ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุริยา วีรวงศ์ 9
2 รัตนา จารุเบญจ 6
3 อุษณีย์ พึ่งปาน 5
4 กอบกุล สามัคคี 5
5 นฤมล บรรจงจิตร์ 5
6 ประโยชน์ เจริญสุข 5
7 วิชัย โปษยะจินดา 4
8 นภัส กอร์ดอน 3
9 อเนกพล เกื้อมา 3
10 สุทธิจิตต์ จินตยานนท์ 3
11 นฤมล อรุโณทัย 3
12 วันเพ็ญ สุรฤกษ์ 2
13 กมล งามสมสุข 2
14 Wichai Poshyachinda 2
15 วราภา คุณาพร 2
16 ศุทธินี ดนตรี 2
17 ฉันทนา บรรพศิริโชติ 2
18 นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ 2
19 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
20 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
21 คุณาสิริ เกตุปมา 1
22 มานพ คณะโต 1
23 จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี 1
24 นพดล กรรณิกา 1
25 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1
26 อมรา พงศาพิชญ์ 1
27 พินิจ ลาภธนานนท์ 1
28 พิชญ์สินี วาณิชพราหมณ์ 1
29 อังกาบ กอศรีพร 1
30 วิภา ด่านธำรงกูล 1
31 อดิศวร์ หลายชูไทย 1
32 กรมอู่ทหารเรือ 1
33 อังคณา ชินเดช 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศษสตร์สาธารณสุข 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
36 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
37 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
38 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1
39 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
40 นิรันดร์ พฤกษประภัสสร 1
41 ฉัตรชัย อุริบุญ 1
42 กาญจนา วุฒิภาคไพศาล 1
43 ละเอียด ธีระรัตน์ 1
44 แพรจิต จันทร์ฐิติวงศ์ 1
45 ชาญ วชิรเดช 1
46 อนันต์ สุรพัฒน์ 1
47 ปาริชาติ ชิตนุกูล 1
48 พรประภา แกล้วกล้า 1
49 กนกพรรณ กัลยาณสุต 1
50 ธีรศักดิ์ พูนคล้าย 1
51 นฤมล ช่วงรังษี 1
52 กรมคุมประพฤติ 1
53 กรมราชทัณฑ์ 1
54 กรมการแพทย์ 1
55 สุภาพร เอี่ยมอัมพร 1
56 สุมาลี มีชูเสพย์ 1
57 อนุกูล รักษ์ธรรมเสมอ 1
58 เริงชัย ประเสริฐจุติมณี 1
59 อาวุธ อุทัยรัตน์ 1
60 สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2550 3
3 2549 2
4 2548 2
5 2547 2
6 2546 2
7 2545 1
8 2544 3
9 2543 2
10 2542 2
11 2541 4
12 2540 2
13 2538 2
14 2536 1
15 2534 1
16 2532 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2550
2 การติดตามการดำเนินงานของจังหวัดนำร่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาคเกษตรและกรุงเทพมหานคร
3 การศึกษาปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานพินิจ
4 ยุทธศาสตร์ของรัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วมในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
5 การพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารเสพติด ระยะที่ 2
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
7 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
8 ยุทธศาสตร์ของรัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วมในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
9 สารเสพติด : สภาพปัญหาในภาคกลาง พ.ศ.2544
10 การพัฒนาระบบข้อมูลเยาวชนในสถานพินิจฯ จากแฟ้มประวัติ
ปี พ.ศ. 2546
11 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
12 พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2545
13 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารเสพติด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2544
14 สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษา โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข
15 พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
16 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2543
17 พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดศรีสะเกษ
18 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2542
19 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน
20 การประเมินสถานการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กศึกษากรณีองค์กรรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน
ปี พ.ศ. 2541
21 การเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลา 30 ปี
22 การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกแก้ไข : เล่ม3 สรุปสำหรับผู้บริหาร
23 ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกแก้ไข : เล่ม2 ข้อมูลและสถิติประกอบรายงานการศึกษา
24 การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกแก้ไข : เล่ม 1 รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
25 การประเมินสถานการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กศึกษากรณีองค์กรรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน
26 สภาพปัญหาสารเสพติดในกิจการไร่อ้อย
ปี พ.ศ. 2538
27 สภาพปัญหาสารเสพติดในกิจการไร่อ้อย : รายงานการศึกษา
28 ศึกษาการใช้สารเสพติดในกิจการไร่อ้อย
ปี พ.ศ. 2536
29 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน
ปี พ.ศ. 2534
30 การประเมินผลโครงการเผยแพร่ความรู้ ด้านการป้องกันยาเสพติดผ่านสื่อมวลชน : รายงาน
ปี พ.ศ. 2532
31 รูปแบบการบริหารจัดการประปาชุมชน : รายงานการศึกษา