ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารีย์ ชูดำ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารทะเลภาคสนามราคาประหยัด
ปี พ.ศ. 2560
2 ชุดตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2559
3 ชุดตรวจฟอร์มาลินในอาหารสดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาเซนเซอร์แบบตรวจวัดสีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับตรวจวัดเมทแอมเฟตามีนภาคสนาม
5 การพัฒนาเซนเซอร์แบบตรวจวัดสีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับตรวจวัดเมทแอมเฟตามีนภาคสนาม
6 การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวัดสารระเบิดภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิดกึ่งปริมาณอย่างรวดเร็วโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล
8 การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวัดสารระเบิดภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2556
9 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิด กึ่งปริมาณอย่างรวดเร็วโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2555
10 การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่นิยมใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้