ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชาคริต โพธิ์งาม 11
2 งบประมาณแผ่นดิน 11
3 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 9
4 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 9
5 นิรันดร์ หันไชยุงวา 9
6 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 4
7 อาคม ปาสีโล 4
8 ประทีบ ตุ้มทอง 3
9 ศักชัย จงจำ 3
10 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 2
11 ธนิต สวัสดิ์เสวี 2
12 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
13 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
14 สมเกียรติ ปรัชญาวรากร 2
15 ณัฐพล ภูมิสะอาด 2
16 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 2
17 อดิศักดิ์ นาถกรณกุล 2
18 นันทวัฒน วีระยุทธ 2
19 วีระศักดิ์ สายสุด 2
20 วารุณี เตีย 2
21 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
22 ชินพงษ์ คงศิลา 2
23 ปรีชา ทุมมุ 2
24 ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ 2
25 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 2
26 นิติกร พรหมดวง 2
27 งบประมาณเงินรายได้ 2
28 บรรชา บุดดาดี 1
29 ธนกร หอมจำปา 1
30 Umphisak Teeboonma 1
31 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 1
32 บงกช บุญเพ็ชร 1
33 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
34 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
35 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 1
36 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 18
2 2553 13
3 2552 7
4 2551 2
5 2550 7
6 2549 7
7 2548 4
8 2547 4
9 2545 1
10 2542 1
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดต้นทุนการอบลดความชื้นข้าวเปลือก
2 ศึกษาแนวทางการเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือกด้วยเทคนิคการควบคุมอุณหภูม
3 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
4 การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพปล่องความร้อน
5 การออกแบบ สร้าง และทดสอบสมรรถนะกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อผลิตไฟฟ้า
6 สมการชั้นบางการอบแห้งบอระเพ็ดด้วยเทคนิคสุญญากาศร่วมกับอินฟราเรด
7 สมการชั้นบางของปลานิลอบแห้งด้วยลมร้อน
8 การศึกษาประสิทธิภาพรวมของเตาอบแบบวัสดุพรุนชนิดใช้เชื้อเพลิงชีวมวล.
9 การประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในเทคโนโลยีการอบแห้ง
10 การอบแห้งหญ้าปักกิ่งด้วยเทคนิคสุญญากาศร่วมกับอินฟราเรด
11 การวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 800 วัตต์
12 ผลของฟิล์มกระจกที่มีต่อประสิทธิภาพปล่องแสงอาทิตย์
13 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศภายในเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
14 ผลของมุมเอียงและสีดูดซับความร้อนต่อประสิทธิภาพปล่องแสงอาทิตย์
15 ผลของความเร็วลมและอุณหภูมิต่อการอบแห้งปลานิลด้วยลมร้อน
16 ผลของสัดส่วนการนำอากาศกลับมาใช้ใหม่ต่อสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีการไหลเวียนอากาศแบบบังคับ
17 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ด โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
18 การอบแห้งปลานิลด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อน
ปี พ.ศ. 2553
19 Duct Design for Water Current Turbine Application
20 การอบแห้งขิงด้วยเทคนิคสูญญากาศร่วมกับอินฟราเรด
21 จลศาตร์การอบแห้งปลานิลอบแห้งด้วยลมร้อน
22 การอบแห้งบอระเพ็ดด้วยเทคนิคสุญญากาศร่วมกับอินฟราเรด
23 จลศาสตร์การอบแห้งและสัมประสิทธิ์การแพร่ของปลานิล
24 การศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งปลานิลด้วยลมร้อน
25 การทำนายพฤติกรรมการอบแห้งด้วยลมร้อนโดยใช้แบบจำลองเอมพีริคัล และแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม
26 สถาปัตยกรรมโครงสร้างที่เหมาะสมของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับทำนายอัตราส่วนความชื้นของการอบแห้งด้วยลมร้อน
27 การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งโดยใช้ลมร้อนและรังสีอินฟราเรด
28 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
29 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
30 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
31 การอบแห้งปลานิลด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อน
ปี พ.ศ. 2552
32 Plastic collapse analysis of thin-walled circular tubes subjected to bending
33 การศึกษาสัดส่วนการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของพื้นที่ชนบทของ (กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี)
34 เครื่องอบแห้งภายใต้ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศใช้งานร่วมกับรังสีอินฟราเรด
35 การอบแห้งปลานิลด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อน
36 การพัฒนากังหันกระแสน้ำความเร็วต่ำ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 200 วัตต์
37 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
38 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2551
39 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
40 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ด โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2550
41 การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
42 การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
43 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
44 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม
45 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย
46 การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
47 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2549
48 การศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรด
49 การศึกษาศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการ Biofuel กรณีศึกษาประเทศกัมพูชา
50 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย
51 การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
52 เครื่องอบแห้งผลิตผลการเกษตร โดยใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
53 การศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และรังสีอินฟราเรด
54 การศึกษาการทำความเย็นและความร้อน โดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
ปี พ.ศ. 2548
55 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เตาเผาชีวมวลประมวลประสิทธิภาพสูง : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
56 การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนร่วมสำหรับอบแห้งปลานิล
57 เครื่องอบแห้งผลิตผลการเกษตร โดยใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
58 เครื่องอบแห้งแบบแผ่รังสี
ปี พ.ศ. 2547
59 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
60 เครื่องอบปลาโดยใช้การแผ่รังสีความร้อน
61 เครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
62 เครื่องอบแห้งผลิตผลการเกษตร โดยใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2545
63 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนและการออกแบบที่ เหมาะสมที่สุด
ปี พ.ศ. 2542
64 การสร้างสนามเส้นเลื่อนไหลและโฮโดรกราฟของการดึงขึ้นรูปผ่านพิมพ์รูปลิ่มด้วยวิธีเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
65 การอบแห้งปลานิลด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อน