ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำนวย มณ๊ศรีวงศ์กูล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
2 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน
3 การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน
4 ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากรในการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย
5 ตัวประมาณความแปรปรวนของประชากรโดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร
6 ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากร โดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปรและสัมประสิทธิ์ความแปรผันของตัวแปรช่วยทั้งสอง
ปี พ.ศ. 2551
7 ตัวประมาณอัตราส่วนของยอดรวมประชากร
ปี พ.ศ. 2547
8 การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 การวิเคราะห์เชิงสถิติข้อมูลผู้ป่วยนอกของจังหวัดในประเทศไทย
10 การวิเคราะห์หลายตัวแปรของข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบก ของจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 ตัวประมาณแบบผลคูณของค่าเฉลี่ยประชากรในการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
12 ตัวประมาณแบบอัตราส่วนรวมของค่าเฉลี่ยประชากรในการชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ
13 ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับฟังก์ชันเชิงเส้นของสัดส่วนทวินาม
14 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการพยากรณ์รวม
15 ตัวแบบสำหรับมูลค่าการส่งออกข้าวสารในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน: ไทย เวียดนาม และพม่า
16 ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปรและสัมประสิทธิ์ความแปรผันของตัวแปรช่วยทั้งสอง
17 ตัวประมาณความแปรปรวนของประชากร โดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร
18 ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากรในการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย