ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิศรัฏฐ์ รินไธสง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อิศรัฎฐ์ รินไธสง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การมุ่งแสดงอัตลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การพหุวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2561
2 การประเมินการเป็นเมืองสีเขียวของเทศบาล ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2561
3 การวิจัยและพัฒนาโมเดลการพลิกฟื้นนาร้างเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขนาดเล็กภายใต้บริบทสังคมและวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ต่อยอดปี 2556)
ปี พ.ศ. 2559
4 โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับบทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางการรับรู้ ความยุติธรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแ
ปี พ.ศ. 2557
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐในเขตจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
6 รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของชุมชนเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
7 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน
ปี พ.ศ. 2542
8 ผลของฐานอำนาจและกลวิธีการใชัอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสถานการณ์ ไม่เอื้ออำนวยที่มีต่อความผูกพัน การยอมตาม และการต่อต้านของผู้ใต้บังคับบัญชา