ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศราวัลย์ บุญศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
3 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 2
4 ประภาพร หอมจันทร์จีรัง 2
5 วีรนุช ทองงาม 2
6 ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์ 2
7 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
8 Thanathon Sesuk 1
9 สุวดี ยาป่าคาย 1
10 กระมล ทองธรรมชาติ 1
11 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
12 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
13 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
14 ศุกันยา ห้วยผัด 1
15 สมชัย วัฒนการุณ 1
16 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
17 กมลชนก ยวดยง 1
18 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
19 อวย เกตุสิงห์ 1
20 Thada Jirajaras 1
21 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
22 Pantharee Boonsatorn 1
23 Suchin Arunsawatwong 1
24 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
25 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
26 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
27 Acom Sornsute 1
28 Anawatch Mitpratan 1
29 สิทธิพร แอกทอง 1
30 Waraporn Siriterm 1
31 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
32 Chayaporn Supachartwong 1
33 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
34 Jittima Chatchawansaisin 1
35 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
36 Kasidit Nootong 1
37 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
38 ประธาน ดาบเพชร 1
39 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
40 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
41 Chariya Uiyyasathian 1
42 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
43 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
44 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
45 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
48 สุชาวดี หุตะสิงห์ 1
49 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
50 สำเริง แย้มโสภี 1
51 วัลลภ แย้มเหมือน 1
52 สมพร พรมดี 1
53 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 1
54 สุวิชา ทองสิมา 1
55 ธวัชชัย สันติสุข 1
56 สราลี อรรฆยะพิศุทธิ์ 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
58 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
61 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
63 ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
65 สิริเนตร วิชชุชาญ 1
66 สิริพร สิวราวุฒิ 1
67 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
68 ไววิทย์ พุทธารี 1
69 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
70 Varunee Padmasankh 1
71 Pornpimol Muanjai 1
72 Rajalida Lipikorn 1
73 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
74 Chonticha Srisawang 1
75 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
76 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
77 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
78 สายฝน ควรผดุง 1
79 ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล 1
80 วัลลภัทน์ แสนทวีสุข 1
81 วาสนา เสียงดัง 1
82 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
83 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
84 เฉลิมศักดิ์ สิริวิชัย 1
85 เอกชัย อดุลยธรรม 1
86 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
87 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
88 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
89 Jaitip Paiboon 1
90 กาญจนา แก้วเทพ 1
91 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
92 ศิริชัย ศิริกายะ 1
93 Vanida Chantarateptawan 1
94 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
95 Wilai Anomasiri 1
96 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
97 Supa Chantharasakul 1
98 Sumphan Wongseripipatana 1
99 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
100 Kittisak Likhitwitayawuid 1
101 Panee Boonthavi 1
102 วัฒนชัย สมิทธากร 1
103 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
104 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
105 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
106 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
108 Somying Tumwasorn 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
110 อุทัย บุญประเสริฐ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
112 คัคนางค์ มณีศรี 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
114 วิไล ชินธเนศ 1
115 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
117 Chalermpol Leevailoj 1
118 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
119 Srilert Chotpantarat 1
120 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
121 Boonchai Sangpetngam 1
122 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
123 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
124 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
125 Garnpimol C. Ritthidej 1
126 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
127 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
128 ๋Janes, Gavin W. 1
129 ชอุ่ม มลิลา 1
130 ประคอง ชอบเสียง 1
131 Chakkaphan Sutthirat 1
132 พรรณี กาญจนพลู 1
133 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
134 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
135 รุ่งราวี ทองกันยา 1
136 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
137 วินัย งามแสง 1
138 Phanphen Wattanaarsakit 1
139 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
140 นภสร โกวรรธนะกุล 1
141 กำจัด มงคลกุล 1
142 Yeshey Penjor 1
143 สุมิตรา พูลทอง 1
144 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
145 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
146 สุมา เมืองใย 1
147 Ampa Luiengpirom 1
148 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
149 Naiyana Chaiyabutr 1
150 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
151 บรรจง คณะวรรณ 1
152 Vimolmas Lipipun 1
153 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
154 มยุรี ตันติสิระ 1
155 Sompol Sanguanrungsirikul 1
156 Puttipongse Varavudhi 1
157 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
158 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
159 วิมล เหมะจันทร 1
160 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
161 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
162 Kitpramuk Tantayaporn 1
163 ละอองทิพย์ เหมะ 1
164 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2543 2
10 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยสารเคมีต่อค่าความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก
3 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
5 ความแข็งแรงยึดระหว่างเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับแกนฟันเรซินคอมพอสิตหลังการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารเคมี
6 การเปรียบเทียบค่าแรงยึดอยู่ของฟันเทียมบนหลักยึดเฉพาะบุคคลชนิดดัดแปลงที่มีความคอดเว้าแตกต่างกันก่อนและหลังวงจรถอดใส่
7 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
8 List assignment problems
9 ความต้านทานการแตกหักในฟันคลองรากไม่กลมที่บรูณะด้วยระบบเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
11 ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
12 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
ปี พ.ศ. 2548
13 เปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการกำจัดซีเมนต์ชั่วคราวบนพื้นผิวโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม
14 การเปรียบเทียบความเรียบผิวของแคดแคมพอร์ซเลนบล็อกที่ขัดด้วยวิธีต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
15 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
16 กำลังยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ ที่ยึดระหว่างพอร์ซเลนกับแกนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกาวไพรเมอร์ต่อความแข็งแรงของแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และโลหะหล่อผสม
ปี พ.ศ. 2543
18 แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 5 ชนิดกับโลหะผสมนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม เบอริลเลียม
19 การเปรียบเทียบเสถียรภาพของสีเฟลสปาติกพอร์ซเลนที่ขัดผิวด้วยวิธีการต่างๆ
ปี พ.ศ. 2540
20 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ