ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
2 การสื่อสารด้านสุขภาพ สำหรับสตรีในสถานประกอบการ
ปี พ.ศ. 2551
3 การสื่อสารด้านสุขภาพ สำหรับสตรีในสถานประกอบการ
ปี พ.ศ. 2550
4 ทัศนะทางเพศในสตรีที่เป็นมะเร็งนรีเวช
5 ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของสตรีไทยที่ทำงานในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
6 ผลของการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลต่อสมรรถนะแห่งตนของนศ.พยาบาล
7 ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของสตรีไทยที่ทำงานในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
8 ทัศนะทางเพศในสตรีที่เป็นมะเร็งนรีเวช
9 ทัศนะทางเพศในสตรีที่เป็นมะเร็งนรีเวช
ปี พ.ศ. 2546
10 ทัศนะทางเพศในสตรีที่เป็นมะเร็งนรีเวช
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
12 ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของสตรีไทยที่ทำงานในภาคเหนือ