ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำไพ ศิริพิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2517
1 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยครู เกี่ยวกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
2 การเปรียบเทียบผลประเมินครูคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา โดยนักเรียนและตัวครูเอง
3 การวิเคราะห์แบบสอบวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 16
4 ลักษณะบุคลิกภาพนิสิตนักศึกษาที่ต่อต้านสินค้าต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2516
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางมอเตอร์ทั่วไป กับความสามารถทางกีฬาบาสเกตบอล
6 ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อผลิตผลในประเทศไทย
7 ความเข้าใจพื้นฐานทางเลขคณิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด ในโรงเรียน โครงการปรับปรุงและขยายการศึกษาภาคบังคับ