ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพล สงวนรังศิริกุล 4
2 ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ 3
3 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 3
4 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 3
5 อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี 3
6 เตชภณ ทองเติม 2
7 วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล 2
8 มานะ ศรีวิรัตน์ 2
9 ศศิวิมล อักษรถึง 2
10 เสก อักษรานุเคราะห์ 2
11 เพชร นันทิวัฒนา 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
13 ชฎิล สมรภูมิ 1
14 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
15 นิจศรี ชาญณรงค์ 1
16 กิตติกร สีหาบุตร 1
17 สวิตา ธรรมวิถี 1
18 ศิริพร จันทร์ฉาย 1
19 ถกลวรรณ ร่าเริงยิ่ง 1
20 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 1
21 ณฐภัทชกฤษฎ์ ทิมาบุตร 1
22 วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ 1
23 ทศพล ทองเติม 1
24 วชิรยงยศ ทิมาบุตร 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 4
6 2550 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2543 1
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมและการนำไปใช้คัดกรองความเสี่ยงในการล้มและภาวะพึ่งพาในผู้สูงวัยไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของการฝึกโยคะ ต่อการคงความสมดุล ความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาอุปกรณ์วัดแรงกดในฝ่าเท้าอย่างง่าย
4 แผ่นรองเท้าแบบสั่นเพื่อกระตุ้นการรับรู้สัมผัสในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการปลายประสาทเสื่อม
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาวิธีการและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัดความอ่อนตัวสำหรับผู้สูงวัย
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน : แผนงานวิจัย
7 การพัฒนาเครื่องฝึกการทรงตัวโดยใช้เกมส์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการทรงตัว
8 การพัฒนาอุปกรณ์นำทางไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสัน
9 การพัฒนาเครื่องฝึกการทรงตัวโดยใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการทรงตัว
ปี พ.ศ. 2550
10 ประสิทธิผลของ double TENS ในโรคข้อเข่าเสื่อม ที่มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง
ปี พ.ศ. 2546
11 ผลของการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานร่วมกับการพยุงน้ำหนักของร่างกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ปี พ.ศ. 2545
12 ประสิทธิผลของเทคนิคจำกัดการเคลื่อนไหวของแขนข้างที่ดีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2543
13 ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม