ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาวีระ ภัคมาตร์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นฤมล นาคมี 3
2 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 2
3 ปฐมศก วิไลพล 2
4 ปิยะดา วชิระวงศกร 2
5 จันทร์เพ็ญ ชุมแสง 2
6 ปรัชญา สังข์สมบูรณ์ 2
7 รัตนา สนั่นเมือง 1
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์ 1
9 Aweera Pakamat 1
10 ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ 1
11 Wisa Supanpaiboon 1
12 Watcharin Wetwiriyakul 1
13 ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก 1
14 Ratana Sananmueang 1
15 วัชรินทร์ เวชวิริยะกุล 1
16 สมเดช เวชวิฐาน 1
17 ปรัชญา ตระกลรัตน์ 1
18 ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ 1
19 ธนพล เพ็ญรัตน์ 1
20 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 1
21 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 1
22 สมนึก แจ่มจำรัส 1
23 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
24 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
25 กมลรัตน์ สังขรัตน์ 1
26 บุญช่วย จุลบุุตร 1
27 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนากระบวนการของการตรวจติดตามทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนกับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2553
2 แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
3 แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2547
4 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการแยก ล้าง คัดเลือกแร่ทองคำ จากเขาพนมพา อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร