ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8
2 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง 4
3 สุมาลี สุขดานนท์ 4
4 สรวิศ นฤปิติ 3
5 บรรเจิด พละการ 3
6 พุธชพล สุวรรณชัย 2
7 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 2
8 ปวัน ภิรมย์ทอง 2
9 ภาวิณี เพ็งเพชร 2
10 เกษม ชูจารุกุล 2
11 สรศักดิ์ ชัยทวี 2
12 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง 1
13 กัลยา พวงสมบัติ 1
14 สุมาลี สุขดานนท์ 1
15 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
16 ไม่มีข้อมูล 1
17 ธเนศ จงรุจินันท์ 1
18 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
19 สรรเพชญ บุญแจ่มรัตน์ 1
20 ดุษฎี ศุขวัฒน์ 1
21 ศิริพร ชวณิช 1
22 ทวนทัน กิจไพศาลสกุล 1
23 เนาวรัตน์ ชัยชาติ 1
24 วัชรี สมันเลาะห์ 1
25 พิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ 1
26 อาทิตย์ วงศ์เยาว์ฟ้า 1
27 วิลาสลักษม์ รอดโฉม 1
28 สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร 1
29 ปนัดดา เกียรติเลิศเสรี 1
30 ชูเกียรติ วิเชียรเจริญ 1
31 ชัยยุทธ เจริญผล 1
32 กรุณา พิมพ์ประสานต์ 1
33 วิภารัตน์ สฤษฎีชัยกุล 1
34 จุฑาทิพย์ ธนกิตติ์เมธาวุฒิ 1
35 มรกต แก้วมณี 1
36 อัจฉรา ผ่องปิยะสกุล 1
37 สุคนธ์ อักษรชู 1
38 เชาวลิต สิมสวย 1
39 วนิดา เลิศวัฒนมงคล 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
41 วรนุช พงษ์ดี 1
42 ปัทมา พอดี 1
43 วัลลภา สามฉิมโฉม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 1
3 2556 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 4
7 2550 2
8 2549 1
9 2546 9
10 2545 2
11 2544 3
12 2542 1
13 2540 1
14 2530 1
15 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การตรวจหาอัตราการทรุดตัวของแผ่นดินในช่วงปี ค.ศ. 1996-2000 และแนวโน้มการทรุดตัวบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเทคนิคอนุกรมเวลาอินซาร์
2 การติดตามการทรุดตัวของแผ่นดินในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเทคนิค Time-Series InSAR
3 การติดตามการทรุดตัวของแผ่นดินในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเทคนิค Time-Series InSAR
4 การตรวจหาอัตราการทรุดตัวของแผ่นดินในช่วงปี ค.ศ. 1996-2000 และแนวโน้มการทรุดตัวบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเทคนิคอนุกรมเวลาอินซาร์
5 การจำลองภาพเหตุการณ์น้ำทะเลท่วมบริเวณชายฝั่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากปัจจัยทางธรณีฟิสิกส์
ปี พ.ศ. 2557
6 การติดตามการเคลื่อนตัวทางดิ่งของเปลือกโลกหลังแผ่นดินไหวสุมาตราอันดามันในบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเจ้าพระยา-ท่าจีนและบริเวณใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2556
7 การประเมินศักยภาพของเทคนิค Time-Series InSAR เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังขนาดเล็กในประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ปี พ.ศ. 2553
8 การใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบเรดาร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซทในการจำแนกประเภทไม้ผลและไม้ยืนต้น
ปี พ.ศ. 2552
9 การประเมินศักยภาพความยาวช่วงคลื่นและโพลาไรเซชัน ของข้อมูลจากดาวเทียม ALOS และ RADARSAT-1 ในการจำแนกสิ่งปกคลุมดิน บริเวณจังหวัดระยองและจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2551
10 การจัดทำฐานข้อมูลการค้าการขนส่งในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
11 การวิเคราะห์หาที่ตั้งฝายต้นน้ำที่เหมาะสมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
12 การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินในแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง
13 การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน ในแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง
ปี พ.ศ. 2550
14 การใช้ GIS เพื่อวางแผนแนวบินของอากาศยานไร้นักบินในการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศ
15 การใช้ GIS เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์หาทิศทางและตำแหน่งที่ตั้งในการยิงปืนใหญ่
ปี พ.ศ. 2549
16 แนวทางการจัดทำรูปแปลงพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อสนับสนุนโครงการ Sea Food Bank
ปี พ.ศ. 2546
17 การใช้เทคนิคการปรับแก้เชิงคลื่นสัมพัทธ์เพื่อตรวจหาความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ขนาดใหญ่โดยการนำช่วงคลื่นมาลบกัน
18 การปรับแก้เชิงรังสีสัมบูรณ์เพื่อการตรวจหาความเปลี่ยนแปลงโดยภาพดาวเทียมแลนด์แซท-5 ทีเอ็ม
19 การใช้เทคนิคการจำแนกระดับละเอียดกว่าจุดภาพ กับภาพดาวเทียมแลนด์แซต 7 เพื่อตรวจหาพื้นที่ปลูกฝิ่นขนาดเล็ก
20 การวิเคราะห์ภาพดาวเทียมแลนด์แซทในการตรวจหาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังขนาดเล็ก
21 การทดสอบศักยภาพในการจำแนกแบบละเอียดกว่าขนาดจุดภาพบนภาพจำลอง
22 การพัฒนาต้นแบบระบบค้นหาข้อมูลปริภูมิบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
23 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนที่ฝึกและไม่ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนการทำโครงงาน
24 การวางแผนพัฒนาสถานีรถไฟกลางบางซื่อและบริเวณโดยรอบ
25 การใช้เทคนิคการปรับแก้เชิงคลื่นสัมพัทธ์ เพื่อตรวจหาความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยการนำช่องคลื่นมาลบกัน
ปี พ.ศ. 2545
26 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการแนะนำเส้นทางรถประจำทางที่สะดวก
27 การทดสอบความถูกต้องเชิงตำแหน่งในการดัดแก้ภาพดาวเทียม Spot ด้วยสมการโพลิโนเมียล โดยใช้ค่าพิกัดซึ่งได้จากการรังวัดดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2544
28 การพัฒนาแผนที่ความยาวนานแสงแดดโดยอาศัยแบบจำลองทางดาราศาสตร์และภูมิประเทศ
29 ต้นแบบฐานข้อมูลของระบบค้นคืนภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร
30 การพัฒนาต้นแบบระบบค้นคืนภาพถ่ายทางอากาศบนอินเตอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2542
31 การต่อเชื่อมระหว่างแบบจำลองชลศาสตร์กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2540
32 การสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัยเพื่อการสร้างแบบจำลอง เพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าการขนส่ง : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
33 การพัฒนาระบบการทำแผนที่เฉพาะกิจมาตราส่วนเล็ก โดยใช้คอมพิวเตอร์