ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารีย์วรรณ อ่วมตานี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อารีย์วรรณ อ่วมตานี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 31
2 พัชราภรณ์ บุญมี 5
3 ศิอรยา พัฒนโกศัย 5
4 เดือนเพ็ญ กลกิจ 5
5 ทิพวรรณ ปานขาว 5
6 อัษฎางค์ ตีรณะชัยดีกุล 5
7 ศิวิไล โพธิ์ชัย 5
8 วิภาวรรณ บุญมั่ง 5
9 เกษสุดา จันทร์อ่อน 4
10 ทิพวรรณ ศรีสิม 4
11 อนิรุทธ์ สติมั่น 3
12 กันตพร ยอดใชย 3
13 กัญญดา ประจุศิลป 3
14 ศิริรัตน์ จึงสมาน 2
15 สุวิณี วิวัฒน์วานิช 2
16 ปรียา ขาวงาม 2
17 สุกัญญา ประจุศิลป 2
18 คงขวัญ บุณยรักษ์ 2
19 อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 2
20 ปิยะรัตน์ พุ่มวิเศษ 1
21 เกศรา อัญชันบุตร 1
22 อรอุมา วงษ์พานิช 1
23 มรกต เหลืองอำนวยศิริ 1
24 สิกานต์ เอี่ยวเล็ก 1
25 พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ 1
26 สิริษา ทันเจริญ 1
27 สุกัญญา ศิริโสภารักษ์ 1
28 นงพะงา อักษรเมศ 1
29 วนิดา แพร่ภาษา 1
30 ลักขณา ศิรถิรกุล 1
31 นุต ชูวา 1
32 จรัสศรี อัธยาศัย 1
33 อัญชลี ดวงอุไร 1
34 อมรรัตน์ แก้วทวี 1
35 สุนันทา ศิระวงษ์ธรรม 1
36 เบญจรัตน์ สมเกียรติ 1
37 อิสิพร เมฆสถาพรกุล 1
38 สุรัตน์ จารุพินทุโสภณ 1
39 เจนีวา ชนพิมาย 1
40 จารุพร สาธนีย์ 1
41 กมลทิพย์ ลีลาธนาพิพัฒน์ 1
42 มาเรียม เพราะสุนทร 1
43 สุดารัตน์ ตานพิพัฒน์ 1
44 ศิริญญา คงอยู่ 1
45 Anirut Satimuan 1
46 ครรชิต จามรมาน 1
47 Areewan Uatanee 1
48 Anuchai Theerarueangchaisri 1
49 Sukanya Prachusin 1
50 Sukanya Phachusin 1
51 Chulalongkorn University. Faculty of Nurse 1
52 ณัญญา มูลประหัส, 2508- 1
53 ปัทมาภรณ์ สรรพรชัยพงษ์, 2509- 1
54 ประนอม รอดคำดี 1
55 กฤติยา เห่งนาเลน 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Nursing 1
57 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะศึกษาศาสตร์ 1
58 นิตยา ชีพประสพ 1
59 ธัญญาพร มาลัยนาค 1
60 ปรารถนา ยามานนท์ 1
61 นิตยา ปรีชายุทธ 1
62 เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์ 1
63 เอมิกา กลยนี 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
65 อมราพร สัตยานุกูล 1
66 วิรงรอง เจริญกิจ 1
67 จุฑาทิพย์ สัจจวิโส 1
68 ศิริลักษณ์ กุลลวะนิธีวัฒน์ 1
69 จิตกิตมณี อัคฮาดศรี 1
70 เนาวรัตน์ สาทลาลัย, 2502- 1
71 สุภาณี คงชุม 1
72 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
73 นุสรา วรภัทราทร, 2522- 1
74 พราวนภา ภู่รัตนากรกุล 1
75 ปิยะฉัตร ฉ่ำชื่น, 2512- 1
76 น้ำทิพย์ กุณา 1
77 อัจฉรี คมกฤษ 1
78 สุรีย์ โพธาราม, 2504- 1
79 สุคนธ์จิต อุปนันชัย 1
80 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 1
81 อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 1
82 ชวิกา นฤพนธ์จิรกุล 1
83 เกศริน จันทร์นิมิตรศรี, 2501- 1
84 นิสา ทมาภิรัต 1
85 มณี ภาณุวัฒน์สุข, 2507- 1
86 จิราภรณ์ รัตติกาลสุขะ 1
87 บุญสม ควรชม 1
88 จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์, 2507- 1
89 ดวงจันทร์ วงษ์สุวรรณ, 2507- 1
90 กัญญ์นลิน ครูอ้น 1
91 ดารารัตน์ หงษ์ทอง, 2518- 1
92 กมลพรรณ รามแก้ว 1
93 ทิพย์รัตน์ กลั่นสกุล, 2508- 1
94 เชาวฤทธิ์ เงินไธสง 1
95 ยุพิน อังสุโรจน์ 1
96 อนุชา นริรักษ์ 1
97 ดวงใจ จี้เพชร 1
98 ปิยะรัตน์ พุ่มวิเศษ 1
99 ปิยธิดา อยู่สุข 1
100 บุพรรณี มาตรา 1
101 จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์ 1
102 พัชราพร แจ่มแจ้ง 1
103 วีณา ไลชาติกุล 1
104 ธนิตา ทองมี 1
105 ชูศรี มโนการ 1
106 ทิพย์รัตน์ กลั่นสกุล 1
107 ศิริพร คล้ายทิม 1
108 ขนิญร์นัสท์ อินทุลักษณ์ 1
109 ดาวใจ จี้เพชร, 2521- 1
110 พลาธิป สารข้าวคำ 1
111 สุดารัตน์ เหลาฉลาด, 2518- 1
112 นงนุช เตชะวีรากร, 2506- 1
113 ธีรภัทร แสนบุดดา 1
114 เนาวรัตน์ สาทลาลัย 1
115 นิตยา สง่าวงษ์ 1
116 สุดารัตน์ เหลาฉลาด 1
117 ดารณี พันธ์ศรี 1
118 สายสมร เฉลยกิตติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 6
3 2558 6
4 2557 3
5 2556 9
6 2555 2
7 2554 2
8 2553 5
9 2552 15
10 2551 8
11 2550 6
12 2549 2
13 2548 6
14 2547 15
15 2546 8
16 2545 10
17 2544 2
18 2536 1
19 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การอภิปรายประเด็นปัญหาเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามการรับรู้ของพยาบาลโรคไต โรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2559
2 บทบาทพยาบาลในหน่วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
3 การพัฒนาแบบวัดความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพ
4 ผลของการใช้รูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉิน ต่อระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย และการปฏิบัติบทบาทอิสระของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกลาง
5 บทบาทของพยาบาลผู้ประสานงานทางคลินิก
6 ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
7 ประสบการณ์การเป็นนักการเมืองของพยาบาลวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2558
8 การศึกษาบทบาทของพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง
9 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุรินทร์
10 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุรินทร์
11 การศึกษาบทบาทของพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง
12 การจัดอัตรากำลังบุคลาการทางการพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม-ศัลยกรรมโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
13 ประสบการณ์การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงแบบเถาของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ปี พ.ศ. 2557
14 การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาล
15 ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านบทบาทจากหัวหน้าแผนกเป็นผู้จัดการกลุ่มงานการพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
16 ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2556
17 การวิเคราะห์องค์ประกอบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ
18 ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ได้รับรางวัลดีเด่น
19 ประสบการณ์การเป็นพยาบาลจบใหม่ที่ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยง
20 ประสบการณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
21 ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
22 ประสบการณ์การเป็นพยาบาลประจำการที่ช่วยดูแลนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกภาคปฏิบัติ
23 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
24 ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผ่าตัดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตติยภูมิของรัฐ
25 ประสบการณ์การสร้างสมดุลชีวิตกับงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2555
26 ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
27 ความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตกับการทำงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
28 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ
29 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพโรงพยาบาล การเป็นโรงพยาบาลดึงดูใจ กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2553
30 การศึกษาตัวชี้วัดการบริหารทุนมนุษย์ของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
31 การศึกษาลักษณะจิตบริการในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน
32 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
33 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การสนับสนุนจากองค์การ กับความผูกพันในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
34 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
35 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน การเสริมสร้างพลังอำนาจกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36 ประสบการณ์การเป็นพยาบาลที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
37 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ลักษณะงาน ความขัดแย้ง ระว่างงานกับครอบครัว กับความสุขในการทำงานของ พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
38 ความสัมพันธ์หว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ กับการตัดสินใจเลือกสถานภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มข้าราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
39 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจกับพฤติกรรมความเป็นวิชาชีพ ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
40 การศึกษาการบริหารองค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
41 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลการสนับสนุนจากองค์การ การสนุนจากครอบครัวกับดุลยภาพของงานและครอบครัว ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
42 การศึกษาการบริหารองค์การพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
43 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน การเสริมสร้างพลังอำนาจกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
44 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจ กับพฤติกรรมความเป็นวิชาชีพ ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
45 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ลักษณะงานความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว กับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
46 ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยต่างชาติ
47 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนจากองค์การ การสนับสนุนจากครอบครัวกับดุลยภาพของงานและครอบครัว ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
48 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจังจูงใจ กับการตัดสินใจเลือกสถานภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มข้าราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
49 การศึกษาภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพ ตามการรับรู้ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ โรงพยาบาลเอกชนในเครือสมิติเวช
ปี พ.ศ. 2551
50 ประสบการณ์มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
51 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
52 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยเชิงผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ
53 แบบแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ
54 การศึกษาลักษณะของฝ่ายบริการการพยาบาลที่เป็นเลิศในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ปี พ.ศ. 2555
55 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล
56 ประสบการณ์การมีส่วนร่วม ในการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ
57 แบบแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของพยาบาลวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2550
58 ประสบการณ์การเป็นพี่เลี้ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
59 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับสุขภาวะของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป
60 การศึกษาภาวะผู้นำของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2560
61 ประสบการณ์ภาวะผู้นำตามแนวพุทธของหัวหน้าหอผู้ป่วย
62 ประสบการณ์การจัดการสาธารณภัยของพยาบาลวิชาชีพในเหตุการณ์สินามิ
63 การศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2549
64 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานแผลไฟไหม้- น้ำร้อนลวกโรงพยาบาลตติยภูมิ
65 ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวช
ปี พ.ศ. 2548
66 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยเชิงผลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพยาบาล
67 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลออร์โธปิดิคส์โรงพยาบาลตติยภูมิ
68 กระบวนการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
69 การพัฒนาตนเองของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรัฐกรุงเทพมหานคร
70 การวิเคราะห์ตัวประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ
71 การศึกษาการจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล ตามกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2547
72 ผลของการใช้รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลที่เน้นการดูแลแบบองค์รวม ต่อการปฎิบัตการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยและความพึงพอใจของพยาบาล ในการใช้รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล
73 ผลของการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม ต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรการพยาบาล
74 ประสบการณ์การจัดการอาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
75 ผลของการพัฒนาการทำงานเป็นทีมต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากรการพยาบาลหน่วยงานห้องคลอด
76 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของพยาบาล
77 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำชั้นยอดของหัวหน้าหอผู้ป่วยการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
78 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การมีส่วนร่วมในงานกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง
79 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายใน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยสภาพแวดล้อมในงาน กับพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
80 ผลของการฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อสัมพันธภาพระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ
81 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลระดับปฏิบัติการตามบันไดอาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิ
82 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้าหอผู้ป่วยสภาพแวดล้อมในงาน กับพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
83 ผลของการพัฒนาการทำงานเป็นทีมต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากรการพยาบาล หน่วยงานห้องคลอด
84 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การมีส่วนร่วมในงาน กับประสิทธิผลของทีมการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง
85 ผลของการฝึกทักษะการสื่อสาร สำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อสัมพันธภาพ ระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ
86 การควบคุมวิธีใหม่สำหรับวงจรกรองแอกทีฟแบบขนานที่ใช้ตรวจจับกระแสด้านแหล่งจ่าย
ปี พ.ศ. 2546
87 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทำงาน ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วย การสนันสนุนจากองค์การกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
88 ผลของการใช้โปรแกรมฝึกพฤติกรรมบริการพยาบาลต่อความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ใช้บริการหน่วยพักรอดูอาการผู้ป่วยนอก
89 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
90 ประสบการณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลจบใหม่ในโรงพยาบาลทั่วไป
91 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
92 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การสนับสนุนทางสังคม ลักษณะงาน กับความเข้มแข็งในการมองโลก ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชน
94 การศึกษาการออกเสียงคำของเด็กอนุบาลอายุ 3 ถึง 4 ปี ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
95 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทำงาน บรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ กับภาวะผู้นำสร้างสรรค์ ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
96 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการทำงานกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมชน ภาคกลาง
97 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่องาน ความเชื่ออำนาจในตน บรรยากาศองค์การกับการมีส่วนร่วมในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
98 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจในตน คุณค่าของงาน บรรยากาศองค์การ กับการปฏิบัติ บทบาทอิสระในการปฏิบัติการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป
99 ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านโครงสร้าง การเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจ การแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
100 ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในหัวหน้าหอผู้ป่วย ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป
101 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย การรับรู้ความชัดเจนในนโยบายขององค์การ กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
102 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทำงาน ความฉลาดทางอารมณ์ บรรยากาศองค์การกับความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพชุมชน เขต 1
103 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่องาน บรรยากาศเชิงสร้างสรรค์ กับพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน
104 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม บรรยากาศองค์การ กับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์
ปี พ.ศ. 2544
105 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยหัวหน้าหอผู้ป่วย ต่อการได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน และความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ
106 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ การสนับสนุนจากองค์การ กับการปฎิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
107 ความรู้และความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้ประกันตน ต่อการให้บริการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในเขตกรุงเทพมหานคร