ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารยา ศานติสรร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัชนี แสงศิริ 2
2 วิทยา อินทรพิมล 2
3 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
4 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
5 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
6 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
7 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
8 บัณฑิต ศรีเมือง 2
9 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
10 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
11 สมสุข โชติปาละกุล 2
12 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
13 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
14 อำพล ศิริพันธุ์ 2
15 อำพัน พรหมบุตร 2
16 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
17 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
18 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
19 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
20 สุภา ทองคง 2
21 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
22 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
23 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
24 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
25 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
26 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
27 วิเชียร ทองสิน 2
28 บุญเฉิด โสภณ 2
29 จิตรี โพธิมามกะ 2
30 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
31 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
32 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
33 บุษกร สำโรงทอง 2
34 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
35 ธราธิป พุ่มกำพล 2
36 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
37 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
38 ชวลิต สันถวะโกมล 2
39 โชคชัย เดชรอด 2
40 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
41 นภาพร หงษ์ภักดี 2
42 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
43 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
44 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
45 นรา หัตถสิน 2
46 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
47 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
48 สุชาติ วงศ์วรรณสรณ์ 1
49 สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ 1
50 ศราวุธ เปรมใจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2552 3
4 2551 1
5 2550 1
6 2547 1
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาศักยภาพที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2555
2 แนวทางการปรับปรุงทางเดินเท้าในบริเวณสี่แยกพงษ์เพชร
ปี พ.ศ. 2552
3 หมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4 หมู่บ้านจัดสรรชีววิธีในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดภาวะ โลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 บ้านต้นแบบชีววิถี เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาศักยภาพที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2550
7 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2547
8 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547