ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารี วิบูลย์พงศ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อารี วิบูลย์พงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 23
2 เยาวเรศ เชาวนพูนผล 10
3 นัทธมน ธีระกุล 9
4 กฤษฎา แก่นมณี 6
5 กาญจนา โชคถาวร 4
6 ธงชัย ประสมสวย 4
7 วัชรี พฤกษิกานนท์ 2
8 คมสัน สุริยะ 2
9 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
10 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 2
11 นิสิต พันธมิตร 2
12 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
13 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
14 ปัทมา ฉิมพาลี 2
15 ไพรัช กาญจนการุณ 2
16 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
17 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
18 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
19 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 2
20 รัตนา แก้วเสน 2
21 สุวิมล ทองนอก 2
22 ฐานิตา ถุงแก้ว 2
23 ประทานทิพย์ กระมล 2
24 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
25 นันทิยา สุวรรณรัตน์ 2
26 พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ 2
27 ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์ 2
28 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
29 กุศล ทองงาม 2
30 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 2
31 ศุภาพร หาญสุขสินวัฒนา 2
32 พีรพงษ์ ปราบริปู 2
33 ปรัตถ พรหมมี 1
34 ประเสริฐ วิจิตนพรัตน์ 1
35 ปริญญา เฉิดโฉม 1
36 อนงค์นุช เทียนทอง 1
37 สุธัญญา ทองรักษ์ 1
38 วิมล อารยะรัตน์ 1
39 กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 1
40 นัทธียา หวั่นท๊อก 1
41 วิไลวรรณ มหาวีรวัฒน์ 1
42 ธเนศ ศรีวิชัยสำพันธ์ 1
43 พิมพ์พิชชา ทานา 1
44 จันทร์จิรา ตันจินะ 1
45 วัชรพงศ์ เดชะตา 1
46 พิมพิมล แก้วมณี 1
47 พิราช บูลย์ประมุข 1
48 พิมพ์ใจ สิงคราช 1
49 พนิต บรรณสาร 1
50 สุพาพร ใจทน 1
51 สุกฤตา จิรเมธาศิริ 1
52 ศุภชัย ปทุมนากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 1
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 1
10 2545 1
11 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อไข่ไก่โอเมก้า 3 ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3 ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อเนื้อสุกรอินทรีย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้าของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2555
6 ปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แบบมีและไม่มีพันธะสัญญาในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
7 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคุณลักษณะของแก้วมังกร ที่ผู้บริโภคซื้อในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
8 ประสิทธิภาพการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่
9 "เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
10 การกำหนดราคารับซื้อมะเขือเทศสำหรับเกษตรกร ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
11 การศึกษานำร่องโครงการทัศนคติและพฤติกรรม ของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง
12 Resource use efficiency under self-selectivity : the case of northern Thai rice farmers
ปี พ.ศ. 2551
13 การประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่างๆ ของประชาชน ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2549
14 ร้อยแปดวิสาหกิจ [ใน] ชุมชน แนวทางวิจัย กลยุทธ์ กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
15 การพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเชิงปฏิบัติการไตรภาคี เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 1 : ภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2547
16 พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารแปรรูปพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2545
17 การศึกษาสถานภาพการผลิตแหนม : ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ