ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารี วิบูลย์พงศ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อารี วิบูลย์พงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 23
2 เยาวเรศ เชาวนพูนผล 10
3 นัทธมน ธีระกุล 9
4 กฤษฎา แก่นมณี 6
5 กาญจนา โชคถาวร 4
6 ธงชัย ประสมสวย 4
7 พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ 2
8 ประทานทิพย์ กระมล 2
9 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
10 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
11 ปัทมา ฉิมพาลี 2
12 ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์ 2
13 ศุภาพร หาญสุขสินวัฒนา 2
14 พีรพงษ์ ปราบริปู 2
15 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
16 นันทิยา สุวรรณรัตน์ 2
17 สุวิมล ทองนอก 2
18 รัตนา แก้วเสน 2
19 ฐานิตา ถุงแก้ว 2
20 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
21 ไพรัช กาญจนการุณ 2
22 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
23 กุศล ทองงาม 2
24 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
25 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 2
26 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 2
27 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
28 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
29 วัชรี พฤกษิกานนท์ 2
30 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 2
31 นิสิต พันธมิตร 2
32 คมสัน สุริยะ 2
33 ปรัตถ พรหมมี 1
34 ประเสริฐ วิจิตนพรัตน์ 1
35 ปริญญา เฉิดโฉม 1
36 อนงค์นุช เทียนทอง 1
37 สุธัญญา ทองรักษ์ 1
38 วิมล อารยะรัตน์ 1
39 กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 1
40 นัทธียา หวั่นท๊อก 1
41 วิไลวรรณ มหาวีรวัฒน์ 1
42 ธเนศ ศรีวิชัยสำพันธ์ 1
43 พิมพ์พิชชา ทานา 1
44 จันทร์จิรา ตันจินะ 1
45 วัชรพงศ์ เดชะตา 1
46 พิมพิมล แก้วมณี 1
47 พิราช บูลย์ประมุข 1
48 พิมพ์ใจ สิงคราช 1
49 พนิต บรรณสาร 1
50 สุพาพร ใจทน 1
51 สุกฤตา จิรเมธาศิริ 1
52 ศุภชัย ปทุมนากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 6
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 5
5 2552 6
6 2551 2
7 2550 8
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 1
11 2546 1
12 2545 1
13 2543 2
14 2542 2
15 2538 1
16 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 คุณค่าการผลิตเพื่อประโยชน์สุขของสังคม : กรณีศึกษาข้าว
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อไข่ไก่โอเมก้า 3 ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4 ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อเนื้อสุกรอินทรีย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้าของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2555
7 ปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แบบมีและไม่มีพันธะสัญญาในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
8 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคุณลักษณะของแก้วมังกร ที่ผู้บริโภคซื้อในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
9 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
10 โครงการทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง
11 Resource Use Efficiency Under Self-Selectivity : the Case of Northern Thai Rice Farmers.
12 ประสิทธิภาพการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่
13 "เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
14 ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมืองของเยาวชนชาวเขาต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาระดับตำบลอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ช่วงที่ 2)
16 การศึกษานำร่องโครงการทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง
17 การกำหนดราคารับซื้อมะเขือเทศสำหรับเกษตรกร ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
18 การศึกษานำร่องโครงการทัศนคติและพฤติกรรม ของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง
19 Resource use efficiency under self-selectivity : the case of northern Thai rice farmers
ปี พ.ศ. 2551
20 โครงการทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง
21 การประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่างๆ ของประชาชน ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2550
22 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
23 Regoverning Market : Keys to Inclusion of Small Scale Producers in Dynamic Potato Market
24 Resource Use Efficiency Under Self-Selectivity the case of Northern Thai Rice Farmers
25 โครงการวิจัยตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาเพื่อการส่งออก
26 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจชุมชนตามาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
27 การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน
28 พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารแปรรูปพื้นบ้าน
29 การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน : จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี พ.ศ. 2549
30 ร้อยแปดวิสาหกิจ [ใน] ชุมชน แนวทางวิจัย กลยุทธ์ กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
31 การพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเชิงปฏิบัติการไตรภาคี เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 1 : ภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2547
32 พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารแปรรูปพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2546
33 การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2545
34 การศึกษาสถานภาพการผลิตแหนม : ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
35 พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารแปรรูปพื้นบ้าน
36 การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน : จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี พ.ศ. 2542
37 ศักยภาพของการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน และแนวทางการพัฒนาความรู้ของเกษตรกร
38 การเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการเกษตรในภาคเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2538
39 การเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการเกษตรในภาคเหนือของไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 ศักยภาพของการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน และแนวทางการพัฒนาความรู้ของเกษตรกร
41 Resource Use Efficiency Under Self-Selectivity : the Case of Northern Thai Rice Farmers.