ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาภาพรรณ สัตยาวิบูล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พันชัย เม่นฉาย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 3
6 2551 3
7 2546 1
8 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้กากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารสำหรับวัสดุปลูกพืชเม็ดดินเผา
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชายเลน บริเวณลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากโครงการป่าชุมชน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2553
4 การจัดการกากของเสียและของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2552
5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
6 การจัดการกากของเสีย และของเสียอันตราย จากกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษา โรงงานบีสไพพ์ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
7 การจัดการกากของเสียและของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2551
8 การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในอากาศริมถนน โดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ระยะที่ 2
9 การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนน โดยใช้ใบไม้ ในเขตจังหวัดนนทบุรี
10 การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2546
11 การใช้ใบต้นแก้ว ~iMurraya paniculata~i (L.) Jack ในการติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศ