ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศรางค์ นุชประยูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
2 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
3 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
4 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
5 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
6 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
7 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
8 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
9 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
10 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
11 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
12 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
13 กมล สกุลวิระ 6
14 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
15 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
16 อลงกร อมรศิลป์ 6
17 ธีรพร ชินชัย 6
18 สันนิภา สุรทัตต์ 6
19 ทศพร วิมลเก็จ 6
20 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
21 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
22 จินตนา จิรถาวร 6
23 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
24 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
25 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
26 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
27 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
28 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
29 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
30 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
31 ทายาท ดีสุดจิต 6
32 ยง ภู่วรวรรณ 6
33 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 สุวิมล สรรพวัฒน์ 4
36 มณฑน์มาศ สุนทราวัฒน์ 4
37 วันชัย ตรียะประเสริฐ 2
38 อาคม ใสงาม 2
39 Issarang Nuchprayoon 2
40 Chulalongkorn University 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
42 พัทธดนย์ สุขพันธุ์ 1
43 ธัญณิชา อ่อนดี 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
45 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
46 ศรัยอร ธงอินเนตร 1
47 ชุติมา สมรรถคนี 1
48 ปานฤทัย ตรีนวรัตน์ 1
49 จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ 1
50 นวรัตน์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 1
51 วรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 4
2 2551 2
3 2549 1
4 2548 2
5 2547 3
6 2546 1
7 2544 1
8 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 เภสัชจลนศาสตร์ของยาเซฟไตรอะโซนในผู้ป่วยโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี
2 อัตราการกำจัดยาเซฟไตรอะโซน ในกลุ่มประชากรผู้ป่วยโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี
3 การศึกษาโปรตีน ที่สำคัญในพิษงูแมวเซาเพื่อนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
4 การศึกษาโปรตีนที่สำคัญในพิษงูแมวเซาเพื่อนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาโปรตีนที่สำคัญในพิษงูแมวเซาเพื่อนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
6 การศึกษาโปรตีนที่สำคัญในพิษงูแมวเซา เพื่อนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2549
7 วิเคราะห์ต้นทุนและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยธาลัสซีเมียหลังการรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูกในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2548
8 ความชุกของนิ่วในถุงน้ำดีในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
9 ความคิดเห็นของแพทย์ พยาบาล และผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายของฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2547
10 ผลการใช้ขมิ้นชันต่อระดับมาลอนไดอัลดีไฮด์ในเด็กโรคฮีโมโกลบินเอ็ช
11 การศึกษาหาความสัมพันธ์ของระดับบิลิรูบินและภาวะตัวเหลืองผิดปกติในทารกแรกเกิดไทย
12 ความเสี่ยงของการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดไทย ที่มีภาวะหมู่เลือดเอบีโอของแม่และของลูกไม่เข้ากันและภาวะพร่องเอนไซม์จี6พีดี
ปี พ.ศ. 2546
13 การโคลนยีน การผลิต และการศึกษาคุณสมบัติการทำงานของโปรตีนจากพิษงูแมวเซาด้วยวิธีอณูชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2544
14 อณูชีววิทยาการเกิดมะเร็งตับ