ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุริยา วีรวงศ์ 9
2 รัตนา จารุเบญจ 6
3 อุษณีย์ พึ่งปาน 5
4 กอบกุล สามัคคี 5
5 นฤมล บรรจงจิตร์ 5
6 ประโยชน์ เจริญสุข 5
7 วิชัย โปษยะจินดา 4
8 นภัส กอร์ดอน 3
9 อเนกพล เกื้อมา 3
10 สุทธิจิตต์ จินตยานนท์ 3
11 นฤมล อรุโณทัย 3
12 วันเพ็ญ สุรฤกษ์ 2
13 กมล งามสมสุข 2
14 Wichai Poshyachinda 2
15 วราภา คุณาพร 2
16 ศุทธินี ดนตรี 2
17 ฉันทนา บรรพศิริโชติ 2
18 นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ 2
19 นฤมล ช่วงรังษี 1
20 อนุกูล รักษ์ธรรมเสมอ 1
21 ธีรศักดิ์ พูนคล้าย 1
22 นิรันดร์ พฤกษประภัสสร 1
23 ละเอียด ธีระรัตน์ 1
24 เริงชัย ประเสริฐจุติมณี 1
25 ชาญ วชิรเดช 1
26 ฉัตรชัย อุริบุญ 1
27 กาญจนา วุฒิภาคไพศาล 1
28 แพรจิต จันทร์ฐิติวงศ์ 1
29 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1
30 สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1
31 กรมอู่ทหารเรือ 1
32 อนันต์ สุรพัฒน์ 1
33 อมรา พงศาพิชญ์ 1
34 กรมการแพทย์ 1
35 กรมราชทัณฑ์ 1
36 สุมาลี มีชูเสพย์ 1
37 สุภาพร เอี่ยมอัมพร 1
38 กรมคุมประพฤติ 1
39 อาวุธ อุทัยรัตน์ 1
40 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1
41 มานพ คณะโต 1
42 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
43 นพดล กรรณิกา 1
44 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
45 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
46 คุณาสิริ เกตุปมา 1
47 พินิจ ลาภธนานนท์ 1
48 จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี 1
49 พิชญ์สินี วาณิชพราหมณ์ 1
50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
51 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
52 อังคณา ชินเดช 1
53 ปาริชาติ ชิตนุกูล 1
54 พรประภา แกล้วกล้า 1
55 อังกาบ กอศรีพร 1
56 อดิศวร์ หลายชูไทย 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศษสตร์สาธารณสุข 1
59 วิภา ด่านธำรงกูล 1
60 กนกพรรณ กัลยาณสุต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2549 2
3 2548 1
4 2547 2
5 2546 1
6 2545 1
7 2544 1
8 2543 1
9 2541 4
10 2538 1
11 2534 1
12 2532 1
13 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2549
2 การพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารเสพติด ระยะที่ 2
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
4 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
5 สารเสพติด : สภาพปัญหาในภาคกลาง พ.ศ.2544
6 การพัฒนาระบบข้อมูลเยาวชนในสถานพินิจฯ จากแฟ้มประวัติ
ปี พ.ศ. 2546
7 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2545
8 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารเสพติด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2544
9 สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษา โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข
ปี พ.ศ. 2543
10 พฤติกรรมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2541
11 การเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลา 30 ปี
12 การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกแก้ไข : เล่ม3 สรุปสำหรับผู้บริหาร
13 ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกแก้ไข : เล่ม2 ข้อมูลและสถิติประกอบรายงานการศึกษา
14 การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกแก้ไข : เล่ม 1 รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
15 สภาพปัญหาสารเสพติดในกิจการไร่อ้อย : รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
16 การประเมินผลโครงการเผยแพร่ความรู้ ด้านการป้องกันยาเสพติดผ่านสื่อมวลชน : รายงาน
ปี พ.ศ. 2532
17 รูปแบบการบริหารจัดการประปาชุมชน : รายงานการศึกษา