ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำรุง จันทวานิช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อำรุง จันทวานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 เบญจลักษณ์ สุขโภคกิจ 4
3 ภิรมย์ รตินรเศรษฐ์ 4
4 วัฒนะ มธุราลัย 4
5 คะเน สันธนะสุข 4
6 มณี แก้วมณี 4
7 พิสิฐ นาครำไพ 4
8 ก้องเกียรติ สหวรรณางกูร 4
9 บุญเรียง ขจรศิลป์ 4
10 ไพศาล หวังพาณิช 4
11 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 4
12 กมล ภู่ประเสริฐ 4
13 กิดานันท์ มลิทอง 3
14 สมรตรี วิถีพร 3
15 วัฒนะ มธุราสัย 3
16 สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ 2
17 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
18 รักพร เหล่าสุทธิวงษ์ 2
19 สมศักดิ์ เจิ่งประภากร 2
20 วัฒนะ มธุราลัย 2
21 กิดานันท์ มลิทอง 2
22 ศุภวัฒน์ พุฒิภาษ 1
23 อัญชลี จารุสมบัติ 1
24 สถาพร บุตรชัยงาม 1
25 ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ 1
26 จันทร์ทิพย์ มีศีล 1
27 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
28 ดร.ธนวดี บุญลือ 1
29 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 1
30 1
31 คุณธัม วศินเกษม 1
32 จินตนา ศิริชุมพันธ์ 1
33 กำธร สถิรกุล 1
34 วรรณดี ชินเวศยวงศ์ 1
35 พรเพ็ญ รตโนภาส 1
36 สุพัตรา คูหากาญจน์ 1
37 ปองใจ วิรารัตน์ 1
38 อัจฉรา มโนมัยพิบูลย์ 1
39 ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล 1
40 ปรมะ สตะเวทิน 1
41 พรทิพย์ เย็นจะบก 1
42 ปรีดา กลั่นแก้ว 1
43 ปรีชา ส่งกิตติสุนทร 1
44 วิลาวรรณ อุทัยสาง 1
45 พัฒนทวิ ตรีเพชร์ 1
46 นิตยา ศรีสอน 1
47 ชุติมา สัจจานนท์ 1
48 บุญมี เจียรไพศาลเจริญ 1
49 ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล 1
50 ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ 1
51 เชษฐา เทียมเพชร 1
52 ปัญจพร นิทัศน์นรเศรษฐ์ 1
53 อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 1
54 กมลทิพย์ หุตะสิงห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2543 1
3 2542 1
4 2538 1
5 2534 3
6 2533 2
7 2531 1
8 2530 3
9 2528 1
10 2527 5
11 2526 4
12 2525 2
13 2524 4
14 2520 1
15 2519 3
16 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547
ปี พ.ศ. 2543
2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แนวทางสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2542
3 วิสัยทัศน์ของการศึกษาไทยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2538
4 การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ สู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติในศตวรรษหน้า วิสัยทัศน์ของการศึกษาไทยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2534
5 การพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา
6 รายงานการสัมมนา การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา (คพศ.7) และแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์วิชาการ 8-10 กุมภาพันธ์ 2532
7 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
8 การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ในวิทยาลัยครู
9 เปรียบเทียบความกว้างของขากรรไกรบริเวณฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อยซี่แรก ฟันกรามใหญ่ซี่แรก ความสูงทางด้านหน้า ก่อนและภายหลังการจัดฟัน
ปี พ.ศ. 2531
10 การเปรียบเทียบภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง ระหว่างโครงสร้างใบหน้าปกติและโครงสร้างใบหน้า ที่มีขากรรไกรล่างยื่นในคนไทยกลุ่มหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2530
11 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในรายการโทรทัศน์
12 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในโฆษณา
13 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในหนังสือพิมพ์รายวัน
ปี พ.ศ. 2528
14 ผลของการ์ตูนสีเหมือนจริง และสีไม่เหมือนจริงต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ที่มีระดับความคิดสร้างสรรค์ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2527
15 การศึกษาอัตราและทิศทางการเจริญเติบโตของโครงสร้างใบหน้า ในคนไทยอายุ 8-18 ปี
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระนาบแฟรงค์ฟอร์ตและระนาบอ๊อพติก
17 การเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปหน้าด้านข้างตามอายุของคนไทยที่มีการสบฟันปกติ
18 การวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าส่วนล่างของคนไทย โดยวิธีควอดริแลตเทอเริล
19 การเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน กับพฤติกรรมทางการเมืองของสตรี ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2526
20 การศึกษาการเปิดรับสื่อมวลชน กับ "ความทันสมัย" ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 หลักสูตร 2 ปี (2524-2525) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก
21 บทบาทของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อการพัฒนาแนวความคิดใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทำให้การทำแท้งถูกต้องตามกฎหมาย
22 องค์ประกอบของขากรรไกรล่างที่สัมพันธ์กับการขึ้น ของฟันกรามล่างซี่สุดท้าย
23 ลักษณะการเรียงตัวของฟันบนขากรรไกรของคนไทย
ปี พ.ศ. 2525
24 การเจริญเติบโตของกระดูกแอดดัคเตอร์ เซสซามอยด์ และกระดูกปลายนิ้วมือกลาง ในหญิงไทย อายุ 8-16 ปี
25 บทบาทความลาดเอียงของระนาบขากรรไกรต่อการวินิจฉัย ทางทันตกรรมจัดฟันในชายไทย
ปี พ.ศ. 2524
26 การหาค่าความกว้างและความสูงของขากรรไกรจากผลรวมความกว้างของฟ้นหน้า
27 การศึกษาค่ามุมใบหน้าเด็กไทย อายุ 11-16 ปี ด้วยภารถ่ายด้านข้างของกะโหลกศีรษะ โดยรังสีเอ๊กซ์
28 การวิเคราะห์ภาพถ่ายด้านข้างของกะโหลกศีรษะด้วยรังสีเอกซ์ในเด็กไทยอายุ 8-16 ปี โดยใช้เกณฑ์ของริกเกทส์
29 การคาดคะเนการเจริญเติบโตของใบหน้าจากความสูง
ปี พ.ศ. 2520
30 การทดสอบความง่าย-ยากของตัวพิมพ์ภาษาไทยแบบและขนาดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2519
31 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทการสอบร่วมเข้ามหาวิทยาลัย และประเภทคะแนนเยี่ยมภาคเหนือ
32 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทการสอบร่วมเข้ามหาวิทยาลัย และประเภทคะแนนเยี่ยมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 การพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา
35 พัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา (คพ.ศ.7) และแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์วิชาการ