ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำพล จินดาวัฒนะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อำพล จินดาวัฒนะ และคณะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 4
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 3
3 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 2
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
5 สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล 2
6 สุทธิสิทธิ์ ไมตรีจิตร์ 2
7 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
9 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 2
10 รวินันท์ ศิริกนกวิไล 1
11 ปราณี ศิริกนกวิไล 1
12 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
13 วารุณี แสงรัตน์โพธิ์สุข 1
14 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
15 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
16 วิภาวรรณ อริยานนท์ 1
17 กระทรวงสาธารณสุข. คณะอนุกรรมการศึกษากลไกระบบสุขภาพแห่งชาติและบทบาทโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข 1
18 สุจริต ศรีประพันธ์ 1
19 อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร 1
20 นาฏวิมล พรหมชนะ 1
21 คณะอนุกรรมการศึกษากลไกระบบสุขภาพแห่งชาติ 1
22 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
23 ชัย กฤติยาภิชาตกุล 1
24 นุสรณ์ คูธนะวณิชพงศ์ 1
25 มยุนี ศิริปุณย์-โสแซนสกิ และคณะ 1
26 Amphon Jindawatthana, et al. 1
27 ชฎาวัลย์ รุณเลิศ 1
28 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
29 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
30 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
31 กระทรวงสาธารณสุข 1
32 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
33 ศิริพร กัญชนะ 1
34 Amphon Jindawatthana 1
35 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
36 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
37 วลัยพร พัชรนฤมล 1
38 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
39 มูลนิธินโยบายสาธารณะ 1
40 Ampol Chindawatana 1
41 Suranee Pipatrotchanakamol 1
42 เดชรัต สุขกำเนิด 1
43 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 1
44 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
45 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
46 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2552 2
3 2551 6
4 2550 2
5 2549 1
6 2547 1
7 2546 2
8 2542 1
9 2541 2
10 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย
2 สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
3 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
4 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
5 ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในสองทศวรรษหน้าและกลยุทธ์ในการพัฒนา
6 การวิจัยประเมินผลโครงการกระจายอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
7 ทิศทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาสถานีอนามัย (สรุปย่อสาระสำคัญ)
8 การวิจัยความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ กลุ่มผู้ให้บริการสาธารณสุขระดับต้นในชุมชนในสองทศวรรษหน้า
9 การวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ
10 แนวคิดและกระบวนการประกันคุณภาพด้านการศึกษาและการสาธารสุข
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนารูปแบบและกลไกสำหรับการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
12 The Synthesis of Functions, Roles and Structure of the Ministry of Public Health as a Mechanism in the National Health Systems
ปี พ.ศ. 2549
13 การสังเคราะห์กลไกในระบบสุขภาพแห่งชาติและบทบาทหน้าที่ โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2547
14 การดำเนินงานระดับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2546
15 แนวคิดและกระบวนการประกันคุณภาพด้านการศึกษาและการสาธารสุข
16 พัฒนาการทางนโยบายของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
17 ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2541
18 การวิจัยประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (นบส.) ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)
19 ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2538
20 ผลการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กรณีความจำเป็นในการแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบบริการสาธารณสุขระดับชนบท