ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพล สงวนรังศิริกุล 4
2 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 3
3 ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ 3
4 อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี 3
5 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 3
6 ศศิวิมล อักษรถึง 2
7 เตชภณ ทองเติม 2
8 เสก อักษรานุเคราะห์ 2
9 มานะ ศรีวิรัตน์ 2
10 วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล 2
11 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
12 ชฎิล สมรภูมิ 1
13 นิจศรี ชาญณรงค์ 1
14 สวิตา ธรรมวิถี 1
15 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 1
16 เพชร นันทิวัฒนา 1
17 ถกลวรรณ ร่าเริงยิ่ง 1
18 วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ 1
19 ณฐภัทชกฤษฎ์ ทิมาบุตร 1
20 ศิริพร จันทร์ฉาย 1
21 วชิรยงยศ ทิมาบุตร 1
22 ทศพล ทองเติม 1
23 กิตติกร สีหาบุตร 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2554 4
5 2553 1
6 2552 7
7 2550 1
8 2546 1
9 2545 1
10 2543 1
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ประสิทธิผลชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับการนำไปคัดกรองความเสี่ยงในการล้มในผู้สูงวัย
ปี พ.ศ. 2557
2 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมและการนำไปใช้คัดกรองความเสี่ยงในการล้มและภาวะพึ่งพาในผู้สูงวัยไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลของการฝึกโยคะ ต่อการคงความสมดุล ความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาอุปกรณ์นำทางไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสัน ภายใต้แผน การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน
5 โครงการย่อยที่ 2 การวิเคราะห์การเดินและการทรงตัวของผู้สูงวัย : ภายใต้แผนงาน การพัฒนาความสามารถในการเดิน และการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน
6 การพัฒนาอุปกรณ์วัดแรงกดในฝ่าเท้าอย่างง่าย
7 แผ่นรองเท้าแบบสั่นเพื่อกระตุ้นการรับรู้สัมผัสในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการปลายประสาทเสื่อม
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาวิธีการและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัดความอ่อนตัวสำหรับผู้สูงวัย
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน : แผนงานวิจัย
10 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาอุปกรณ์นำทางไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสัน ภายใต้แผน การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน
11 โครงการย่อยที่ 2 การวิเคราะห์การเดินและการทรงตัวของผู้สูงวัย : ภายใต้แผนงาน การพัฒนาความสามารถในการเดิน และการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน
12 ประสิทธิผลของ Double TENS ในโรคข้อเข้าเสื่อมที่มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง
13 การพัฒนาเครื่องฝึกการทรงตัวโดยใช้เกมส์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการทรงตัว
14 การพัฒนาอุปกรณ์นำทางไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสัน
15 การพัฒนาเครื่องฝึกการทรงตัวโดยใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการทรงตัว
ปี พ.ศ. 2550
16 ประสิทธิผลของ double TENS ในโรคข้อเข่าเสื่อม ที่มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง
ปี พ.ศ. 2546
17 ผลของการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานร่วมกับการพยุงน้ำหนักของร่างกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ปี พ.ศ. 2545
18 ประสิทธิผลของเทคนิคจำกัดการเคลื่อนไหวของแขนข้างที่ดีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2543
19 ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 ประสิทธิผลของ Double TENS ในโรคข้อเข้าเสื่อมที่มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง