ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรพรรณ ณ บางช้าง 8
2 ชมัยพร ชมกุล 5
3 ปิยธิดา เรืองรัศมี 4
4 วนิดา พรไพบูลย์ 4
5 ศิริพร สัจจานันท์ 4
6 พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ 4
7 จรินทร์ เทศวานิช 4
8 ชนาธิป ผาริโน 4
9 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 4
10 เบญจางค์ เกษวิเชียร 4
11 วิชุตา เหมเสถียร 4
12 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 4
13 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 3
14 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3
15 ทัชชมัย ฤกษะสุต 3
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 3
17 พอพันธ์ อุยยานนท์ 2
18 บรรพต ศรีจันทร์นิตย์ 2
19 ชมพูนุช โกสลากร 2
20 วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ 2
21 สลิตตา โลกัตถกร 2
22 สมภพ มานะรังสรรค์ 2
23 ภัทรียา เทพขจร 2
24 ไพโรจน์ โลกนิยม 2
25 วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ 2
26 ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม 2
27 สิริพร พินิจมงคล 1
28 สุพรรณิการ์ ไทยวัฒน์ 1
29 กรมป่าไม้. กองนิติการ 1
30 กนิช บุญยัษฐิติ 1
31 ไม่มีข้อมูล 1
32 มาโรจน์ ขจรไพศาล 1
33 สุธาสินี สุภา 1
34 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
35 อริศรา ศันสนีย์วิทยกุล 1
36 สมศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ 1
37 พุฒิพงค์ หุ่นโตภาพ 1
38 สุธาสินี พรหมมินทร์ 1
39 วิภัตต์ รุจิปเวสน์ 1
40 สัมฤทธิ์ พรมเคน, ร.ต.ท 1
41 สมคิด เลิศไพฑูรย์ 1
42 เอื้ออารีย์ จิตต์ตรง 1
43 ณัฐพล เย็นสมุทร 1
44 ทัชชมัย ทองอุไร 1
45 ดวงพร เตชะกำธร 1
46 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
47 วรพนธ์ ด่านวิวัฒน์ 1
48 หทัยรัตน์ โชคชูวัฒนาเลิศ 1
49 วรพันธ์ เย็นทรัพย์ 1
50 คุณากร ทรัพย์ผล 1
51 กนิช บุณยัษฐิติ 1
52 วีระชัย นาควิบูลวงศ์ 1
53 รมณัย ไชยโกมินทร์ 1
54 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
55 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
56 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
57 สถิตย์พงศ์ สุดชูเกียรติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2555 4
4 2554 1
5 2553 3
6 2552 5
7 2551 5
8 2550 3
9 2549 3
10 2548 1
11 2547 3
12 2546 2
13 2545 6
14 2544 3
15 2543 2
16 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการ การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และ การจัดการสิ่งแวดล้อม"
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการสถาบันศึกษานโยบายที่ดิน
3 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการวิจัยกลไกการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
5 ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum)
6 โครงการสถาบันศึกษานโยบายที่ดิน
7 ข้อจำกัดทางกฎหมายภาษีท้องถิ่นต่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ประเภทอาคาร)
ปี พ.ศ. 2554
8 การเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน
ปี พ.ศ. 2553
9 ความเป็นอิสระของสหกรณ์ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84 (9)
10 การให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอำนาจสอบสวนในความผิดอาญาเกี่ยวกับมลพิษ
11 การให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอำนาจสอบสวนในความผิดอาญาเกี่ยวกับมลพิษ
ปี พ.ศ. 2552
12 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น
13 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดหาและบริหารจัดการที่ดินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
14 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดหาและการบริหารจัดการที่ดิน ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
15 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น
16 โครงการศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลกระทบ ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2551
17 โครงการศึกษาระบบสิทธิในที่ดินของชุมชนที่เหมาะสม
18 การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการใช้สิทธิฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม
19 การจัดหาพัสดุภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 กฎหมายสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน
21 การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการใช้สิทธิฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2550
22 ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Bit torrent
23 สถานะทางกฎหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface)
24 ปัญหากฎหมายที่เกิดจากการทำการตลาดผ่านโปรแกรมค้นหา (Search engine) บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2549
25 มาตรการทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาเมืองใหม่
26 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและกลไกบริหารจัดการที่ดินระดับท้องถิ่น
27 การพัฒนาระบบข้อมูล และกลไกบริหารการจัดการที่ดินระดับท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2548
28 ความหมายและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 วรรคสอง ว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2547
29 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
30 โครงการ การศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดิน
31 การศึกษาการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดิน
ปี พ.ศ. 2546
32 ปัญหาทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
33 ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ SHRINK-WRAPPED LICENSING
ปี พ.ศ. 2545
34 การเดินสำรวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน : รายงานการวิจัย
35 โครงการวิจัยกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น
36 มาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้กับอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ในกระบวนการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
37 รูปแบบที่เหมาะสมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน
38 แนวคิดทางกฎหมายในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง
39 การเดินสำรวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ปี พ.ศ. 2544
40 โครงการวิจัยกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการในท้องถิ่น : รายงานฉบับสมบูรณ์
41 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทำประโยชน์ในที่ดิน
42 การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2543
43 การศึกษากฏหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
44 ผลกระทบและความเป็นไปได้ในทางธุรกิจของการนำระบบมัดจำ-คืนเงินมาใช้ : ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์แบตเตอรี