ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารง สู่ทธาศาสน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อารง สุทธาศาสน์
- อารง สุทธาศาสน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษาจำกัดรับสมบูรณ์แบบ
ปี พ.ศ. 2543
2 ความคาดหวังของผู้ชายต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของข้าราชการตำรวจหญิง ในการจะก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการคงสภาพระบบเก่าของโรงเรียนปอเนาะในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2540
5 ผู้สูงอายุกับการขัดเกลาทางสังคมในครอบครัว ในการสืบทอดคุณธรรมแก่เยาวชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
6 ความคาดหวังของสตรีทำงานนอกบ้านต่อบทบาทในครอบครัวของคู่สมรส
ปี พ.ศ. 2537
7 การศึกษาผลกระทบทางสังคมของนโยบายและรายการโทรทัศน์ไทยต่อผู้ชม
ปี พ.ศ. 2535
8 การศึกษาความต้องการของชุมชนไทยมุสลิม ที่มีต่อการบริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนไทยมุสลิม ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
9 คุณภาพชีวิตสมรส : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักผังเมือง
10 ทัศนะและพฤติกรรมการคบเพือนต่างเพศของวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2532
11 ความสำนึกในเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของลาวพวน
ปี พ.ศ. 2529
12 ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่อสถานภาพสตรีในสังคมเมือง
ปี พ.ศ. 2527
13 หน้าที่ของมัสยิดต่อสังคมมุสลิมในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2522
14 ลักษณะกลุ่มเพื่อนของเด็กและเยาวชนกระทำผิดในสถานฝึกและอบรม : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย (บ้านกรุณา)
ปี พ.ศ. 2519
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของคนงานกวาดถนน ของกรุงเทพมหานคร