ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารีย์ นัยพินิจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อารีย์ นับพินิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกแบบครอบครัวภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2559
2 แรงจูงใจและพฤติกรรมการทำงานธุรกิจท่องเที่ยวชายแดนไทย-มาเลเซีย ในยุคปฏิรูปประเทศไทย
3 การเปรียบเทัยบพฤติกรรมการท่องเที่ยวชายแดน ไทย-ลาว ของนักท่องเที่ยวนานาชาติ ณ จุดผ่านแดนอีสานตอนบน
4 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรในเขต ส.ป.ก. ของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต
5 แรงจูงใจและพฤติกรรมการทำงาน ในธุรกิจท่องเที่วชายแดนไทย พม่า เพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวนานาชาติ
ปี พ.ศ. 2558
6 แรงจูงใจและพฤติกรรมการทำงาน ในธุรกิจท่องเที่วชายแดนไทย พม่า เพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวนานาชาติ
ปี พ.ศ. 2557
7 การศึกษาความต้องการขอผู้ประกอบการสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการ
8 การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
9 การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอายุวัฒนะของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์อย่างสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2556
10 รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
11 การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่เยาวชน
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่เยาวชน
13 รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
ปี พ.ศ. 2554
14 การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทางเลือก : กรณีศึกษาวังภูไพรฟาร์มสเตย์ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทางเลือก : กรณีศึกษาวังภูไพรฟาร์มสเตย์ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
16 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว หมู่บ้านบุไทรโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
17 การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาตำบลหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
18 การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
19 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาหมู่บ้านบุไทรโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
20 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาหมู่บ้านบุไทรโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2551
21 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว หมู่บ้านบุไทรโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
22 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวหมู่บ้านบุไทรโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2550
23 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาหมู่บ้านบุไทรโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2546
24 ศักยภาพในการระดมเงินทุนของชุมชนผ่านสหกรณ์เครดิตยูเนียนใน 4 จังหวัดหลัก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
25 ศักยภาพในการจัดการกองทุนหมู่บ้านที่ส่งผลกระทบต่อรบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
26 ศักยภาพในการระดมเงินทุนของชุมชนผ่านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ใน 4 จังหวัดหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
27 การส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงหนือ
28 ศักยภาพในการระดมเงินทุนของชุมชนผ่านสหกรณ์เครดิตยูเนียนใน 4 จังหวัดหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29 การส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงหนือ