ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำไพ ทองธีรภาพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการ ผลของการใช้เฟสบุ๊คที่มีต่อสมรรถภาพด้านการเรียนของ นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ 4 วิธี
ปี พ.ศ. 2555
3 การตรวจสอบค่าผิดปกติสำหรับข้อมูลหลายตัวแปรโดยใช้องค์ประกอบรอง
4 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบวงกลม และการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบเชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนของจังหวัดลำปางโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
6 สถิติทดสอบเพื่อเปรียบเทียบฟังก์ชันการถดถอยแบบไม่อิงพารามิเตอร์
ปี พ.ศ. 2553
7 การเปรียบเทียบวิธีการทางนอนพาราเมตริกสำหรับการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน
8 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบสำหรับการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน