Panee Boonthavi 1
87 สุวิชา ทองสิมา 1
88 วัลลภ แย้มเหมือน 1
89 สำเริง แย้มโสภี 1
90 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 1
91 สมพร พรมดี 1
92 ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 1
93 สิริพร สิวราวุฒิ 1
94 สิริเนตร วิชชุชาญ 1
95 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
96 สุชาวดี หุตะสิงห์ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
98 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
100 ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 ธวัชชัย สันติสุข 1
104 สราลี อรรฆยะพิศุทธิ์ 1
105 สายฝน ควรผดุง 1
106 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
107 Walaisiri Muangsiri 1
108 Pornpimol Muanjai 1
109 Varunee Padmasankh 1
110 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
111 Rajalida Lipikorn 1
112 Thada Jirajaras 1
113 ประธาน ดาบเพชร 1
114 เอกชัย อดุลยธรรม 1
115 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
116 ไววิทย์ พุทธารี 1
117 เฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย 1
118 วาสนา เสียงดัง 1
119 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข 1
120 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
121 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
122 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
123 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
124 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
125 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
126 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
127 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
128 กาญจนา แก้วเทพ 1
129 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
130 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
131 Vanida Chantarateptawan 1
132 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
133 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
134 ศิริชัย ศิริกายะ 1
135 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
136 Jaitip Paiboon 1
137 Kittisak Likhitwitayawuid 1
138 Supa Chantharasakul 1
139 Sumphan Wongseripipatana 1
140 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
141 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
142 Wilai Anomasiri 1
143 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
144 วัฒนชัย สมิทธากร 1
145 Srilert Chotpantarat 1
146 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
147 อุทัย บุญประเสริฐ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
149 Somying Tumwasorn 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
151 วิไล ชินธเนศ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
153 คัคนางค์ มณีศรี 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
155 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
156 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
157 Boonchai Sangpetngam 1
158 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
159 Chalermpol Leevailoj 1
160 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
161 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
163 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
164 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2543 2
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่าความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก
3 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
5 ความแข็งแรงยึดระหว่างเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมพอสิตหลังการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี
6 การเปรียบเทียบค่าแรงยึดอยู่ของฟันเทียมบนหลักยึดเฉพาะบุคคลชนิดดัดแปลงที่มีความคอดเว้าแตกต่างกันก่อนและหลังวงจรถอดใส่
7 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
8 List assignment problems
9 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บรูณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
11 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
12 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
ปี พ.ศ. 2548
13 เปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการกำจัดซีเมนต์ชั่วคราวบนพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม
14 การเปรียบเทียบความเรียบผิวของแคดแคมพอร์ซเลนบล็อกที่ขัดด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
15 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
16 กำลังยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ ที่ยึดระหว่างพอร์ซเลนกับแกนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกาวไพรเมอร์ต่อความแข็งแรงของแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะหล่อผสม
ปี พ.ศ. 2543
18 แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียม
19 การเปรียบเทียบเสถียรภาพของสีเฟลสปาติกพอร์ซเลนที่ขัดผิวด้วยวิธีการต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ