ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำรุง จันทวานิช
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อำรุง จันทวานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 ไพศาล หวังพาณิช 4
3 กมล ภู่ประเสริฐ 4
4 ก้องเกียรติ สหวรรณางกูร 4
5 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 4
6 บุญเรียง ขจรศิลป์ 4
7 คะเน สันธนะสุข 4
8 เบญจลักษณ์ สุขโภคกิจ 4
9 พิสิฐ นาครำไพ 4
10 ภิรมย์ รตินรเศรษฐ์ 4
11 มณี แก้วมณี 4
12 วัฒนะ มธุราสัย 3
13 รักพร เหล่าสุทธิวงษ์ 2
14 วัฒนะ มธุราลัย 2
15 กิดานันท์ มลิทอง 2
16 สมศักดิ์ เจิ่งประภากร 2
17 สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ 2
18 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
19 อัจฉรา มโนมัยพิบูลย์ 1
20 ปรมะ สตะเวทิน 1
21 ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล 1
22 ปรีดา กลั่นแก้ว 1
23 พัฒนทวิ ตรีเพชร์ 1
24 ปรีชา ส่งกิตติสุนทร 1
25 พรทิพย์ เย็นจะบก 1
26 นิตยา ศรีสอน 1
27 บุญมี เจียรไพศาลเจริญ 1
28 ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล 1
29 ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ 1
30 เชษฐา เทียมเพชร 1
31 ปัญจพร นิทัศน์นรเศรษฐ์ 1
32 วิลาวรรณ อุทัยสาง 1
33 กมลทิพย์ หุตะสิงห์ 1
34 สถาพร บุตรชัยงาม 1
35 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 1
36 ศุภวัฒน์ พุฒิภาษ 1
37 ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ 1
38 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
39 พรเพ็ญ รตโนภาส 1
40 จันทร์ทิพย์ มีศีล 1
41 อัญชลี จารุสมบัติ 1
42 ปองใจ วิรารัตน์ 1
43 กำธร สถิรกุล 1
44 คุณธัม วศินเกษม 1
45 วรรณดี ชินเวศยวงศ์ 1
46 สุพัตรา คูหากาญจน์ 1
47 1
48 จินตนา ศิริชุมพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2534 1
2 2533 2
3 2531 1
4 2530 3
5 2528 1
6 2527 5
7 2526 4
8 2525 2
9 2524 4
10 2520 1
11 2519 3
12 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2534
1 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
2 การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ในวิทยาลัยครู
3 เปรียบเทียบความกว้างของขากรรไกรบริเวณฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อยซี่แรก ฟันกรามใหญ่ซี่แรก ความสูงทางด้านหน้า ก่อนและภายหลังการจัดฟัน
ปี พ.ศ. 2531
4 การเปรียบเทียบภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง ระหว่างโครงสร้างใบหน้าปกติและโครงสร้างใบหน้า ที่มีขากรรไกรล่างยื่นในคนไทยกลุ่มหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2530
5 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในรายการโทรทัศน์
6 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในโฆษณา
7 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในหนังสือพิมพ์รายวัน
ปี พ.ศ. 2528
8 ผลของการ์ตูนสีเหมือนจริง และสีไม่เหมือนจริงต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ที่มีระดับความคิดสร้างสรรค์ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2527
9 การศึกษาอัตราและทิศทางการเจริญเติบโตของโครงสร้างใบหน้า ในคนไทยอายุ 8-18 ปี
10 ความสัมพันธ์ระหว่างระนาบแฟรงค์ฟอร์ตและระนาบอ๊อพติก
11 การเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปหน้าด้านข้างตามอายุของคนไทยที่มีการสบฟันปกติ
12 การวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าส่วนล่างของคนไทย โดยวิธีควอดริแลตเทอเริล
13 การเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน กับพฤติกรรมทางการเมืองของสตรี ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2526
14 การศึกษาการเปิดรับสื่อมวลชน กับ "ความทันสมัย" ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 หลักสูตร 2 ปี (2524-2525) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก
15 บทบาทของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อการพัฒนาแนวความคิดใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทำให้การทำแท้งถูกต้องตามกฎหมาย
16 องค์ประกอบของขากรรไกรล่างที่สัมพันธ์กับการขึ้น ของฟันกรามล่างซี่สุดท้าย
17 ลักษณะการเรียงตัวของฟันบนขากรรไกรของคนไทย
ปี พ.ศ. 2525
18 การเจริญเติบโตของกระดูกแอดดัคเตอร์ เซสซามอยด์ และกระดูกปลายนิ้วมือกลาง ในหญิงไทย อายุ 8-16 ปี
19 บทบาทความลาดเอียงของระนาบขากรรไกรต่อการวินิจฉัย ทางทันตกรรมจัดฟันในชายไทย
ปี พ.ศ. 2524
20 การหาค่าความกว้างและความสูงของขากรรไกรจากผลรวมความกว้างของฟ้นหน้า
21 การศึกษาค่ามุมใบหน้าเด็กไทย อายุ 11-16 ปี ด้วยภารถ่ายด้านข้างของกะโหลกศีรษะ โดยรังสีเอ๊กซ์
22 การวิเคราะห์ภาพถ่ายด้านข้างของกะโหลกศีรษะด้วยรังสีเอกซ์ในเด็กไทยอายุ 8-16 ปี โดยใช้เกณฑ์ของริกเกทส์
23 การคาดคะเนการเจริญเติบโตของใบหน้าจากความสูง
ปี พ.ศ. 2520
24 การทดสอบความง่าย-ยากของตัวพิมพ์ภาษาไทยแบบและขนาดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2519
25 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทการสอบร่วมเข้ามหาวิทยาลัย และประเภทคะแนนเยี่ยมภาคเหนือ
26 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทการสอบร่วมเข้ามหาวิทยาลัย และประเภทคะแนนเยี่ยมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจ