ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำไพ สุจริตกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 ดวงเดือน อ่อนน่วม 4
3 ทิศนา แขมมณี 1
4 วรรณี ศิริโชติ 1
5 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
6 สุภาพร ตันนาภัย 1
7 รัชดา สุตรา 1
8 พรพรรณ จันทร์อยู่เย็น 1
9 แรมสมร อยู่สถาพร 1
10 สำเร็จ วรรณสถิตย์ 1
11 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
12 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
13 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
14 มารศรี กลางประพันธ์ 1
15 ประภัสสร์ รุจิพร 1
16 กิติยวดี บุญซื่อ 1
17 ชัยยุทธ บุณย์สวัสดิ์ 1
18 นิรมล สวัสดิบุตร 1
19 วารี ถิระจิตร 1
20 อุมา สุคนธมาน 1
21 ปัทมา ภัทรางกูร 1
22 เกตุมณี มากมี 1
23 ปรียา หิรัญประดิษฐ์ 1
24 สุมาลี ไตรโชค 1
25 วาสนา นิกรพันธุ์ 1
26 ธีรยุทธิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 1
27 สุทิน เนียมพลับ 1
28 เทอดสกุล ยุญชานนท์ 1
29 ประพิมพ์พรรณ สุธรรมวงศ์ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
31 อาภรณ์ ปรีดาสุวรรณ 1
32 อุไร วันดี 1
33 เรณู นุ่มอาชา 1
34 เบญจา รุ่นประพันธ์ 1
35 ชัยบุระ เธียรสวัสดิ์กิจ 1
36 วรรณนิภา เพ็ญศรี 1
37 ดวงคำ ธุวะคำ 1
38 มนูญ อรุณไพโรจน์ 1
39 จินดา นิลแย้ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 1
2 2535 2
3 2534 3
4 2533 1
5 2528 1
6 2527 2
7 2525 1
8 2521 1
9 2520 1
10 2519 4
11 2518 1
12 2517 4
13 2516 2
14 2515 2
15 2514 1
16 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของนักศึกษาวิชาชีพครู สังกัดสถาบันราชภัฏ ตามแนวพุทธร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ปี พ.ศ. 2535
2 ผลการใช้กิจกรรมตามแบบฝึกสติภาวนาอำไพ-เทคนิค เพื่อส่งเสริมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3 ผลการใช้ชุดการฝึกสำหรับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2534
4 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าที่ฝึกสมาธิ ด้วยการเพ่งพิจารณากับการเจริญสติภาวนา
6 การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบสอดแทรกมโนทัศน์ทางจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2533
7 ผลของการฝึกสมาธิด้วย "การเจริญสติภาวนา อำไพ-เทคนิค" สำหรับเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2528
8 ประเภทของนิทานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม
ปี พ.ศ. 2527
9 การสอนของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการฝึกอบรมครูประจำการ ในการสอนสอดแทรกจริยธรรมตามหลักสูตรประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครู และ นักเรียน
10 การสอนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้รับการฝึกอบรมจาก โครงการฝึกอบรมครูประจำการ ในการสอนสอดแทรกจริยธรรม ตามหลักสูตรประถมศึกษาตามการรับรู้ของครูและนักเรียน
ปี พ.ศ. 2525
11 ความสอดคล้องระหว่างสมรรถภาพครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กับสมรรถภาพที่คาดหวังตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521
ปี พ.ศ. 2521
12 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย และวิชาวิธีสอนภาษาไทย กับผลการฝึกสอนวิชาภาษาไทย ของนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2520
13 ปัญหาการสอนทักษะพูดในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2519
14 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด ที่มีการสอบรวบครั้งเดียวกับการสอบหลายครั้ง
15 การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาภาษาไทย โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่าง ในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง และปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ในห้องเรียนแบบครูเป็นศูนย์กลาง และแบบศูนย์การเรียน
17 แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน
ปี พ.ศ. 2518
18 การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาฟัง และพูดภาษาไทยชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2517
19 การศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านบทความ ที่มีเครื่องหมายวรรคตอนกับบทความที่ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านกับสัมฤทธิ์ในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในโรงเรียนสาธิต
21 แบบโจทย์ปัญหาเลขคณิตที่ยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่สี่
22 การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาการฟังและการพูดภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2516
23 การสร้างแบบทดสอบความพรัอมในการอ่านด้านความสามารถจำแนกด้วยตา สำหรับเด็กก่อนเข้าเรียน
24 การสอนฟังและพูดภาษาไทยแก่เด็กชาวเขา
ปี พ.ศ. 2515
25 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการเรียนเลขคณิตระหว่างนักเรียนรอบเช้า และรอบบ่ายในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลกรุงเทพ
26 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านกับการเขียนคำกล้ำ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2514
27 ความคิดเห็นของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ