ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
3 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 5
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 3
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
7 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
8 Areewan Cheawchanwattana 2
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
10 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
11 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
12 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
14 สมชาย สุริยะไกร 1
15 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
16 โรงพยาบาลสระบุรี 1
17 ทวี ศิริวงศ์ 1
18 ชลธิป พงศ์สกุล 1
19 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
20 จิตปราณี วาศวิท 1
21 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
22 Pornpit Silkavute 1
23 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
24 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
25 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
26 Chulaporn Limwattananon 1
27 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
28 รัชตะ อุลมาน 1
29 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
30 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
31 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
32 พิมประภา กิจวิธี 1
33 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
34 อัญชลี จิตรักนที 1
35 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
36 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
37 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
38 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
39 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
40 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
41 ศิริพา อุดมอักษร 1
42 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
43 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
44 limw0002@kku.ac.th 1
45 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
46 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
47 โรงพยาบาลลำปาง 1
48 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
49 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
50 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
51 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
52 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
53 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
54 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2549 1
6 2547 1
7 2546 1
8 2543 2
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
2 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๘ แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2554
3 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2553
4 การประเมินผลระบบอิเลคโทรนิคอัตโนมัติในกระบวนการตรวจสอบยาที่ผู้ป่วยควรได้รับอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ปี พ.ศ. 2552
5 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2549
6 รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ ศ 2546
ปี พ.ศ. 2547
7 พรมแดนแห่งความรู้: หนึ่งทศวรรษของการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
8 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
9 รูปแบบการสั่งยาลดความดันโลหิต
10 รูปแบบการสั่งยาลดความดันโลหิต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การประเมินผลระบบอิเลคโทรนิคอัตโนมัติในกระบวนการตรวจสอบยาที่ผู้ป่วยควรได้รับอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
12 คุณภาพการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลขุขันธ์