ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำไพ สุจริตกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 ดวงเดือน อ่อนน่วม 4
3 พรพรรณ จันทร์อยู่เย็น 1
4 รัชดา สุตรา 1
5 สำเร็จ วรรณสถิตย์ 1
6 ชัยยุทธ บุณย์สวัสดิ์ 1
7 ปัทมา ภัทรางกูร 1
8 เบญจา รุ่นประพันธ์ 1
9 สุภาพร ตันนาภัย 1
10 จินดา นิลแย้ม 1
11 วรรณี ศิริโชติ 1
12 นิรมล สวัสดิบุตร 1
13 วารี ถิระจิตร 1
14 กิติยวดี บุญซื่อ 1
15 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
16 อุมา สุคนธมาน 1
17 เรณู นุ่มอาชา 1
18 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
19 แรมสมร อยู่สถาพร 1
20 ทิศนา แขมมณี 1
21 ชัยบุระ เธียรสวัสดิ์กิจ 1
22 เทอดสกุล ยุญชานนท์ 1
23 ประพิมพ์พรรณ สุธรรมวงศ์ 1
24 ธีรยุทธิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 1
25 สุทิน เนียมพลับ 1
26 มารศรี กลางประพันธ์ 1
27 ประภัสสร์ รุจิพร 1
28 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
29 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
30 วาสนา นิกรพันธุ์ 1
31 เกตุมณี มากมี 1
32 ดวงคำ ธุวะคำ 1
33 มนูญ อรุณไพโรจน์ 1
34 วรรณนิภา เพ็ญศรี 1
35 อาภรณ์ ปรีดาสุวรรณ 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
37 ปรียา หิรัญประดิษฐ์ 1
38 สุมาลี ไตรโชค 1
39 อุไร วันดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 1
2 2535 2
3 2534 4
4 2533 1
5 2531 1
6 2528 1
7 2527 2
8 2525 1
9 2521 1
10 2520 1
11 2519 4
12 2518 1
13 2517 4
14 2516 2
15 2515 2
16 2514 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของนักศึกษาวิชาชีพครู สังกัดสถาบันราชภัฏ ตามแนวพุทธร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ปี พ.ศ. 2535
2 ผลการใช้กิจกรรมตามแบบฝึกสติภาวนาอำไพ-เทคนิค เพื่อส่งเสริมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3 ผลการใช้ชุดการฝึกสำหรับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2534
4 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
5 การพัฒนาหลักการและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตไทย (ตุลาคม 2529 - มิถุนายน 2531)
6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าที่ฝึกสมาธิ ด้วยการเพ่งพิจารณากับการเจริญสติภาวนา
7 การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบสอดแทรกมโนทัศน์ทางจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2533
8 ผลของการฝึกสมาธิด้วย "การเจริญสติภาวนา อำไพ-เทคนิค" สำหรับเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2531
9 การพัฒนาหลักการและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตไทย (ตุลาคม 2529 - มิถุนายน 2531)
ปี พ.ศ. 2528
10 ประเภทของนิทานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม
ปี พ.ศ. 2527
11 การสอนของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการฝึกอบรมครูประจำการ ในการสอนสอดแทรกจริยธรรมตามหลักสูตรประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครู และ นักเรียน
12 การสอนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้รับการฝึกอบรมจาก โครงการฝึกอบรมครูประจำการ ในการสอนสอดแทรกจริยธรรม ตามหลักสูตรประถมศึกษาตามการรับรู้ของครูและนักเรียน
ปี พ.ศ. 2525
13 ความสอดคล้องระหว่างสมรรถภาพครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กับสมรรถภาพที่คาดหวังตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521
ปี พ.ศ. 2521
14 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย และวิชาวิธีสอนภาษาไทย กับผลการฝึกสอนวิชาภาษาไทย ของนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2520
15 ปัญหาการสอนทักษะพูดในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2519
16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด ที่มีการสอบรวบครั้งเดียวกับการสอบหลายครั้ง
17 การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาภาษาไทย โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่าง ในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง และปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ในห้องเรียนแบบครูเป็นศูนย์กลาง และแบบศูนย์การเรียน
19 แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน
ปี พ.ศ. 2518
20 การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาฟัง และพูดภาษาไทยชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2517
21 การศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านบทความ ที่มีเครื่องหมายวรรคตอนกับบทความที่ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
22 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านกับสัมฤทธิ์ในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในโรงเรียนสาธิต
23 แบบโจทย์ปัญหาเลขคณิตที่ยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่สี่
24 การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาการฟังและการพูดภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2516
25 การสร้างแบบทดสอบความพรัอมในการอ่านด้านความสามารถจำแนกด้วยตา สำหรับเด็กก่อนเข้าเรียน
26 การสอนฟังและพูดภาษาไทยแก่เด็กชาวเขา
ปี พ.ศ. 2515
27 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการเรียนเลขคณิตระหว่างนักเรียนรอบเช้า และรอบบ่ายในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลกรุงเทพ
28 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านกับการเขียนคำกล้ำ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2514
29 ความคิดเห็นของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ