ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำไพ ดีรณสาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิชาติ พลประเสริฐ 11
2 จุฑาทิพย์ เอี่ยมปิยะกุล 5
3 อาฟันดี มะแซสาอิ 5
4 ณัฐรวี วงศ์อริยะกวี 5
5 อัจฉรากุล ทองรอด 5
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 5
8 นัฐฐาภรณ์ ตั้งคำ 2
9 หทัยรัตน์ พึ่งประยูรพงศ์ 2
10 อินทิรา พรมพันธุ์ 2
11 นุติยาพร วงษ์เณร 2
12 สุภลักษณ์ วงศ์หน่อ 1
13 เพ็ญผกา ทัดทอง 1
14 โสมฉาย บุญญานันต์ 1
15 วาสนา เจริญวิเชียรฉาย 1
16 ภัทรสิริย์ สัตรัตน์วัฒนา 1
17 วริษฐา สง่าวงศ์ 1
18 วรสุดา ขวัญสุวรรณ 1
19 นันทวัลย์ ตั้งพรรปะเสริฐ 1
20 มณินทร พลไชยวงศ์ 1
21 มธุรา จึงอยู่สุข 1
22 สีวลี ศิลป์วรศาสตร์ 1
23 สัมฤทธิ์ เพชรคง 1
24 สลักโฉม สุพงศกร 1
25 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
26 ศิริพงษ์ เพียศิริ 1
27 วัชรินทร์ ฐิติอดิศัย 1
28 ปรียาภรณ์ โพธิบัณฑิต 1
29 ปรียาพร บุษบา 1
30 มนชัย พิทยวราภรณ์, 2518- 1
31 ปวิดา ชื่นเชย 1
32 พรชัย ทองแดง 1
33 อนุชิต หนูเอียด 1
34 เอกรัฐ งามจินดาสกุล, 2517- 1
35 ดารณี เพ็งสะและ 1
36 สุลักษณ์ ศรีบุรี 1
37 วีณา มิ่งขวัญ 1
38 ชนิดา ปัณณะสฤษฎ์ 1
39 เสาวนีย์ บุญยะฤทธิ์ 1
40 โชติวัฒน์ วนเมธิน 1
41 นาคนุช หน่อพัฒน์ 1
42 อัจฉรา หนูใหม่ 1
43 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
44 สุภลักษณ์ ธนเกษพิศาล 1
45 ธัญญรัตน์ อัศวนนท์ 1
46 ธาริน กลิ่นเกษร 1
47 บังอร จันคำ 1
48 สุมนา สัมมาทิพย์ 1
49 วิภาวี คงมาลา 1
50 สริตา เจือศรีกุล 1
51 เทวินทร์ เอี้ยนมี 1
52 พูนสม โรจนวิทย์ 1
53 บรรจง บุญการี 1
54 สัญญา วงศ์อร่าม 1
55 อัญชลี เปล่งวิทยา 1
56 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
57 อารียา คลังชำนาญ 1
58 พร้อมฉัตร เรศานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2554 3
4 2553 7
5 2552 8
6 2551 2
7 2550 1
8 2549 1
9 2547 2
10 2546 3
11 2545 1
12 2544 2
13 2543 3
14 2539 5
15 2537 2
16 2536 1
17 2535 2
18 2534 1
19 2533 1
20 2532 1
21 2531 3
22 2530 1
23 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการนำเสนองานศิลปะร่วมสมัยของผู้นำชมนิทรรศการ
2 ผลการจัดกิจกรรมศิลปะแนวศึกษาบันเทิงที่ส่งเสริมสุนทรียภาพสำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี
3 การศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทัศนศิลป์ระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
4 การนำเสนอแนวทางการสอนศิลปะของอาเซียนระดับประถมศึกษาโดยใช้ศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2554
5 การนำเสนอแนวทางการจัดห้องเรียนศิลปะในโรงเรียนประถมศึกษา
6 ผลของการส่งเสริมประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีต่อ สุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา
7 การศึกษาของเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีต่องานศิลปะ
9 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสาระทัศนศิลป์ตามแนวพุทธศิลป์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
10 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพของพาร์สันเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการรับรู้ทางศิลปะของนักเรียนประถมศึกษา
11 การศึกษาการจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปศึกษาระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
12 บทบาททางศิลปศึกษาของเกริก ยุ้นพันธ์
13 ผลการสอนศิลปะแบบพหุวัฒนธรรม ที่มีต่อการรับรู้คุณค่าศิลปะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
14 การศึกษาการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีต่องานศิลปะ
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาคุณค่าทางศิลปะในงานหัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้ ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม ระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้
16 การศึกษาการใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานคร
17 การศึกษาการใช้คำถามในการเรียนการสอนของครูศิลปะระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
18 การศึกษาการแสดงออกทางศิลปะโดยการวาดภาพระบายสีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
19 การศึกษาการใช้คำถามในการเรียนการสอนของครูศิลปะระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20 การศึกษาคุณค่าทางศิลปะในงานหัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้ ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม ระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้
21 การศึกษาการแสดงออกทางศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
22 การศึกษาการใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะ สำหรับเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
23 การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษาท้องถิ่น เรื่องผ้าทอนาหมื่นศรี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง
24 การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษาท้องถิ่น เรื่องผ้าทอนาหมื่นศรี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2550
25 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการผลิตผลงาน
ปี พ.ศ. 2549
26 การศึกษาแนวคิดโพสต์โมเดิร์นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ปี พ.ศ. 2547
27 การศึกษาแบบการเรียนศิลปะปฏิบัติของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกศิลปะ หลักสูตร ศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง
ปี พ.ศ. 2546
29 ผลการวาดภาพกลับหัวที่มีต่อลักษณะการแสดงออกในการวาดภาพของเด็กอายุ 10-11 ปี
30 การศึกษาคุณค่าประติมากรรมไทย ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
31 การศึกษาสาระในภาพระบายสีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
32 ผลการสอนศิลปะโดยใช้กระบวนการสังเกตที่มีต่อการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2544
33 ผลการสอนเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยวัสดุต่างๆในวิชาศิลปศึกษา โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
34 ผลของการสอนการวาดภาพระบายสีโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2543
35 การศึกษาการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
36 สภาพการสอนการวาดเส้น ตามการรับรู้ของครูศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
37 การศึกษาการเรียนการสอนวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
38 สภาพและปัญหาการสอนศิลปศึกษาของครูศิลปศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
39 ผลของการสอนโดยวิธีการสังเกตที่มีต่อการรับรู้ทางศิลปะของเด็กอายุ 4 ถึง 6 ปี
40 การประเมินผลหลักสูตร สาขาการออกแบบตกแต่งภายในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน
41 สมรรถภาพของอาจารย์ศิลปศึกษา ในสถาบันราชภัฏตามการรับรู้ของผู้บริหารอาจารย์ และนักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี
42 ผลของการสอนการวาดภาพลายเส้นที่มีต่อพัฒนาการของนักเรียน ที่เห็นเลือนลางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2537
43 การนำเสนอรูปแบบการประเมินผลศิลปนิพนธ์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับปริญญาตรี
44 การพัฒนาแบบเรียนทางศิลปศึกษาเรื่องการเรียนรู้คุณค่าทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2536
45 แนวคิดทางการเรียนการสอนศิลปศึกษาของครูศิลปศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2535
46 การวิเคราะห์ภาพวาดระบายสีของเด็กกำพร้าอายุ 7 ถึง 9 ปี ในสถานสงเคราะห์ สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
47 สภาพและปัญหาการจัดนิทรรศการศิลปะ ตามการรับรู้ของอาจารย์ และนักศึกษาศิลปหัตถกรรม ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2534
48 การเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เป็นจริงของครูศิลปศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหาร และครูศิลปศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2533
49 การพัฒนาเนื้อหารายวิชาการพิมพ์ผ่านตะแกรงบนพื้นราบ สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา โปรแกรมวิชาศิลปการพิมพ์ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ สหวิทยาลัยอีสานใต้
ปี พ.ศ. 2532
50 สภาพและปัญหาการสอนศิลปศึกษาของครูประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2531
51 สิ่งจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนวิชาเอกศิลปหัตถกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
52 ความคิดเห็นของครูศิลปศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหาการสอนรายวิชาทัศนศิลปศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
53 การเปรียบเทียมความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษา ใบสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของภาควิชาศิลปะ
ปี พ.ศ. 2530
54 ปัญหาการเรียนของนักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษาในโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์