ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อินทิรา ซาฮีร์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
และรู้จักในชื่อของ
- อินทิรา ซาฮีร์ -
- อินทิรา ซาฮีร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 รูปแบบการพัฒนาตลาดกกยางให้เป็นตลาดชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
2 รูปแบบการพัฒนาตลาดกกยางให้เป็นตลาดชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
3 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4
4 การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการเลี้ยงปลาสวายโมงเพื่อการส่งออก
5 การพัฒนาตลาดกกยางให้เป็นตลาดชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
6 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของชุมชนชายแดน
7 วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน Prolactin, LH และ Estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2547
8 เครือข่ายพ่อค้าผ้าชาวอินเดียในสังคมไทยระหว่าง พ.ศ. 2400-2490
ปี พ.ศ. 2546
9 เครือข่ายพ่อค้าผ้าชาวอินเดียในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ. 2400-2490
10 เครือข่ายพ่อค้าผ้าชาวอินเดียในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ.2400-2490
ปี พ.ศ. 2534
11 บทบาทของสมาคมศรีคุรุสิงห์สภาในสังคมไทย (พ.ศ. 2475-พ.ศ. 2525)
12 บทบาทของสมาคมศรีคุรูสิงห์สภาในสังคมไทย (พ.ศ.2475-2525)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 โครงการพัฒนาตลาดกกยางให้เป็นตลาดชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
14 สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตการศึกษา 10